بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر كسي كه عادت دارد آدمها را به دور خود جمع كرده و از آنها تنها براي منافع خودش بهره گيرد، سازنده ي يك تيم نيست، بلكه يك ديكتاتور است.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در فرهنگي كه مدالهاي طلاي فردي را ستايش مي كنند و شخص به جاي پذيرفتن مسئوليت، براي حقوق خود مي جنگد، مردم به طور رايج از درك ديدگاه كلي ناتوانند.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تنها رهبراني كه احساس امنيت مي كنند به ديگران قدرت مي دهند.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

براي انجام كاري به حقيقت درست، از آرزوي خويش دست بكشيد و خود را آماده كنيد تا عضو يك تيم شويد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

افراد عملاً در يك بازي شركت مي كنند، اما تيمها هستند كه مقامهاي قهرماني را به دست مي آورند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اين باور كه يك شخص مي تواند به تنهايي كار بزرگي انجام دهد، افسانه اي بيش نيست.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر هميشه چشم به عقربه هاي ساعت داريد تا زمان كار تمام شود، در اين عادت خود تجديد نظر كنيد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به وقت كوشش بايد كوشش كرد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با عزم راسخ كار كنيد، اسير دست سرنوشت نشويد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از آنچه در اختيار داريد مايه بگذاريد، اما بيشتر از آن خير.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در برخورد با يك مسئله يكي مي گويد: "من تسليم شدم"، در حالي كه ديگري در برخورد با همين مسئله ممكن است بگويد: "عجب فرصت جالبي!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

همه چيز به طرز برخورد و نگرش شما بستگي دارد. مسايل مي توانند شما را با مشكل و يا با موفقيت روبرو سازند.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عادت كنيد كه به ديگران كمك كنيد، خواهيد ديد كه نمي توانيد از اين كار دست بكشيد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از خودگذشتگي ساده نيست، اما ضرورت دارد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بيشتر اشخاص در سه موقعيت، اقدام به تغيير خود مي كنند: از بس كه رنج مي برند به اين كار تن مي دهند؛ از بس كه آموخته اند مايل به اين كار مي شوند؛ يا از بس كه عايدي دارند از توان انجام اين كار برخوردارند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما در جامعه اي زندگي مي كنيم كه بيماري هدف دارد. بسياري از مردم تلاش مي كنند تا به جايي برسند، اما وقتي رسيدند، همانجا متوقف مي شوند.

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر كسي كه عادت دارد آدمها را به دور خود جمع كرده و از آنها تنها براي منافع خودش بهره گيرد، سازنده ي يك تيم نيست، بلكه يك ديكتاتور است.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در فرهنگي كه مدالهاي طلاي فردي را ستايش مي كنند و شخص به جاي پذيرفتن مسئوليت، براي حقوق خود مي جنگد، مردم به طور رايج از درك ديدگاه كلي ناتوانند.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تنها رهبراني كه احساس امنيت مي كنند به ديگران قدرت مي دهند.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

براي انجام كاري به حقيقت درست، از آرزوي خويش دست بكشيد و خود را آماده كنيد تا عضو يك تيم شويد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

افراد عملاً در يك بازي شركت مي كنند، اما تيمها هستند كه مقامهاي قهرماني را به دست مي آورند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اين باور كه يك شخص مي تواند به تنهايي كار بزرگي انجام دهد، افسانه اي بيش نيست.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر هميشه چشم به عقربه هاي ساعت داريد تا زمان كار تمام شود، در اين عادت خود تجديد نظر كنيد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به وقت كوشش بايد كوشش كرد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با عزم راسخ كار كنيد، اسير دست سرنوشت نشويد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از آنچه در اختيار داريد مايه بگذاريد، اما بيشتر از آن خير.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در برخورد با يك مسئله يكي مي گويد: "من تسليم شدم"، در حالي كه ديگري در برخورد با همين مسئله ممكن است بگويد: "عجب فرصت جالبي!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

همه چيز به طرز برخورد و نگرش شما بستگي دارد. مسايل مي توانند شما را با مشكل و يا با موفقيت روبرو سازند.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عادت كنيد كه به ديگران كمك كنيد، خواهيد ديد كه نمي توانيد از اين كار دست بكشيد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از خودگذشتگي ساده نيست، اما ضرورت دارد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بيشتر اشخاص در سه موقعيت، اقدام به تغيير خود مي كنند: از بس كه رنج مي برند به اين كار تن مي دهند؛ از بس كه آموخته اند مايل به اين كار مي شوند؛ يا از بس كه عايدي دارند از توان انجام اين كار برخوردارند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما در جامعه اي زندگي مي كنيم كه بيماري هدف دارد. بسياري از مردم تلاش مي كنند تا به جايي برسند، اما وقتي رسيدند، همانجا متوقف مي شوند.