بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هيچ كدام از ما با "اي كاش"، به جايي نرسيده‌ايم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هرچه بيشتر بترسيد كه از چيزي بي‌بهره شويد، بيشتر مي‌خواهيد آن را به دست آوريد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فراموش نكنيد كه كاميابي در زندگي، تنها از انگيزه داشتن و بااراده بودن به دست نمي‌آيد. كاميابي، نتيجه‌ي گام برداشتن و كاري انجام دادن است.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زماني كه بُريده‌ايد و ناتوان هستيد و شكست خورده‌ايد، يا احساس مي‌كنيد ديگران، نيرومندتر، ماهرتر يا حتي خوش شانس‌ترند، به درون خود دست يازيد و درد و رنج را به ميل، آرزومندي و انگيزه بدل كنيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

درد و رنج، همان چيزي است كه شما را وادار مي‌سازد تلاش كنيد و به پيش برويد و به كاميابي‌هايي برسيد كه هرگز گمانش را هم نمي‌برديد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اگر درد و رنج شكست را به جان نخريد، هرگز نمي‌توانيد برنده از زمين بيرون بياييد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بكوشيد از نگراني‌ها و پريشاني‌هاي خود به هنگام و در جاي درست بهره بگيريد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

همواره به ياد داشته باشيد ممكن است آنچه را دشواري يا سختي مي‌دانيد، به راستي، يك هديه يا بخشش ارزشمند و گرانبها باشد. اين، تنها گذشت و مرور زمان است كه اين حقيقت را روشن خواهد كرد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

كليد كاميابي در زندگاني، آن است كه مديريت يادبود‌ها و سابقه‌هاي ذهني گذشته‌ي خود را بياموزيم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تنها با تكيه بر ستون‌ها و پايه‌هاست كه يك ساختمان مي‌تواند پابرجا بماند و فرو نريزد. البته براي ساختن آن پايه‌ها و ستون‌ها، زمان و تلاش لازم است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

حقيقت اين است كه هر اندازه هم مثبت و خوش‌بين باشيم، شرايطي در زندگي وجود دارد كه طرح‌ها، روش‌ها و برنامه‌هاي پيش‌بيني شده‌ي ما كارساز نخواهد بود.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ما انسانها بيشتر از ترس اينكه به بلاي بزرگتري دچار نشويم، درد و بلاهاي كنوني را به جان مي‌خريم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مي‌بايست اين باور را در خود به وجود آوريد كه مي‌توانيد بر همه‌ي دشواري‌هاي خود چيره شويد و همه‌ي آنها را از بين ببريد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بهترين نكته‌ي كليدي در از بين بردن دشواري‌ها آن است كه همواره آن را پيشگويي كنيد و آماده باشيد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زماني فرا مي‌رسد كه دشواري‌هايي كه در گذشته ما را ديوانه مي‌كردند، برايمان بسيار ساده و خنده‌دار شوند؛ زيرا شايستگي‌ها و توانايي‌هاي خود را در رويارويي با آنها نيرو و بهبود بخشيده‌ايم

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

براي كاميابي هرچه بيشتر، مي‌بايست براي رويارويي با دشواري‌ها آماده باشيد

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هيچ كدام از ما با "اي كاش"، به جايي نرسيده‌ايم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هرچه بيشتر بترسيد كه از چيزي بي‌بهره شويد، بيشتر مي‌خواهيد آن را به دست آوريد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فراموش نكنيد كه كاميابي در زندگي، تنها از انگيزه داشتن و بااراده بودن به دست نمي‌آيد. كاميابي، نتيجه‌ي گام برداشتن و كاري انجام دادن است.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زماني كه بُريده‌ايد و ناتوان هستيد و شكست خورده‌ايد، يا احساس مي‌كنيد ديگران، نيرومندتر، ماهرتر يا حتي خوش شانس‌ترند، به درون خود دست يازيد و درد و رنج را به ميل، آرزومندي و انگيزه بدل كنيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

درد و رنج، همان چيزي است كه شما را وادار مي‌سازد تلاش كنيد و به پيش برويد و به كاميابي‌هايي برسيد كه هرگز گمانش را هم نمي‌برديد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اگر درد و رنج شكست را به جان نخريد، هرگز نمي‌توانيد برنده از زمين بيرون بياييد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بكوشيد از نگراني‌ها و پريشاني‌هاي خود به هنگام و در جاي درست بهره بگيريد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

همواره به ياد داشته باشيد ممكن است آنچه را دشواري يا سختي مي‌دانيد، به راستي، يك هديه يا بخشش ارزشمند و گرانبها باشد. اين، تنها گذشت و مرور زمان است كه اين حقيقت را روشن خواهد كرد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

كليد كاميابي در زندگاني، آن است كه مديريت يادبود‌ها و سابقه‌هاي ذهني گذشته‌ي خود را بياموزيم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تنها با تكيه بر ستون‌ها و پايه‌هاست كه يك ساختمان مي‌تواند پابرجا بماند و فرو نريزد. البته براي ساختن آن پايه‌ها و ستون‌ها، زمان و تلاش لازم است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

حقيقت اين است كه هر اندازه هم مثبت و خوش‌بين باشيم، شرايطي در زندگي وجود دارد كه طرح‌ها، روش‌ها و برنامه‌هاي پيش‌بيني شده‌ي ما كارساز نخواهد بود.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ما انسانها بيشتر از ترس اينكه به بلاي بزرگتري دچار نشويم، درد و بلاهاي كنوني را به جان مي‌خريم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مي‌بايست اين باور را در خود به وجود آوريد كه مي‌توانيد بر همه‌ي دشواري‌هاي خود چيره شويد و همه‌ي آنها را از بين ببريد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بهترين نكته‌ي كليدي در از بين بردن دشواري‌ها آن است كه همواره آن را پيشگويي كنيد و آماده باشيد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زماني فرا مي‌رسد كه دشواري‌هايي كه در گذشته ما را ديوانه مي‌كردند، برايمان بسيار ساده و خنده‌دار شوند؛ زيرا شايستگي‌ها و توانايي‌هاي خود را در رويارويي با آنها نيرو و بهبود بخشيده‌ايم

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

براي كاميابي هرچه بيشتر، مي‌بايست براي رويارويي با دشواري‌ها آماده باشيد