بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس باربارا دی انجلیس

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عشق مغناطیسی است که ما را به مبدا خود جذب می کند . باربارا دی آنجلیس 

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عشق ماندگار هرگز بر جاذبه ی جسمانی میان شما و معشوق که همواره در حال تغییر است متکی نیست .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عشق ماندگار هرگز بر جاذبه ی جسمانی میان شما و معشوق که همواره در حال تغییر است متکی نیست . باربارا دی آنجلیس 

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آزادی هرگز به این معنا نیست که ازهیچ چیزی نترسید ، آزادی به این معناست که با وجود ترس هایتان دست به عمل میزنید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هرچه بيشتر عشق بورزيد، بر ديگران نيز رواست تا عشق بيشتري به شما و نيز ديگران بورزند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هرچه بيشتر عشق بورزيد، عشق و شور زندگي بيشتري به شما روي خواهد آورد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عشق، نور است كه هرچه را در مسيرش قرار بگيرد - از جمله قلبها را - از خود روشن مي سازد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هرگاه به خود اجازه دهيد تا هستي و آفرينش را با همه ي شكوه و بزرگي آن بنگريد،آنگاه به توانايي، زيبايي و عشق و شور زندگي در خودتان پي خواهيد برد؛ زيرا شما نيز بخشي از همين شكوه و بزرگي هستيد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ايمان، تنها زاده‌ي عشق و شور زندگي است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مهم نيست چه كسي هستيد، چه پيشه اي داريد يا چگونه زمان خود را مي گذرانيد. هرروز فرصت‌هاي بي شماري در دست داريد تا بر زندگي انسانهاي پيرامون خودتاثيرگذار باشيد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هنگامي كه عاشق زندگي مي شويد، دنيا را درست همچون عشاق از پس ديدگان عشق خواهيد نگريست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هرگاه خود را با همه ي وجود پيوسته وقف پيشه، كار و نيز زندگي تان كنيد، آنگاه كاميابي راستين را تجربه خواهيد كرد و خرسندي و خشنودي راستين را احساس خواهيد نمود

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هرگاه زندگي با شور و عشق را بر مي‌گزينيد، زندگي نيز عشق و شور خود را براي شما بر خواهد گزيد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زماني از عشق و شور زندگي، بهره مند مي شويد كه آتش عشق را گرامي بداريد و بياموزيد كه همواره آن را روشن و فروزان نگه داريد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چشم براه نمانيد كه عشق، شما را پيدا كند؛ زمين حاصلخيزي [ =بَروَري ] بيافرينيد تا بذر عشق به سادگي در آن جوانه زند و رشد كند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

عشق راستين از روح شما سرچشمه مي گيرد. اين گونه از عشق ناب، هنگامي كه خود را در دل و جان ديگري مي يابيد، شكل مي گيرد و پيوند اعجازگونه‌ي اين دو را به جشن و سرور مي نشيند

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس باربارا دی انجلیس

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عشق مغناطیسی است که ما را به مبدا خود جذب می کند . باربارا دی آنجلیس 

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عشق ماندگار هرگز بر جاذبه ی جسمانی میان شما و معشوق که همواره در حال تغییر است متکی نیست .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عشق ماندگار هرگز بر جاذبه ی جسمانی میان شما و معشوق که همواره در حال تغییر است متکی نیست . باربارا دی آنجلیس 

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آزادی هرگز به این معنا نیست که ازهیچ چیزی نترسید ، آزادی به این معناست که با وجود ترس هایتان دست به عمل میزنید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هرچه بيشتر عشق بورزيد، بر ديگران نيز رواست تا عشق بيشتري به شما و نيز ديگران بورزند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هرچه بيشتر عشق بورزيد، عشق و شور زندگي بيشتري به شما روي خواهد آورد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عشق، نور است كه هرچه را در مسيرش قرار بگيرد - از جمله قلبها را - از خود روشن مي سازد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هرگاه به خود اجازه دهيد تا هستي و آفرينش را با همه ي شكوه و بزرگي آن بنگريد،آنگاه به توانايي، زيبايي و عشق و شور زندگي در خودتان پي خواهيد برد؛ زيرا شما نيز بخشي از همين شكوه و بزرگي هستيد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ايمان، تنها زاده‌ي عشق و شور زندگي است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مهم نيست چه كسي هستيد، چه پيشه اي داريد يا چگونه زمان خود را مي گذرانيد. هرروز فرصت‌هاي بي شماري در دست داريد تا بر زندگي انسانهاي پيرامون خودتاثيرگذار باشيد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هنگامي كه عاشق زندگي مي شويد، دنيا را درست همچون عشاق از پس ديدگان عشق خواهيد نگريست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هرگاه خود را با همه ي وجود پيوسته وقف پيشه، كار و نيز زندگي تان كنيد، آنگاه كاميابي راستين را تجربه خواهيد كرد و خرسندي و خشنودي راستين را احساس خواهيد نمود

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هرگاه زندگي با شور و عشق را بر مي‌گزينيد، زندگي نيز عشق و شور خود را براي شما بر خواهد گزيد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زماني از عشق و شور زندگي، بهره مند مي شويد كه آتش عشق را گرامي بداريد و بياموزيد كه همواره آن را روشن و فروزان نگه داريد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چشم براه نمانيد كه عشق، شما را پيدا كند؛ زمين حاصلخيزي [ =بَروَري ] بيافرينيد تا بذر عشق به سادگي در آن جوانه زند و رشد كند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

عشق راستين از روح شما سرچشمه مي گيرد. اين گونه از عشق ناب، هنگامي كه خود را در دل و جان ديگري مي يابيد، شكل مي گيرد و پيوند اعجازگونه‌ي اين دو را به جشن و سرور مي نشيند