بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هرگاه دنیا می توانست از خوراك حیوانی دست بكشد ، نه تنها یك شورش اقتصادی پیدا می شد ، بلكه به بهبودی اخلاقی منتج می گشت .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به دنبال گوشتخواری عادات و اخلاق انسان پر از آلایش و درشتی می گردد .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به نظرم می آمد كه مرگ یك خوشبختی و یك نعمتی است كه به آسانی به كسی نمی دهند .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زیر دست آزاری و درندگی و خونخواری انسان برای آن است كه از خون حیوانات تغذیه می كند .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خبر نداشتن از كار دیگران آدم را اورژینال نمی كند ، باید خواند و شنید و اگر عرضه داشت زیرش زد .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اشخاص ترسو و خرافه پرست چیز تازه ای را اگر چه حقیقت روشن هم باشند ، نمی پذیرند و پی بهانه می گردند و اشكال تراشی می كنند .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خودكشی های فصلی بیشتر از بی اعتقادی ، از زوال و نابودی وجوه زندگی مشترك بر می خیزد .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خوب بود آدم با این همه آزمایشهایی كه از زندگی دارد ، می توانست به دنیا بیاید و زندگی خودش را از سر نو اداره كند .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

برای نوشتن كوچكترین احساسات یا كوچكترین خیال گذرنده ای ، باید سرتاسر زندگانی خودم را شرح بدهم و آن ممكن نیست .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خودكشی هر قدر هم مقدر باشد مثل هر امكان دیگری در زندگی ، هرگز ضرورت مطلق نیست .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

انسان ، حیوانات درنده را سر مشق خود قرار داده و مانند آنان وحشی و خونخوار شده است .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

شمشیر و جسمی كه شمشیر در آن فرو می رود ، به دو دنیای بیگانه تعلق دارند كه همدیگر را نمی شناسند .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خوراك یك عنصر بزرگ زندگانی است كه تاثیر انكار ناپذیری در اخلاق و روش انسان دارد .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما بچه مرگ هستیم و مرگ است كه ما را از فریب های زندگانی نجات می دهد .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

احترام به زندگانی و شكنجه و جدالی كه در نهاد آدمیزاد است را باید در نظر داشت : زیرا چیزی از آن عالی تر نداریم .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

انسان چهره مرگ را ترسناك كرده و از آن گریزان است .

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هرگاه دنیا می توانست از خوراك حیوانی دست بكشد ، نه تنها یك شورش اقتصادی پیدا می شد ، بلكه به بهبودی اخلاقی منتج می گشت .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به دنبال گوشتخواری عادات و اخلاق انسان پر از آلایش و درشتی می گردد .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به نظرم می آمد كه مرگ یك خوشبختی و یك نعمتی است كه به آسانی به كسی نمی دهند .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زیر دست آزاری و درندگی و خونخواری انسان برای آن است كه از خون حیوانات تغذیه می كند .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خبر نداشتن از كار دیگران آدم را اورژینال نمی كند ، باید خواند و شنید و اگر عرضه داشت زیرش زد .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اشخاص ترسو و خرافه پرست چیز تازه ای را اگر چه حقیقت روشن هم باشند ، نمی پذیرند و پی بهانه می گردند و اشكال تراشی می كنند .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خودكشی های فصلی بیشتر از بی اعتقادی ، از زوال و نابودی وجوه زندگی مشترك بر می خیزد .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خوب بود آدم با این همه آزمایشهایی كه از زندگی دارد ، می توانست به دنیا بیاید و زندگی خودش را از سر نو اداره كند .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

برای نوشتن كوچكترین احساسات یا كوچكترین خیال گذرنده ای ، باید سرتاسر زندگانی خودم را شرح بدهم و آن ممكن نیست .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خودكشی هر قدر هم مقدر باشد مثل هر امكان دیگری در زندگی ، هرگز ضرورت مطلق نیست .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

انسان ، حیوانات درنده را سر مشق خود قرار داده و مانند آنان وحشی و خونخوار شده است .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

شمشیر و جسمی كه شمشیر در آن فرو می رود ، به دو دنیای بیگانه تعلق دارند كه همدیگر را نمی شناسند .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خوراك یك عنصر بزرگ زندگانی است كه تاثیر انكار ناپذیری در اخلاق و روش انسان دارد .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما بچه مرگ هستیم و مرگ است كه ما را از فریب های زندگانی نجات می دهد .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

احترام به زندگانی و شكنجه و جدالی كه در نهاد آدمیزاد است را باید در نظر داشت : زیرا چیزی از آن عالی تر نداریم .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

انسان چهره مرگ را ترسناك كرده و از آن گریزان است .