بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

زندگي يك هديه است كه به ما حق ويژه، فرصت و مسئوليت مي دهد؛ بايد به ازاي آن، چيزي بازگردانيم و آن "خودِ اصلاح شده" ما است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اين باورهاي ما هستند كه سرنوشت‌مان را رقم خواهند زد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چنانچه مي‌خواهيد سطح كيفيت زندگي خود را بهبود بخشيد و سرنوشت خود را به گونه‌اي بهتر رقم بزنيد، مي‌بايست با دشواري‌ها روبرو شويد و كاري بكنيد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بهتر است استانداردها و قوانيني براي خود داشته باشيم كه ما را به تلاش و پركار بودن تشويق نمايد، نه اينكه از هر گونه رويارويي، تلاش و مبارزه بازدارد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چنانچه مي‌خواهيد در زندگي، احساس كاميابي كنيد، قوانين "هميشه بايد..." و "هرگز نبايد..." زيادي نداشته باشيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

گاهي، كمي درد و رنج براي رشد و آموختن هرچه بيشتر لازم است.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دوست داشتن و عشق ورزيدن به گفتن نيست، بلكه مي‌بايست آن را در خود احساس كني و انجام دهي.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ارزش‌ها و باورهايتان را خودتان برگزينيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

باورها و ارزش‌ها، بهترين راهنما و مشاور زندگي شما هستند.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هنگامي كه ترسيده‌ايد، نمي‌توانيد تصميم درستي بگيريد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

هرگاه از دست مسائل و دشواري‌هايتان به ستوه آمديد، كافي است اين گفته را به خودتان يادآوري كنيد كه دشواري‌ها و مسائل، نشانه‌هاي زندگي و زنده بودن هستند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چنانچه تجربه‌هاي ملموس بيشتري از اين دنيا (چه مثبت و چه منفي) داشته باشيد و خودتان نيز حس كنيد، قدر دهش‌‌هاي ديگر زندگي را بيشتر خواهيد دانست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تا زماني كه مسئوليت كاري را به دوش نگرفته‌ايم، هيچ چيز در كنترل ما نخواهد بود.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

يكي از سست‌كننده‌ترين باورهايي كه مي‌توانيم داشته باشيم، آن است كه گمان كنيم رويدادها، امور و پديده‌ها در كنترل ما نيستند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مي‌بايست تلاش كنيم پيش از هر كاري، پاسخ و راهكار مهم‌ترين دشواري و مسئله‌ي خود را بيابيم.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

تنها راه كامياب بودن، آن است كه خود را پنهان نكنيم و از دست دشواري‌ها نگريزيم.

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس آنتونی رابینز

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

زندگي يك هديه است كه به ما حق ويژه، فرصت و مسئوليت مي دهد؛ بايد به ازاي آن، چيزي بازگردانيم و آن "خودِ اصلاح شده" ما است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اين باورهاي ما هستند كه سرنوشت‌مان را رقم خواهند زد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چنانچه مي‌خواهيد سطح كيفيت زندگي خود را بهبود بخشيد و سرنوشت خود را به گونه‌اي بهتر رقم بزنيد، مي‌بايست با دشواري‌ها روبرو شويد و كاري بكنيد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بهتر است استانداردها و قوانيني براي خود داشته باشيم كه ما را به تلاش و پركار بودن تشويق نمايد، نه اينكه از هر گونه رويارويي، تلاش و مبارزه بازدارد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چنانچه مي‌خواهيد در زندگي، احساس كاميابي كنيد، قوانين "هميشه بايد..." و "هرگز نبايد..." زيادي نداشته باشيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

گاهي، كمي درد و رنج براي رشد و آموختن هرچه بيشتر لازم است.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دوست داشتن و عشق ورزيدن به گفتن نيست، بلكه مي‌بايست آن را در خود احساس كني و انجام دهي.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ارزش‌ها و باورهايتان را خودتان برگزينيد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

باورها و ارزش‌ها، بهترين راهنما و مشاور زندگي شما هستند.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هنگامي كه ترسيده‌ايد، نمي‌توانيد تصميم درستي بگيريد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

هرگاه از دست مسائل و دشواري‌هايتان به ستوه آمديد، كافي است اين گفته را به خودتان يادآوري كنيد كه دشواري‌ها و مسائل، نشانه‌هاي زندگي و زنده بودن هستند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چنانچه تجربه‌هاي ملموس بيشتري از اين دنيا (چه مثبت و چه منفي) داشته باشيد و خودتان نيز حس كنيد، قدر دهش‌‌هاي ديگر زندگي را بيشتر خواهيد دانست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تا زماني كه مسئوليت كاري را به دوش نگرفته‌ايم، هيچ چيز در كنترل ما نخواهد بود.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

يكي از سست‌كننده‌ترين باورهايي كه مي‌توانيم داشته باشيم، آن است كه گمان كنيم رويدادها، امور و پديده‌ها در كنترل ما نيستند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مي‌بايست تلاش كنيم پيش از هر كاري، پاسخ و راهكار مهم‌ترين دشواري و مسئله‌ي خود را بيابيم.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

تنها راه كامياب بودن، آن است كه خود را پنهان نكنيم و از دست دشواري‌ها نگريزيم.