بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بيشتر از آنچه مردم چشم‌داشت آن را دارند، ارائه دهيد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر بار كه با ترس روبرو مي‌شويد، اگر كاري در موردش بكنيد، بيشتر به توانايي‌هاي خود پي‌ مي‌بريد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آدم بايد به روياهاي خود باور داشته باشد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هنگامي كه همه به تو مي‌گويند خِرد خود را از دست داده‌اي، بدان كه كار مهمي مي‌كني.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بدانيد كه ترس وجود دارد، ولي نگذاريد كه شما را از انجام كارهاي مهم بازدارد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شما هم مي‌توانيد از جايي كه هستيد به چيزي كه مي‌خواهيد، برسيد، اگر فقط باور كنيد كه چنانچه بخواهيد، مسير بر شما آشكار خواهد شد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر به راستي بدانيد در پي چه هستيد، راه‌هاي زيادي براي رسيدن به هدف وجود دارد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با كشف هدف راستين، تصميم‌گيري درباره‌ي آنچه به راستي مي‌خواهيد انجام دهيد و داشته باشيد، باور به اينكه مي‌توانيد آن را انجام دهيد يا آن را داشته باشيد، به دقت، كار رويايي خود را بيافرينيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ذوق و شوق، ابزاري نيرومند براي رسيدن به كاميابي است و شايستگي آن را دارد كه همواره درباره‌اش كار كنيد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

كامرواترين مردماني كه تاكنون ديده‌ام، بيشترين دلبستگي‌شان به كاري‌ست كه مي‌كنند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر عاشق كارتان باشيد، اگر از آن لذت ببريد، بي‌شك، كامروا مي‌شويد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

براي هر آنچه زاده شده باشيد، از همان، نيرو مي‌گيريد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هرچه بيشتر براي كاميابي ديگران تلاش كنيد، آن‌ها هم بيشتر خواهان كاميابي شما خواهند بود

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يكي از نيرومندترين راه‌ها براي آموختن، اين است كه آنچه را مي‌دانيم به ديگران بياموزيم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بزرگترين خدمتي كه مي‌توانيد به اين دنيا بكنيد اين است كه خودآگاهي بيشتري داشته باشيد، خود را بشناسيد و قدرت خود را براي افزايش احساس قلبي‌ نسبت به روياها و آرزوهايتان افزايش دهيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بزرگ‌ترين هديه‌اي كه مي‌توانيد به كسي بدهيد، هديه‌ي عشق و قدرت است.

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بيشتر از آنچه مردم چشم‌داشت آن را دارند، ارائه دهيد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر بار كه با ترس روبرو مي‌شويد، اگر كاري در موردش بكنيد، بيشتر به توانايي‌هاي خود پي‌ مي‌بريد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آدم بايد به روياهاي خود باور داشته باشد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هنگامي كه همه به تو مي‌گويند خِرد خود را از دست داده‌اي، بدان كه كار مهمي مي‌كني.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بدانيد كه ترس وجود دارد، ولي نگذاريد كه شما را از انجام كارهاي مهم بازدارد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شما هم مي‌توانيد از جايي كه هستيد به چيزي كه مي‌خواهيد، برسيد، اگر فقط باور كنيد كه چنانچه بخواهيد، مسير بر شما آشكار خواهد شد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر به راستي بدانيد در پي چه هستيد، راه‌هاي زيادي براي رسيدن به هدف وجود دارد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با كشف هدف راستين، تصميم‌گيري درباره‌ي آنچه به راستي مي‌خواهيد انجام دهيد و داشته باشيد، باور به اينكه مي‌توانيد آن را انجام دهيد يا آن را داشته باشيد، به دقت، كار رويايي خود را بيافرينيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ذوق و شوق، ابزاري نيرومند براي رسيدن به كاميابي است و شايستگي آن را دارد كه همواره درباره‌اش كار كنيد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

كامرواترين مردماني كه تاكنون ديده‌ام، بيشترين دلبستگي‌شان به كاري‌ست كه مي‌كنند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر عاشق كارتان باشيد، اگر از آن لذت ببريد، بي‌شك، كامروا مي‌شويد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

براي هر آنچه زاده شده باشيد، از همان، نيرو مي‌گيريد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هرچه بيشتر براي كاميابي ديگران تلاش كنيد، آن‌ها هم بيشتر خواهان كاميابي شما خواهند بود

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يكي از نيرومندترين راه‌ها براي آموختن، اين است كه آنچه را مي‌دانيم به ديگران بياموزيم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بزرگترين خدمتي كه مي‌توانيد به اين دنيا بكنيد اين است كه خودآگاهي بيشتري داشته باشيد، خود را بشناسيد و قدرت خود را براي افزايش احساس قلبي‌ نسبت به روياها و آرزوهايتان افزايش دهيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بزرگ‌ترين هديه‌اي كه مي‌توانيد به كسي بدهيد، هديه‌ي عشق و قدرت است.