بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به آبجیم میگم بززگ شدی دوست داری چه کاره شی؟ گفت؛عاشق!!!!! چی بگم من؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه روز اوردم به خواهرزادم پرتقال خونی بدم بخوره برگشته میگه من اینو نمیخورم بردارببرخوناشو بشور بعد من بخورم...واقعااااافک وفامیله ماداریم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اقا دوره جوونی های داییم بنده خدا دستش میشکنه میره دکتر بهش میگن اقا باید عکس بگیری هیچی دیگه دایی ماهم از همه جا غافل میره داششو بغل میکنه و عکس میگیره عکسشم موجوده فک وفامیله داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به دختر همسایمون میگم رتبت تو کنکور چند شد؟ میگه؛ بدبختی منم مثه تو هیچ گوهی نشدم! من!! استاد دانشگامون!! رشته پرستاریم!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

الهي فداش بشم ....مامان نابغمو عرض كردم....امروز سیم کارتشو در آورده میگه فک کنم داره میسوزه ببين رنگشم داره عوض میشه!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دخترخاله ی 8ساله ام اومده می گه شماره ی منوبزن تو گوشیت داشته باشی منم خندیدم گفتم ما شماره ایرانسل قبول نمی کنیم اومد جلو لپموگرفت کشید گفت:ماهم همراه اولمون رو به هرکسی نمی دیم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

طرف ادعاش ميشه هيچوقت دروغ نميگه و غيبت نميكنه ولي وقتي ميبينتت تا ميتونه از مرغ تو حياط تا شوهر صغري خانوم حرف ميزنه. فكه فاميله ما داريم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به داداشم میگم چش سفید....!! میگه اختیار دارید چشاتون سفید میبینه *_* داداشه دارم @_@

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داداش من با یه سرعتی هندونه میخوره که اگه یه بز بخواد پشت سرش پوسته هاشو بخوره عقب می افته. حالا خدارو شکر هندونه ارزونه!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

داریم اتاقمونو مرتب میکردیم (روزی شما هم بکنه) خاک شده بود اساسی اجیم ماسک زده بود بعد پسرعمه دو سالم میگه دهنه منم شکسته به منم ماسک بدین 0_o

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یه دایی دارم عاشق اخباره یه شب با اهل و عیال اومدن خونمون ساعت هشت ونیم شد گفت بزن سی بیست؟!!؟ منو میگی هاج و واج.!!این چی میگه؟بابام گفت بیست وسی منظورشه! واقعا این ساعتا دارن به کجا میرن؟هی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عاقا پسر عموم میگه رتبه کنکورم(رتبه کشوری)2000شده اون وخت مادرم و زن عموم میگن یعنی تو75میلیون نفر 2000شده!!!! یه لحظه فک کردم مادربزرگم هم کنکورداده!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم مامااااان چرا غذا درست نکردی؟ میگه ناراحتی یا از خانواده left بده یا block کن! ی همچین خانواده ب روزی داریم ما...!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از حـموم اومدم بیرون میـگم یــکــی اون کـولـر رو خـاموش کنه... خنـــده بـابـام خیـلی معنی دار بود... هیچی دیگه پنچشنبه قراره برام برن خاستگاری...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پدر گرامی داشتن شماره میگرفتن!!!!!!!منه خر بهش گفتم بابا دست تو دماغ!؟!؟!!؟! یهو گودزیلا در ادامه حرف من گفت:کاره الاغ o_O  چرا منو بیرون میکنین آخه مگه من گفتم!؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

امروز خونه زن عموم اینا بودم زن عموم داش ب ګودزیلاش میګفت عرفان دماغت مصه نیماعهږ ګفتم عه زن عمو دماغ من ب ای خوشکلی چرا بش امید میدی میګه احمق دارم بچه رو مایوس مسکنمږ ای خداااااااااا فامیله داریم؟

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس فوکاهی / اس ام اس جوک

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به آبجیم میگم بززگ شدی دوست داری چه کاره شی؟ گفت؛عاشق!!!!! چی بگم من؟؟؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه روز اوردم به خواهرزادم پرتقال خونی بدم بخوره برگشته میگه من اینو نمیخورم بردارببرخوناشو بشور بعد من بخورم...واقعااااافک وفامیله ماداریم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اقا دوره جوونی های داییم بنده خدا دستش میشکنه میره دکتر بهش میگن اقا باید عکس بگیری هیچی دیگه دایی ماهم از همه جا غافل میره داششو بغل میکنه و عکس میگیره عکسشم موجوده فک وفامیله داریم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به دختر همسایمون میگم رتبت تو کنکور چند شد؟ میگه؛ بدبختی منم مثه تو هیچ گوهی نشدم! من!! استاد دانشگامون!! رشته پرستاریم!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

الهي فداش بشم ....مامان نابغمو عرض كردم....امروز سیم کارتشو در آورده میگه فک کنم داره میسوزه ببين رنگشم داره عوض میشه!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دخترخاله ی 8ساله ام اومده می گه شماره ی منوبزن تو گوشیت داشته باشی منم خندیدم گفتم ما شماره ایرانسل قبول نمی کنیم اومد جلو لپموگرفت کشید گفت:ماهم همراه اولمون رو به هرکسی نمی دیم :|

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

طرف ادعاش ميشه هيچوقت دروغ نميگه و غيبت نميكنه ولي وقتي ميبينتت تا ميتونه از مرغ تو حياط تا شوهر صغري خانوم حرف ميزنه. فكه فاميله ما داريم؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به داداشم میگم چش سفید....!! میگه اختیار دارید چشاتون سفید میبینه *_* داداشه دارم @_@

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داداش من با یه سرعتی هندونه میخوره که اگه یه بز بخواد پشت سرش پوسته هاشو بخوره عقب می افته. حالا خدارو شکر هندونه ارزونه!!!!!!!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

داریم اتاقمونو مرتب میکردیم (روزی شما هم بکنه) خاک شده بود اساسی اجیم ماسک زده بود بعد پسرعمه دو سالم میگه دهنه منم شکسته به منم ماسک بدین 0_o

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یه دایی دارم عاشق اخباره یه شب با اهل و عیال اومدن خونمون ساعت هشت ونیم شد گفت بزن سی بیست؟!!؟ منو میگی هاج و واج.!!این چی میگه؟بابام گفت بیست وسی منظورشه! واقعا این ساعتا دارن به کجا میرن؟هی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عاقا پسر عموم میگه رتبه کنکورم(رتبه کشوری)2000شده اون وخت مادرم و زن عموم میگن یعنی تو75میلیون نفر 2000شده!!!! یه لحظه فک کردم مادربزرگم هم کنکورداده!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به مامانم میگم مامااااان چرا غذا درست نکردی؟ میگه ناراحتی یا از خانواده left بده یا block کن! ی همچین خانواده ب روزی داریم ما...!!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از حـموم اومدم بیرون میـگم یــکــی اون کـولـر رو خـاموش کنه... خنـــده بـابـام خیـلی معنی دار بود... هیچی دیگه پنچشنبه قراره برام برن خاستگاری...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پدر گرامی داشتن شماره میگرفتن!!!!!!!منه خر بهش گفتم بابا دست تو دماغ!؟!؟!!؟! یهو گودزیلا در ادامه حرف من گفت:کاره الاغ o_O  چرا منو بیرون میکنین آخه مگه من گفتم!؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

امروز خونه زن عموم اینا بودم زن عموم داش ب ګودزیلاش میګفت عرفان دماغت مصه نیماعهږ ګفتم عه زن عمو دماغ من ب ای خوشکلی چرا بش امید میدی میګه احمق دارم بچه رو مایوس مسکنمږ ای خداااااااااا فامیله داریم؟