بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

افراد بسيار كامياب، به هر تجربه‌اي به چشم فرصت مي‌نگرند.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نگران ديدگاه ديگران در مورد خودتان نباشيد و به نداي قلب خود پاسخ دهيد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

باور به خود، مهم‌تر از دانش، آموزش يا مدرسه رفتن است.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زندگي خود را با اين باور كه نمي‌توانيد، هدر ندهيد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شما هم مي‌توانيد هر كاري را كه دوست داريد، بكنيد؛ اگر فقط باور كنيد كه مي‌توانيد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر مي‌خواهيد در آفرينش زندگي رويايي‌تان كامروا باشيد، بايد باور كنيد كه توانايي و شايستگي داريد آن را بيافرينيد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هنگامي كه تصوير ذهني شما از آنچه مي‌خواهيد باشيد، روشن باشد، كم كم به همان تبديل مي‌شويد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

روياي شما هر چه هست، در آينه به خودتان بنگريد و بگوييد كه به راستي مي‌خواهيد آن را به دست آوريد؛ مهم نيست بهاي آن چقدر است.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نگذاريد ديگران با سخنان خود، شما را از روياهايتان دور كنند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ستجربه به من نشان داده كه يكي از تفاوت‌هاي موجود بين افراد كامياب و ديگر مردم دنيا اين است كه آن‌ها به آسودگي، روياهاي بزرگ‌تري براي خود در نظر مي‌گيرند.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

كساني به اوج مي‌رسند كه روياهاي بزرگ‌تري دارند.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بيشتر ببخشيد تا بيشتر بگيريد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هميشه به دنبال فرصت‌هايي باشيد كه آموزش بيشتري ببينيد و پيشرفت كنيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

براي ريسك كردن، اشتياق نشان دهيد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در هر شرايطي، در پي بهترين‌ها باشيد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به روياهاي خود، باور داشته باشيد.

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

افراد بسيار كامياب، به هر تجربه‌اي به چشم فرصت مي‌نگرند.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نگران ديدگاه ديگران در مورد خودتان نباشيد و به نداي قلب خود پاسخ دهيد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

باور به خود، مهم‌تر از دانش، آموزش يا مدرسه رفتن است.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زندگي خود را با اين باور كه نمي‌توانيد، هدر ندهيد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شما هم مي‌توانيد هر كاري را كه دوست داريد، بكنيد؛ اگر فقط باور كنيد كه مي‌توانيد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر مي‌خواهيد در آفرينش زندگي رويايي‌تان كامروا باشيد، بايد باور كنيد كه توانايي و شايستگي داريد آن را بيافرينيد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هنگامي كه تصوير ذهني شما از آنچه مي‌خواهيد باشيد، روشن باشد، كم كم به همان تبديل مي‌شويد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

روياي شما هر چه هست، در آينه به خودتان بنگريد و بگوييد كه به راستي مي‌خواهيد آن را به دست آوريد؛ مهم نيست بهاي آن چقدر است.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نگذاريد ديگران با سخنان خود، شما را از روياهايتان دور كنند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ستجربه به من نشان داده كه يكي از تفاوت‌هاي موجود بين افراد كامياب و ديگر مردم دنيا اين است كه آن‌ها به آسودگي، روياهاي بزرگ‌تري براي خود در نظر مي‌گيرند.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

كساني به اوج مي‌رسند كه روياهاي بزرگ‌تري دارند.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بيشتر ببخشيد تا بيشتر بگيريد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هميشه به دنبال فرصت‌هايي باشيد كه آموزش بيشتري ببينيد و پيشرفت كنيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

براي ريسك كردن، اشتياق نشان دهيد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در هر شرايطي، در پي بهترين‌ها باشيد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به روياهاي خود، باور داشته باشيد.