بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

روبرو شدن با چيزي كه در زندگي شما نتيجه نمي‌دهد، كمابيش به اين معناست كه شما سرگرم انجام كاري پريشان كننده و دردسرساز هستيد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

انسان‌ها مي‌توانند هر چيزي را ببخشند؛ هر اندازه هم كه دردناك يا ستمگرانه باشد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هنگامي كه كسي را مي‌بخشيد، اين كار، شما را به زمان حال برمي‌گرداند؛ جايي كه ممكن است رويدادهاي خوبي برايتان رخ دهد و جايي كه مي‌توانيد براي آفرينش اهداف آينده‌ي خود دست به كار شويد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حقيقت اين است... ما نيازمند آنيم كه گذشته را رها كنيم و با آغوش باز به پيشباز آينده برويم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

براي اينكه در مسير كاميابي خود با شتاب‌ بيشتري به پيش رويد، مسائلي را كه هر روز شما را آزار مي‌دهد و در ذهن شما مي‌ماند، از ذهن خود برداريد، جابجا كنيد، ترميم كنيد يا از دست آن‌ها رها شويد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به راستي، هر آنچه را مي‌خواهيد يا مي‌بايست بدانيد، ياد بگيريد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

توانايي خود را براي يادگيري و به كارگيري آنچه ياد مي‌گيريد، افزايش دهيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر مي‌خواهيد در زندگي چيزي ياد بگيريد و پيشرفت كنيد، بايد آموزش‌پذير باشيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ناقص ماندن كار پيشين، شما را از تمركز روي كار تازه بازمي‌دارد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر مي‌خواهيد كامروا شويد، بايد با افراد كامروا همنشين باشيد. بايد از آن‌ها بخواهيد كه روش‌ها و راهبردهاي كاميابي خود را به شما بگويند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آگاهانه بكوشيد خود را در جمع افراد مثبت، پيشرفته و سطح بالا قرار دهيد. كساني كه شما را باور دارند، شما را به دنبال كردن روياهايتان تشويق مي‌كنند و براي پيروزي‌هاي شما دست مي‌زنند و شادي مي‌كنند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شرايط زندگي شما هر چه باشد، مي‌توانيد زندگي خوب و سرشار از كاميابي براي خود بيافرينيد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

كاميابي فقط از آن كساني نيست كه در خانواده‌هاي توانگر به دنيا آمده‌اند و هيچ مشكلي ندارند يا بر ديگران برتري دارند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از باشگاه "من نمي‌توانم، ترسناك است" بيرون آييد و به مردمان كامياب بپيونديد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به جاي اينكه بر چگونه بيشتر گرفتن تمركز كنيد، بر چگونه بيشتر دادن متمركز شويد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر به راستي مي‌خواهيد در كاري كه مي‌كنيد، برتر باشيد، بيشتر از آنچه خواسته شده، انجام دهيد

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس جک كانفيلد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

روبرو شدن با چيزي كه در زندگي شما نتيجه نمي‌دهد، كمابيش به اين معناست كه شما سرگرم انجام كاري پريشان كننده و دردسرساز هستيد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

انسان‌ها مي‌توانند هر چيزي را ببخشند؛ هر اندازه هم كه دردناك يا ستمگرانه باشد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هنگامي كه كسي را مي‌بخشيد، اين كار، شما را به زمان حال برمي‌گرداند؛ جايي كه ممكن است رويدادهاي خوبي برايتان رخ دهد و جايي كه مي‌توانيد براي آفرينش اهداف آينده‌ي خود دست به كار شويد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حقيقت اين است... ما نيازمند آنيم كه گذشته را رها كنيم و با آغوش باز به پيشباز آينده برويم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

براي اينكه در مسير كاميابي خود با شتاب‌ بيشتري به پيش رويد، مسائلي را كه هر روز شما را آزار مي‌دهد و در ذهن شما مي‌ماند، از ذهن خود برداريد، جابجا كنيد، ترميم كنيد يا از دست آن‌ها رها شويد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به راستي، هر آنچه را مي‌خواهيد يا مي‌بايست بدانيد، ياد بگيريد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

توانايي خود را براي يادگيري و به كارگيري آنچه ياد مي‌گيريد، افزايش دهيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر مي‌خواهيد در زندگي چيزي ياد بگيريد و پيشرفت كنيد، بايد آموزش‌پذير باشيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ناقص ماندن كار پيشين، شما را از تمركز روي كار تازه بازمي‌دارد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر مي‌خواهيد كامروا شويد، بايد با افراد كامروا همنشين باشيد. بايد از آن‌ها بخواهيد كه روش‌ها و راهبردهاي كاميابي خود را به شما بگويند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آگاهانه بكوشيد خود را در جمع افراد مثبت، پيشرفته و سطح بالا قرار دهيد. كساني كه شما را باور دارند، شما را به دنبال كردن روياهايتان تشويق مي‌كنند و براي پيروزي‌هاي شما دست مي‌زنند و شادي مي‌كنند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شرايط زندگي شما هر چه باشد، مي‌توانيد زندگي خوب و سرشار از كاميابي براي خود بيافرينيد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

كاميابي فقط از آن كساني نيست كه در خانواده‌هاي توانگر به دنيا آمده‌اند و هيچ مشكلي ندارند يا بر ديگران برتري دارند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از باشگاه "من نمي‌توانم، ترسناك است" بيرون آييد و به مردمان كامياب بپيونديد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به جاي اينكه بر چگونه بيشتر گرفتن تمركز كنيد، بر چگونه بيشتر دادن متمركز شويد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر به راستي مي‌خواهيد در كاري كه مي‌كنيد، برتر باشيد، بيشتر از آنچه خواسته شده، انجام دهيد