بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آنجا كه درستي به بينش سوخت مي رساند، شور و اشتياق آتش را به ارمغان مي آورد. آتش حقيقي دلبستگي و باور پايدار، تنها از درون برمي خيزد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

از محدوده ي آسايش خود خارج شويد. تا وقتي از آنچه در گذشته انجام داده ايد پا را فراتر نگذاريد، آگاه نخواهيد شد كه چه توانايي هايي داريد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر خودتان پيشرفت نكرده باشيد نمي توانيد تيم خود را به سوي پيشرفت و ترقي سوق دهيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در حقيقت، يكي از تفاوتهايي كه بين پيروان و رهبران وجود دارد، عملكرد است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

توانايي يك تيم تحت تاثير ضعيف ترين حلقه ي آن است. مهم نيست كه چه ميزان افراد تيم تلاش مي كنند تا آن را توجيه كنند، جبران نمايند و يا پنهان كنند؛ حلقه ي ضعيف سرانجام برملا خواهد شد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

توانايي يك زنجير مي تواند متاثر از ضعيف ترين حلقه ي آن باشد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

وقتي تيمي كه در اختيار داريد با تيم روياهاي شما هماهنگي ندارد، در اين صورت تنها دو راه پيش رو داريد: يا از روياي خود دست بكشيد و يا تيم خود را رشد دهيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر تيمي با عظمت و با يك روياي كوچك داشته باشيد بسيار بهتر از رويايي عظيم با يك تيم كوچك است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر مي خواهيد به كوه اورست صعود كنيد، بايد تيمي به عظمت كوه اورست در دست داشته باشيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حقيقت اين است كه تيم شما بايد به اندازه ي روياي شما بزرگ باشد. در غير اين صورت نمي توانيد به روياي خود جامه ي عمل بپوشانيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

روياي بزرگ با يك تيم بد چيزي فراتر از يك كابوس نيست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ساگر رويايي داريد، به يك تيم نيازمنديد تا آن را تحقق بخشيد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

رويدادهاي خوب براي تيمي پيش مي آيد كه هر بازيكن در جايگاهي قرار بگيرد كه بيشترين كارآيي را در آن دارد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يك تيم تنها هنگامي مي تواند به سطح بالا صعود كند كه بازيكنان با هم متحد شوند و اميال شخصي شان را رها كنند.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تنها در صورتي افراد يك تيم مي توانند فداكاري كرده و با يكديگر همكاري كنند كه بدانند به سوي چه هدفي در حركت هستند.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تيمهاي برنده بازيكناني دارند كه منافع تيم را بر منافع خودشان مقدم مي شمارند.

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آنجا كه درستي به بينش سوخت مي رساند، شور و اشتياق آتش را به ارمغان مي آورد. آتش حقيقي دلبستگي و باور پايدار، تنها از درون برمي خيزد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

از محدوده ي آسايش خود خارج شويد. تا وقتي از آنچه در گذشته انجام داده ايد پا را فراتر نگذاريد، آگاه نخواهيد شد كه چه توانايي هايي داريد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر خودتان پيشرفت نكرده باشيد نمي توانيد تيم خود را به سوي پيشرفت و ترقي سوق دهيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در حقيقت، يكي از تفاوتهايي كه بين پيروان و رهبران وجود دارد، عملكرد است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

توانايي يك تيم تحت تاثير ضعيف ترين حلقه ي آن است. مهم نيست كه چه ميزان افراد تيم تلاش مي كنند تا آن را توجيه كنند، جبران نمايند و يا پنهان كنند؛ حلقه ي ضعيف سرانجام برملا خواهد شد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

توانايي يك زنجير مي تواند متاثر از ضعيف ترين حلقه ي آن باشد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

وقتي تيمي كه در اختيار داريد با تيم روياهاي شما هماهنگي ندارد، در اين صورت تنها دو راه پيش رو داريد: يا از روياي خود دست بكشيد و يا تيم خود را رشد دهيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر تيمي با عظمت و با يك روياي كوچك داشته باشيد بسيار بهتر از رويايي عظيم با يك تيم كوچك است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر مي خواهيد به كوه اورست صعود كنيد، بايد تيمي به عظمت كوه اورست در دست داشته باشيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حقيقت اين است كه تيم شما بايد به اندازه ي روياي شما بزرگ باشد. در غير اين صورت نمي توانيد به روياي خود جامه ي عمل بپوشانيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

روياي بزرگ با يك تيم بد چيزي فراتر از يك كابوس نيست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ساگر رويايي داريد، به يك تيم نيازمنديد تا آن را تحقق بخشيد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

رويدادهاي خوب براي تيمي پيش مي آيد كه هر بازيكن در جايگاهي قرار بگيرد كه بيشترين كارآيي را در آن دارد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يك تيم تنها هنگامي مي تواند به سطح بالا صعود كند كه بازيكنان با هم متحد شوند و اميال شخصي شان را رها كنند.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تنها در صورتي افراد يك تيم مي توانند فداكاري كرده و با يكديگر همكاري كنند كه بدانند به سوي چه هدفي در حركت هستند.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تيمهاي برنده بازيكناني دارند كه منافع تيم را بر منافع خودشان مقدم مي شمارند.