بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر كسي بدون توجه به شغل خود و يا سابقه اي كه از او داريد، شايستگي آن را دارد كه مورد احترام قرار گيرد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تلاش نكنيد همگان را با هوشياري خود گيج كنيد، بلكه با روشني [ بيان ] خود، افراد را تحت تاثير قرار دهيد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هيچ چيز بيشتر از رهبري كه از تصميم گيري عاجز است، نمي تواند يك تيم را دلسرد كند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يك علامت تجاري يك هويت زنده است و به طور فزاينده اي در طول زمان، تضعيف يا تقويت مي شود كه نتيجه ي هزار حركت جزيي است.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هميشه بايد چيزي را از دست داد تا پيشرفت كرد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تيم شما تنها در صورتي به توانايي خود دست مي يابد كه شما به توانايي شخصي خود دست يابيد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

كار تيمي در يك چشم بر هم زدن نمي تواند توسعه يابد. تيمها آرام آرام و با حركت كند قدرت مي يابند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بيشتر مردم در دامنه ي كوه، صعود را رها نمي كنند، بلكه آنها در نيمه ي راه صعود را رها مي كنند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قهرمان شدن بهاي سنگيني دارد، اما در اوج ماندن بهايي بيش از قهرماني دارد و بهتر از پيش شدن حتي بيش از دو مورد پيش بها دارد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

برخي فكر مي كنند كه اگر ديگران سخت كار كنند، مي توان از توانايي آنها بهره برداري كرد، اما اين مطلب به هيچ وجه حقيقت ندارد. اگر كسي بهاي پيروزي را نپردازد، با شكست، بهاي آن را خواهد پرداخت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بهترين تحسيني كه مي توانيد دريافت كنيد اين است كه روي شما حساب شود

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر كدام از ما منحصر به فرد آفريده مي شويم و عملكرد جداگانه اي داريم و در نتيجه، بايد به گونه اي متفاوت با ما برخورد شود.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نگرشهاي خوب در بين بازيكنان، پيروزي تيم را تضمين نمي كند، اما نگرشهاي بد، شكست آن را تضمين مي كند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بينش بدون راهبرد كمي بيش از خواب و خيال است.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

افراد تا از گذشته آگاهي نداشته باشند، به آينده دسترسي نخواهند داشت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يك بينش اصولي بايد بر مبناي گذشته ساخته شود، نه اينكه گذشته را ناديده بگيرد

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس جان ماکسول

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر كسي بدون توجه به شغل خود و يا سابقه اي كه از او داريد، شايستگي آن را دارد كه مورد احترام قرار گيرد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تلاش نكنيد همگان را با هوشياري خود گيج كنيد، بلكه با روشني [ بيان ] خود، افراد را تحت تاثير قرار دهيد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هيچ چيز بيشتر از رهبري كه از تصميم گيري عاجز است، نمي تواند يك تيم را دلسرد كند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يك علامت تجاري يك هويت زنده است و به طور فزاينده اي در طول زمان، تضعيف يا تقويت مي شود كه نتيجه ي هزار حركت جزيي است.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هميشه بايد چيزي را از دست داد تا پيشرفت كرد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تيم شما تنها در صورتي به توانايي خود دست مي يابد كه شما به توانايي شخصي خود دست يابيد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

كار تيمي در يك چشم بر هم زدن نمي تواند توسعه يابد. تيمها آرام آرام و با حركت كند قدرت مي يابند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بيشتر مردم در دامنه ي كوه، صعود را رها نمي كنند، بلكه آنها در نيمه ي راه صعود را رها مي كنند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قهرمان شدن بهاي سنگيني دارد، اما در اوج ماندن بهايي بيش از قهرماني دارد و بهتر از پيش شدن حتي بيش از دو مورد پيش بها دارد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

برخي فكر مي كنند كه اگر ديگران سخت كار كنند، مي توان از توانايي آنها بهره برداري كرد، اما اين مطلب به هيچ وجه حقيقت ندارد. اگر كسي بهاي پيروزي را نپردازد، با شكست، بهاي آن را خواهد پرداخت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بهترين تحسيني كه مي توانيد دريافت كنيد اين است كه روي شما حساب شود

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر كدام از ما منحصر به فرد آفريده مي شويم و عملكرد جداگانه اي داريم و در نتيجه، بايد به گونه اي متفاوت با ما برخورد شود.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نگرشهاي خوب در بين بازيكنان، پيروزي تيم را تضمين نمي كند، اما نگرشهاي بد، شكست آن را تضمين مي كند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بينش بدون راهبرد كمي بيش از خواب و خيال است.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

افراد تا از گذشته آگاهي نداشته باشند، به آينده دسترسي نخواهند داشت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يك بينش اصولي بايد بر مبناي گذشته ساخته شود، نه اينكه گذشته را ناديده بگيرد