بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چنانچه مي‌خواهيد با ديگران به گونه‌اي بهتر ارتباط داشته باشيد، هرگز نمي‌توانيد با سرزنش كردن آنها، خرده گرفتن بر آنها و بيان اين گفته كه "چه اندازه نادان هستند"، كامياب شويد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تنها يك راه براي خوشبختي وجود دارد؛ اينكه به روشي با خودتان و ديگران ارتباط برقرار كنيد كه براي شما، توانايي، شادماني، خودباوري، شايستگي و توانمندي به همراه داشته باشد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

من بر اين باورم، دشواري، تنها درسي است كه از ما مي‌خواهد هرچه زودتر و باشتاب‌تر، آن را بياموزيم تا ديگر رفوزه نشويم و ناگزير نباشيم آن را تكرار كينم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هرگز نمي‌بايست از دشواري‌ها روي‌گردان باشيم. شايد بهتر باشد گاهي از وجود دشواري، هيجان‌زده شويم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر پيوسته روي دشواري و نه راهكار تمركز كنيد، تنها دشواري‌ها را ديده و راهكارها را نخواهيد يافت.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

كليد بنيادي داوري عالي اين است كه در هنگام ارزيابي امور و رويدادها، داراي روحيه ي نيرومند و حالت فكري و عاطفي مثبت باشيم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر كسي در هر يك از زمينه هاي زندگي، بهتر از ما واكنش نشان دهد، ساده ترين دليل اش آن است كه راهي بهتر براي داوري و معنا [ =چَم ] كردن امور دارد و مي داند كه در هر مورد، چه واكنشي نشان دهد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر قدرت انگاره ي خود را از قيد و بند رها كنيم، خودباوري و بينشي در ما ايجاد مي شود كه محدوديت هاي گذشته مان را در هم مي شكند.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

نيروي انگاره ي ما، ده بار توانمندتر از نيروي اراده است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خوبي يا بديِ هر چيزي نسبي است و بستگي به اين دارد كه با چه چيز سنجيده شود.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر بر اين باوريد كه فرد باهوشي هستيد، سبب آن، اين است كه چارچوبهاي مرجع روشني را در ذهن خود، پويا مي كنيد كه اين احساس اطمينان را نيرو مي بخشد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هرچه تجارب زندگي ما بيشتر و كيفيت آنها بالاتر باشد، ميزان حق گزينش ما بيشتر مي شود و بهتر مي توانيم معناي [ =چَم ] هر چيز را دريابيم و توان خود را براي انجام هر كار بسنجيم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر بخواهيم سبب رفتار انسانها را بدانيم، بررسي مهمترين و كارسازترين تجارب مرجع زندگي آنها، بي گمان، راهنماي خوبي است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يادتان باشد كه نيروبخش ترين قانون اين است: با وجود هر پيشامدي، از زندگي خود لذت ببريد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر قوانين ديگران را ندانيد، بي شك، بازي را خواهيد باخت، زيرا ناگزير، دير يا زود، آن قوانين را زير پا خواهيد گذاشت

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

قوانين فردي خود را به گونه اي سامان دهيد كه به شيوه ها و راههاي بسيار انبوه و گوناگون، احساس عشق و محبت كنيد و لذت بردن را براي خويش بسيار آسان سازيد

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چنانچه مي‌خواهيد با ديگران به گونه‌اي بهتر ارتباط داشته باشيد، هرگز نمي‌توانيد با سرزنش كردن آنها، خرده گرفتن بر آنها و بيان اين گفته كه "چه اندازه نادان هستند"، كامياب شويد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تنها يك راه براي خوشبختي وجود دارد؛ اينكه به روشي با خودتان و ديگران ارتباط برقرار كنيد كه براي شما، توانايي، شادماني، خودباوري، شايستگي و توانمندي به همراه داشته باشد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

من بر اين باورم، دشواري، تنها درسي است كه از ما مي‌خواهد هرچه زودتر و باشتاب‌تر، آن را بياموزيم تا ديگر رفوزه نشويم و ناگزير نباشيم آن را تكرار كينم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هرگز نمي‌بايست از دشواري‌ها روي‌گردان باشيم. شايد بهتر باشد گاهي از وجود دشواري، هيجان‌زده شويم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر پيوسته روي دشواري و نه راهكار تمركز كنيد، تنها دشواري‌ها را ديده و راهكارها را نخواهيد يافت.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

كليد بنيادي داوري عالي اين است كه در هنگام ارزيابي امور و رويدادها، داراي روحيه ي نيرومند و حالت فكري و عاطفي مثبت باشيم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر كسي در هر يك از زمينه هاي زندگي، بهتر از ما واكنش نشان دهد، ساده ترين دليل اش آن است كه راهي بهتر براي داوري و معنا [ =چَم ] كردن امور دارد و مي داند كه در هر مورد، چه واكنشي نشان دهد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر قدرت انگاره ي خود را از قيد و بند رها كنيم، خودباوري و بينشي در ما ايجاد مي شود كه محدوديت هاي گذشته مان را در هم مي شكند.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

نيروي انگاره ي ما، ده بار توانمندتر از نيروي اراده است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خوبي يا بديِ هر چيزي نسبي است و بستگي به اين دارد كه با چه چيز سنجيده شود.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر بر اين باوريد كه فرد باهوشي هستيد، سبب آن، اين است كه چارچوبهاي مرجع روشني را در ذهن خود، پويا مي كنيد كه اين احساس اطمينان را نيرو مي بخشد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هرچه تجارب زندگي ما بيشتر و كيفيت آنها بالاتر باشد، ميزان حق گزينش ما بيشتر مي شود و بهتر مي توانيم معناي [ =چَم ] هر چيز را دريابيم و توان خود را براي انجام هر كار بسنجيم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر بخواهيم سبب رفتار انسانها را بدانيم، بررسي مهمترين و كارسازترين تجارب مرجع زندگي آنها، بي گمان، راهنماي خوبي است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يادتان باشد كه نيروبخش ترين قانون اين است: با وجود هر پيشامدي، از زندگي خود لذت ببريد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر قوانين ديگران را ندانيد، بي شك، بازي را خواهيد باخت، زيرا ناگزير، دير يا زود، آن قوانين را زير پا خواهيد گذاشت

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

قوانين فردي خود را به گونه اي سامان دهيد كه به شيوه ها و راههاي بسيار انبوه و گوناگون، احساس عشق و محبت كنيد و لذت بردن را براي خويش بسيار آسان سازيد