بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يكي از راهبردهاي اصلي كاميابي اين است كه افراد كامياب همواره به دنبال راهنمايي و اندرز متخصصان [=كارآزمودگان] زمينه‌ي كاري خود هستند.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر فقط در جهتي كه مي‌خواهيد به پيش رويد، آغاز كنيد و به پيش رفتن ادامه دهيد، همه‌ي فرصت‌هاي ناديدني به سوي شما مي‌آيند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يادتان باشد هر كاري كه باارزش باشد، زمان مي‌خواهد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از همان جايي كه هستيد، آغاز كنيد، گام برداريد و به جايي كه مي‌خواهيد برسيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به خوب "نه" بگوييد تا بتوانيد به عالي "بله" بگوييد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر گفتن "نه" به اين اندازه مهم است، پس چرا گفتن آن، به اين اندازه دشوار است؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

افراد كامروا مي‌دانند كه چگونه بدون احساس گناه، نه بگويند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

استراحت و گشت و گذار به شما كمك مي‌كند كه شديدتر و هشيارتر كار كنيد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نبوغ و استعداد اصلي شما، هوش طبيعي شماست؛ زمينه‌اي كه در آن مي‌درخشيد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دنيا به دانسته‌ها و دانش شما پاداش نمي‌دهد، بلكه براي انجام آن دانسته‌ها به شما دستمزد مي‌دهد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر آنچه را مي‌خواهيد، به گونه‌اي بيان كنيد كه انگار آن را داريد، انگار كه انجام شده است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شما با چسبيدن به افكاري يكسان، باورهايي يكسان، بر زبان آوردن واژه‌هايي يكسان و انجام كارهايي يكسان، تجربياتي يكسان را بارها و بارها مي‌آفرينيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر اهداف بزرگ به صورت كارهاي كوچك درآيند و هر بار، يكي از آن‌ها را انجام دهيم، مي‌توانيم به هدف بزرگ خود برسيم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

براي اينكه به هدفي بزرگ برسيد، بايد به انساني بزرگ‌تر تبديل شويد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دست‌اندازها، شرايط ساده‌ي دنياي راستين هستند كه بايد براي پيشرفت، با آن‌ها روبرو شويد. آن‌ها به سادگي وجود دارند و هميشه هم خواهند داشت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هنگامي كه با هر مانعي به چشم يك فرصت نگاه كنيد، خودش به شكل فرصت درمي‌آيد

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يكي از راهبردهاي اصلي كاميابي اين است كه افراد كامياب همواره به دنبال راهنمايي و اندرز متخصصان [=كارآزمودگان] زمينه‌ي كاري خود هستند.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر فقط در جهتي كه مي‌خواهيد به پيش رويد، آغاز كنيد و به پيش رفتن ادامه دهيد، همه‌ي فرصت‌هاي ناديدني به سوي شما مي‌آيند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يادتان باشد هر كاري كه باارزش باشد، زمان مي‌خواهد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از همان جايي كه هستيد، آغاز كنيد، گام برداريد و به جايي كه مي‌خواهيد برسيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به خوب "نه" بگوييد تا بتوانيد به عالي "بله" بگوييد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر گفتن "نه" به اين اندازه مهم است، پس چرا گفتن آن، به اين اندازه دشوار است؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

افراد كامروا مي‌دانند كه چگونه بدون احساس گناه، نه بگويند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

استراحت و گشت و گذار به شما كمك مي‌كند كه شديدتر و هشيارتر كار كنيد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نبوغ و استعداد اصلي شما، هوش طبيعي شماست؛ زمينه‌اي كه در آن مي‌درخشيد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دنيا به دانسته‌ها و دانش شما پاداش نمي‌دهد، بلكه براي انجام آن دانسته‌ها به شما دستمزد مي‌دهد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر آنچه را مي‌خواهيد، به گونه‌اي بيان كنيد كه انگار آن را داريد، انگار كه انجام شده است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شما با چسبيدن به افكاري يكسان، باورهايي يكسان، بر زبان آوردن واژه‌هايي يكسان و انجام كارهايي يكسان، تجربياتي يكسان را بارها و بارها مي‌آفرينيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر اهداف بزرگ به صورت كارهاي كوچك درآيند و هر بار، يكي از آن‌ها را انجام دهيم، مي‌توانيم به هدف بزرگ خود برسيم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

براي اينكه به هدفي بزرگ برسيد، بايد به انساني بزرگ‌تر تبديل شويد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دست‌اندازها، شرايط ساده‌ي دنياي راستين هستند كه بايد براي پيشرفت، با آن‌ها روبرو شويد. آن‌ها به سادگي وجود دارند و هميشه هم خواهند داشت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هنگامي كه با هر مانعي به چشم يك فرصت نگاه كنيد، خودش به شكل فرصت درمي‌آيد