بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از شما بابت آنچه داريد، سپاسگزاري مي‌شود، نه بابت تمركز و شكايت درباره‌ي آنچه نداريد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر مي‌خواهيد براي زندگي كسي ديگر مهم باشيد و فراموش نشويد، كاري كنيد كه احساس كند ارزش دارد و سزاوار ستايش و سپاسگزاري اس

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به راستي، دروغگويي، نتيجه‌ي شرافت پايين است؛ باور به اينكه توانايي‌ شما براي گرفتن چيزي كه مي‌خواهيد، كم است.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بدانيد كه همواره با واژه‌هاي خود در حال آفرينش چيزي هستيد؛ مثبت يا منفي.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر سخني كه به زبان مي‌رانيد، نتيجه‌اي در دنيا به وجود مي‌آورد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما به ندرت از روي انديشه و درنگ، سخن مي‌گوييم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پنهان كردن حقايق هميشه نتيجه‌ي وارونه دارد. هر چه بيشتر آن را پنهان كنيد، بدتر به خودتان و كسان ديگري كه در آن بهره‌اي دارند، آسيب مي‌رسانيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر ياد بگيريم هر چه زودتر راستش را بگوييم، يكي از مهم‌ترين راه‌هاي كاميابي را كه سبب پيشرفت ما مي‌شود، كسب كرده‌ايم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گفتن حقيقت، مانند تفاوت بين سود يا زيان در داد و ستد است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بيشتر ما به اندازه‌اي درباره‌ي جريحه‌دار كردن احساسات ديگران، آشفته و نگران هستيم كه احساسات راستين خود را بيان نمي‌كنيم و به جاي آن، به خودمان آسيب مي‌رسانيم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر همه‌ي خشم پنهان و رنجش و ناباوري خود را بيان كنيد، ديگر چيزي جز عشق باقي نمي‌ماند و با عشق است كه مي‌توان همه چيز را آفريد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شما نخست بايد آب مانده را بيرون بريزيد تا جاي خالي براي آب تازه باز كنيد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بسياري از مردم، بزرگترين كاميابي‌هاي خود را از راه يادداشت آگاهي‌هاي شهودي كسب كرده‌اند.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هنگامي كه افراد، زماني را براي انجام كاري تعيين مي‌كنند و مسئوليت آن را مي‌پذيرند، بازدهي بيشتري دارند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هيچ‌كس زمانش را در اختيار شما نمي‌گذارد، مگر از او بخواهيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به دنبال دوستاني باشيد كه داراي همان تجربه‌اي هستند كه شما براي رسيدن به هدفتان به آن نياز داريد.

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از شما بابت آنچه داريد، سپاسگزاري مي‌شود، نه بابت تمركز و شكايت درباره‌ي آنچه نداريد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر مي‌خواهيد براي زندگي كسي ديگر مهم باشيد و فراموش نشويد، كاري كنيد كه احساس كند ارزش دارد و سزاوار ستايش و سپاسگزاري اس

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به راستي، دروغگويي، نتيجه‌ي شرافت پايين است؛ باور به اينكه توانايي‌ شما براي گرفتن چيزي كه مي‌خواهيد، كم است.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بدانيد كه همواره با واژه‌هاي خود در حال آفرينش چيزي هستيد؛ مثبت يا منفي.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر سخني كه به زبان مي‌رانيد، نتيجه‌اي در دنيا به وجود مي‌آورد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما به ندرت از روي انديشه و درنگ، سخن مي‌گوييم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پنهان كردن حقايق هميشه نتيجه‌ي وارونه دارد. هر چه بيشتر آن را پنهان كنيد، بدتر به خودتان و كسان ديگري كه در آن بهره‌اي دارند، آسيب مي‌رسانيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر ياد بگيريم هر چه زودتر راستش را بگوييم، يكي از مهم‌ترين راه‌هاي كاميابي را كه سبب پيشرفت ما مي‌شود، كسب كرده‌ايم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گفتن حقيقت، مانند تفاوت بين سود يا زيان در داد و ستد است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بيشتر ما به اندازه‌اي درباره‌ي جريحه‌دار كردن احساسات ديگران، آشفته و نگران هستيم كه احساسات راستين خود را بيان نمي‌كنيم و به جاي آن، به خودمان آسيب مي‌رسانيم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر همه‌ي خشم پنهان و رنجش و ناباوري خود را بيان كنيد، ديگر چيزي جز عشق باقي نمي‌ماند و با عشق است كه مي‌توان همه چيز را آفريد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شما نخست بايد آب مانده را بيرون بريزيد تا جاي خالي براي آب تازه باز كنيد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بسياري از مردم، بزرگترين كاميابي‌هاي خود را از راه يادداشت آگاهي‌هاي شهودي كسب كرده‌اند.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هنگامي كه افراد، زماني را براي انجام كاري تعيين مي‌كنند و مسئوليت آن را مي‌پذيرند، بازدهي بيشتري دارند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هيچ‌كس زمانش را در اختيار شما نمي‌گذارد، مگر از او بخواهيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به دنبال دوستاني باشيد كه داراي همان تجربه‌اي هستند كه شما براي رسيدن به هدفتان به آن نياز داريد.