بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس چه گوارا

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

انقلاب، سیبی نیست که پس از رسیدن می افتد، ما باید به افتادن مجبورش کنیم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مردم را دریاب... هرگز سازش نکن... کسانی که سازش نمیکنند میمیرند، اما مرگشان عین حیات و زندگیست... آری، تو نیز میمیری، اما در چهره ات نشانی از مرگ نخواهد بود.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من آزادی بخش نیستم. آزادی بخش وجود ندارد، مردم هستند که خود  را آزاد می کنند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دستم بوی گل میداد، مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند، اما هیچکس  فکر نکرد که شاید من یک گل کاشته باشم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آخرین ساعات حیات استعمار است، و میلیون ها نفر از ساکنان آفریقا، آسیا و امریکای لاتین برخاسته اند تا با زندگی جدید دیدار کنند. حق خود را  بخواهند، حق تعیین سرنوشت خویش.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مبارزه تا ابد، تا پیروزی. یا مرگ یا میهن

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

 میدانم،برای کشتن من آمده ای. شلیک کن بزدل،تو یک مرد را میکشی.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در یک انقلاب، ‌انسان یا پیروز می ‌شود یا می‌ میرد، اگر آن انقلاب واقعی  باشد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با بیشتر شدن درجات استثمار، حس انقلاب هر لحظه قوی ‌تر می‌شود.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به ياد می آورم اميد به آينده، اندوه آدمی را می شويد. همه چيز در حال  تکامل است. قاعده قصه همين است. حلاوت حيات و ترانه هستی  همين است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هر قطره خون ريخته شده ما تجربه ايست كه به آيندگان ميرسـد، تا فردا  آن را در مبارزه برای رهایی سرزمينشان بكار ببرند. همچنان كه خلقی خود را آزاد ميسازد و گامی در پيكار برای رهایی بر ميدار

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر خواهان صلح جهانی هستیم، همزیستی مسالمت آمیز نباید به  کشورهای قدرتمند محدود شود

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دشمن ما و دشمن همه آمریکا، دولت انحصار طلب ایالات متحده است.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حتا مرگم را هم شكست به حساب نمی آورم. به جای آن تنها حسرت  ترانه ای ناتمام را با خود به گور خواهم برد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گنجشکی که از مترسک بترسد از گرسنگی می میرد...  چه کسی می ترسد؟

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آزادی بیش از همه از دست کسانی ضربه می خورد که برای نیل به آن  کوتاه ترین مسیر را انتخاب می کنند

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس چه گوارا

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

انقلاب، سیبی نیست که پس از رسیدن می افتد، ما باید به افتادن مجبورش کنیم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مردم را دریاب... هرگز سازش نکن... کسانی که سازش نمیکنند میمیرند، اما مرگشان عین حیات و زندگیست... آری، تو نیز میمیری، اما در چهره ات نشانی از مرگ نخواهد بود.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من آزادی بخش نیستم. آزادی بخش وجود ندارد، مردم هستند که خود  را آزاد می کنند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دستم بوی گل میداد، مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند، اما هیچکس  فکر نکرد که شاید من یک گل کاشته باشم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آخرین ساعات حیات استعمار است، و میلیون ها نفر از ساکنان آفریقا، آسیا و امریکای لاتین برخاسته اند تا با زندگی جدید دیدار کنند. حق خود را  بخواهند، حق تعیین سرنوشت خویش.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مبارزه تا ابد، تا پیروزی. یا مرگ یا میهن

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

 میدانم،برای کشتن من آمده ای. شلیک کن بزدل،تو یک مرد را میکشی.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در یک انقلاب، ‌انسان یا پیروز می ‌شود یا می‌ میرد، اگر آن انقلاب واقعی  باشد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با بیشتر شدن درجات استثمار، حس انقلاب هر لحظه قوی ‌تر می‌شود.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به ياد می آورم اميد به آينده، اندوه آدمی را می شويد. همه چيز در حال  تکامل است. قاعده قصه همين است. حلاوت حيات و ترانه هستی  همين است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هر قطره خون ريخته شده ما تجربه ايست كه به آيندگان ميرسـد، تا فردا  آن را در مبارزه برای رهایی سرزمينشان بكار ببرند. همچنان كه خلقی خود را آزاد ميسازد و گامی در پيكار برای رهایی بر ميدار

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر خواهان صلح جهانی هستیم، همزیستی مسالمت آمیز نباید به  کشورهای قدرتمند محدود شود

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دشمن ما و دشمن همه آمریکا، دولت انحصار طلب ایالات متحده است.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حتا مرگم را هم شكست به حساب نمی آورم. به جای آن تنها حسرت  ترانه ای ناتمام را با خود به گور خواهم برد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گنجشکی که از مترسک بترسد از گرسنگی می میرد...  چه کسی می ترسد؟

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آزادی بیش از همه از دست کسانی ضربه می خورد که برای نیل به آن  کوتاه ترین مسیر را انتخاب می کنند