بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هنگامي كه در راستاي هدف، شور و اشتياق و حقيقت باطني خود زندگي كنيد، جهان در همه‌ي تلاش‌هايتان از شما پشتيباني خواهد كرد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هنگامي كه هدفمند زندگي مي‌كنيد، خرسندي و لذت بيشتري در هر كاري كه مي‌كنيد، خواهيد يافت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زندگي با هدف، نه تنها بيان راستين اين امر است كه شما به راستي، كه هستيد، بلكه به اين معناست كه شما موهبتي براي جهان به شمار مي‌رويد و جهان به آنچه به آن مي‌دهيد، نيازمند است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هدف و شور و اشتياق خود را در زندگي پيدا كنيد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

توجه خود را تنها به چيزهايي معطوف كنيد كه ارزش آن را داشته و در راستاي روياها و اهداف شما باشند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به ياد داشته باشيد، در هر جنبه از زندگي خود، تا آنجا كه مي‌شود، روي آنچه كه به راستي مي‌خواهيد، تمركز كنيد و روي آنچه كه نمي‌خواهيد، تمركز نكنيد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تك تك انديشه‌هاي شما و هر سخني كه به زبان مي‌آوريد، پيامي را به جهان هستي مي‌فرستد؛ شما به گونه‌اي هميشگي، تجربه‌هاي زندگي آينده‌ي خود را سفارش مي‌دهيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به ياد داشته باشيد كه توجه شما به هر كجا معطوف شود، انرژي شما در آنجا جريان پيدا مي‌كند.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به ياد داشته باشيد كه هر رويداد به ظاهر منفي نيز مي‌تواند بذر چيزي زيبا و سودمند بشود.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر چيزي كه در زندگي ما روي مي‌دهد، به ما فرصتي ارائه مي‌كند تا به گونه‌اي رشد كنيم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به راستي، رويدادهاي "بد" و "خوب" در زندگي‌هاي ما وجود ندارد؛ ايده‌هاي از پيش پنداشته و چگونگي درك ما از مسائل ويژه، آن رويدادها را در نظر ما چنين نمايانگر مي‌سازند.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

احساسات شما هرگز دروغ نمي‌گويند؛ آن‌ها نمايانگر راستين ديدگاه‌‌هايي هستند كه شما داريد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

كارهايي را بكنيد كه به شما احساس خوبي مي‌‌دهند؛ يعني براي زندگي خود، پُرحرارت و مشتاق باشيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر چيزي شما را آشفته مي‌كند، يعني هر آنچه كه به شما احساس بدي مي‌دهد، از شرّ آن رهايي يابيد؛ چون در اين صورت مي‌بينيد كه نيروي آفرينش و خود راستين شما فرصت خودنمايي پيدا مي‌كند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تك تك انديشه‌‌هاي شما روي تك تك سلول‌هاي شما اثر مي‌گذارند.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شما نتيجه‌ي همه‌ي افكاري هستيد كه تا كنون داشته‌ايد، احساساتي كه حس كرده‌ايد و كارهايي كه تاكنون انجام داده‌ايد

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هنگامي كه در راستاي هدف، شور و اشتياق و حقيقت باطني خود زندگي كنيد، جهان در همه‌ي تلاش‌هايتان از شما پشتيباني خواهد كرد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هنگامي كه هدفمند زندگي مي‌كنيد، خرسندي و لذت بيشتري در هر كاري كه مي‌كنيد، خواهيد يافت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زندگي با هدف، نه تنها بيان راستين اين امر است كه شما به راستي، كه هستيد، بلكه به اين معناست كه شما موهبتي براي جهان به شمار مي‌رويد و جهان به آنچه به آن مي‌دهيد، نيازمند است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هدف و شور و اشتياق خود را در زندگي پيدا كنيد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

توجه خود را تنها به چيزهايي معطوف كنيد كه ارزش آن را داشته و در راستاي روياها و اهداف شما باشند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به ياد داشته باشيد، در هر جنبه از زندگي خود، تا آنجا كه مي‌شود، روي آنچه كه به راستي مي‌خواهيد، تمركز كنيد و روي آنچه كه نمي‌خواهيد، تمركز نكنيد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تك تك انديشه‌هاي شما و هر سخني كه به زبان مي‌آوريد، پيامي را به جهان هستي مي‌فرستد؛ شما به گونه‌اي هميشگي، تجربه‌هاي زندگي آينده‌ي خود را سفارش مي‌دهيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به ياد داشته باشيد كه توجه شما به هر كجا معطوف شود، انرژي شما در آنجا جريان پيدا مي‌كند.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به ياد داشته باشيد كه هر رويداد به ظاهر منفي نيز مي‌تواند بذر چيزي زيبا و سودمند بشود.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر چيزي كه در زندگي ما روي مي‌دهد، به ما فرصتي ارائه مي‌كند تا به گونه‌اي رشد كنيم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به راستي، رويدادهاي "بد" و "خوب" در زندگي‌هاي ما وجود ندارد؛ ايده‌هاي از پيش پنداشته و چگونگي درك ما از مسائل ويژه، آن رويدادها را در نظر ما چنين نمايانگر مي‌سازند.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

احساسات شما هرگز دروغ نمي‌گويند؛ آن‌ها نمايانگر راستين ديدگاه‌‌هايي هستند كه شما داريد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

كارهايي را بكنيد كه به شما احساس خوبي مي‌‌دهند؛ يعني براي زندگي خود، پُرحرارت و مشتاق باشيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر چيزي شما را آشفته مي‌كند، يعني هر آنچه كه به شما احساس بدي مي‌دهد، از شرّ آن رهايي يابيد؛ چون در اين صورت مي‌بينيد كه نيروي آفرينش و خود راستين شما فرصت خودنمايي پيدا مي‌كند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تك تك انديشه‌‌هاي شما روي تك تك سلول‌هاي شما اثر مي‌گذارند.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شما نتيجه‌ي همه‌ي افكاري هستيد كه تا كنون داشته‌ايد، احساساتي كه حس كرده‌ايد و كارهايي كه تاكنون انجام داده‌ايد