بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

همه می دانند كه اخلاق ، علم و رفتار و عادات است .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

احتیاج هنر در طبیعت بشر به ودیعه گذاشته شده ا ست .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سگ استخوان را بو نمی كند ، كاری كه چشم می كند ابرو نمی كند .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یك انسان كامل و برتر و یك انسان پست فطرت ، پست تر از حیوان خواهد بود .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مرگ ، مادر مهربانی است كه بچه خود را پس از یك روز طوفانی در آغوش كشیده ، نوازش می كند و می خواباند .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

انسان مظلوم كش است و خود را بدترین مستبد ، پست ترین ظالم به حیوانات معرفی كرده است .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آدم یا حرف دارد یا ندارد ، وقتی آدم حرف دارد باید مهمترین شكلی را كه با حرفش جور است انتخاب كند .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

سایه ام هست كه مرا وادار به حرف زدن می كند ، فقط او می تواند مرا بشناسد .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بدیهی است كه تمام وجدان و شرافت ، هر انسانی را مجبور می كند كه در دادخواهی آنها شركت نموده ، هر چه زودتر جبران حقوق پایمال شده را بنماید .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر زندگانی سپری نمی شد چقدر تلخ و ترسناك بود .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هنگامیكه انسان از شادی های دروغی و چیزهای مزخرف دست برداشت ، خواهد فهمید كه بهترین زندگانی را طبیعت به او می دهد .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ستم گری و كشتار نسبت به حیوانات ، دشنام و ناسزا به شرافت و مقام انسانیت است .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تو آب روان بودی و رفتی سوی دریا . ما سنگ سفالیم ، ته جوی می مانیم .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چقدر تلخ و ترسناك است هنگامیكه آدم هستی خودش را حس می كند . جسم در یك دنیای مرده زندگی می كند و این شاید همان احساس مبهمی است كه انسان از پیش ، خود را مرده جان دار می پندارد .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

یك چیز هایی هست كه نمی شود به دیگری فهماند ، نمی شود گفت ، آدم را مسخره می كنند .

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هرچه قضاوت آنها درباره من سخت بوده باشد ، نمی دانند كه من بیشتر خودم را سخت تر قضاوت كرده ام .

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس صادق هدایت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

همه می دانند كه اخلاق ، علم و رفتار و عادات است .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

احتیاج هنر در طبیعت بشر به ودیعه گذاشته شده ا ست .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سگ استخوان را بو نمی كند ، كاری كه چشم می كند ابرو نمی كند .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یك انسان كامل و برتر و یك انسان پست فطرت ، پست تر از حیوان خواهد بود .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مرگ ، مادر مهربانی است كه بچه خود را پس از یك روز طوفانی در آغوش كشیده ، نوازش می كند و می خواباند .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

انسان مظلوم كش است و خود را بدترین مستبد ، پست ترین ظالم به حیوانات معرفی كرده است .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آدم یا حرف دارد یا ندارد ، وقتی آدم حرف دارد باید مهمترین شكلی را كه با حرفش جور است انتخاب كند .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

سایه ام هست كه مرا وادار به حرف زدن می كند ، فقط او می تواند مرا بشناسد .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بدیهی است كه تمام وجدان و شرافت ، هر انسانی را مجبور می كند كه در دادخواهی آنها شركت نموده ، هر چه زودتر جبران حقوق پایمال شده را بنماید .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر زندگانی سپری نمی شد چقدر تلخ و ترسناك بود .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هنگامیكه انسان از شادی های دروغی و چیزهای مزخرف دست برداشت ، خواهد فهمید كه بهترین زندگانی را طبیعت به او می دهد .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ستم گری و كشتار نسبت به حیوانات ، دشنام و ناسزا به شرافت و مقام انسانیت است .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تو آب روان بودی و رفتی سوی دریا . ما سنگ سفالیم ، ته جوی می مانیم .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چقدر تلخ و ترسناك است هنگامیكه آدم هستی خودش را حس می كند . جسم در یك دنیای مرده زندگی می كند و این شاید همان احساس مبهمی است كه انسان از پیش ، خود را مرده جان دار می پندارد .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

یك چیز هایی هست كه نمی شود به دیگری فهماند ، نمی شود گفت ، آدم را مسخره می كنند .

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هرچه قضاوت آنها درباره من سخت بوده باشد ، نمی دانند كه من بیشتر خودم را سخت تر قضاوت كرده ام .