بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مردم خاص از سطح خاصي از احترام برخوردارند، نه فقط براي اينكه خودشان با ديگران اين‌گونه رفتار مي‌كنند، بلكه از آن مهم‌تر، به اين دليل كه خودشان براي خودشان احترام قائل هستند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

افراد درجه يك هميشه در حال ساختن و به دست آوردن اهداف بزرگ‌تري هستند كه آن‌ها را وادار مي‌كند همواره با افزودن ارزش به اين دنيا رشد و پيشرفت كنند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آرامش و متانت شما به ديگران اميد مي‌دهد كه همه‌ي كارها خوب پيش خواهد رفت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در زمان‌هايي كه زير فشار هستيد، بردباري، متانت و يكپارچگي خود را پاس داريد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

برپايه‌ي بالاترين معيارهاي [=سنجه‌هاي] خود زندگي كنيد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در هر كاري، درجه يك و ممتاز باشيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر خواهان احترام و باور ديگران [نسبت به خود] هستيد؛ كه براي انجام كارهاي مهم و بزرگ در زندگي بسيار اهميت دارد؛ بايد بر سر پيمان‌هاي خود باشيد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر قولي كه بدهيد، به خودتان داده‌ايد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يكپارچگي و شرافت شما بيش از يك ميليون دلار ارزش دارد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هنگامي كه بر سر پيمان‌ها و قول‌هاي خود نيستيد، هزينه‌هاي بيروني و دورني بسياري براي شما دارد؛ باور، ارج و اعتبارتان را نزد ديگران – خانواده، دوستان، همكاران و مشتريان خود – از دست مي‌دهي

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مشكل اصلي اين نيست كه مردم قول مي‌دهند و سپس به آسودگي زير قول خود مي‌زنند؛ مشكل اصلي اين است كه آن‌ها از هزينه‌هاي روانشناختي اين كار خبر ندارند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر بر سر پيمان‌هاي خود نباشيد، برايتان گران تمام مي‌شود

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چه دارنده‌ي شركت، مدير، آموزگار، پدر، مربي يا فقط يك دوست باشيد، اگر بخواهيد در قبال مردم ديگر كامروا شويد، بايد در هنر سپاسگزاري مهارت پيدا كنيد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

افرادي كه پشت سر كسي سخن نمي‌گويند، دنيا را روشن‌تر و شفاف‌تر مي‌بينند، روشن‌تر مي‌انديشند و بنابراين، در كارها و رفتارشان كارآمدتر هستند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر با همه‌ي مردم به خوبي گفتگو، رفتار و برخورد كنم و از آن‌ها چشم‌داشت واكنش خوب داشته باشم، هميشه برپايه‌ي همان چشم‌داشت‌هاي مثبتي كه از آن‌ها دارم، رفتار خواهند كرد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بيشتر ما چون آدم‌هاي بدي هستيم، واژه‌ها را به گونه‌اي بد به كار مي‌بريم، ولي خودمان متوجه نمي‌شويم؛ چون تاكنون كسي به ما ياد نداده است كه واژه‌ها به راستي چه اندازه نيرومند هستند

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مردم خاص از سطح خاصي از احترام برخوردارند، نه فقط براي اينكه خودشان با ديگران اين‌گونه رفتار مي‌كنند، بلكه از آن مهم‌تر، به اين دليل كه خودشان براي خودشان احترام قائل هستند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

افراد درجه يك هميشه در حال ساختن و به دست آوردن اهداف بزرگ‌تري هستند كه آن‌ها را وادار مي‌كند همواره با افزودن ارزش به اين دنيا رشد و پيشرفت كنند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آرامش و متانت شما به ديگران اميد مي‌دهد كه همه‌ي كارها خوب پيش خواهد رفت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در زمان‌هايي كه زير فشار هستيد، بردباري، متانت و يكپارچگي خود را پاس داريد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

برپايه‌ي بالاترين معيارهاي [=سنجه‌هاي] خود زندگي كنيد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در هر كاري، درجه يك و ممتاز باشيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر خواهان احترام و باور ديگران [نسبت به خود] هستيد؛ كه براي انجام كارهاي مهم و بزرگ در زندگي بسيار اهميت دارد؛ بايد بر سر پيمان‌هاي خود باشيد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر قولي كه بدهيد، به خودتان داده‌ايد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يكپارچگي و شرافت شما بيش از يك ميليون دلار ارزش دارد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هنگامي كه بر سر پيمان‌ها و قول‌هاي خود نيستيد، هزينه‌هاي بيروني و دورني بسياري براي شما دارد؛ باور، ارج و اعتبارتان را نزد ديگران – خانواده، دوستان، همكاران و مشتريان خود – از دست مي‌دهي

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مشكل اصلي اين نيست كه مردم قول مي‌دهند و سپس به آسودگي زير قول خود مي‌زنند؛ مشكل اصلي اين است كه آن‌ها از هزينه‌هاي روانشناختي اين كار خبر ندارند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر بر سر پيمان‌هاي خود نباشيد، برايتان گران تمام مي‌شود

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چه دارنده‌ي شركت، مدير، آموزگار، پدر، مربي يا فقط يك دوست باشيد، اگر بخواهيد در قبال مردم ديگر كامروا شويد، بايد در هنر سپاسگزاري مهارت پيدا كنيد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

افرادي كه پشت سر كسي سخن نمي‌گويند، دنيا را روشن‌تر و شفاف‌تر مي‌بينند، روشن‌تر مي‌انديشند و بنابراين، در كارها و رفتارشان كارآمدتر هستند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر با همه‌ي مردم به خوبي گفتگو، رفتار و برخورد كنم و از آن‌ها چشم‌داشت واكنش خوب داشته باشم، هميشه برپايه‌ي همان چشم‌داشت‌هاي مثبتي كه از آن‌ها دارم، رفتار خواهند كرد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بيشتر ما چون آدم‌هاي بدي هستيم، واژه‌ها را به گونه‌اي بد به كار مي‌بريم، ولي خودمان متوجه نمي‌شويم؛ چون تاكنون كسي به ما ياد نداده است كه واژه‌ها به راستي چه اندازه نيرومند هستند