بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس حسین پناهی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اجازه … اشک سه حرف ندارد … اشک خیلی حرف دارد !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

می دانی؟! به رویت نیاوردم از همان زمانی که جای “تو” به “من” گفتی : “شما” فهمیدم پای “او” در میان است

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

در سلام، خداحافظ چیز تازه اگر یافتید بر این دو اضافه کنید تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خوشا به حالتان که می توانید بخندید گریه کنید همین است برای زندگی بیهوده به دنبال معنای دیگری نگردید

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعضی ها خیلی فقیرند. تنها داراییشان پول است !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

کودکی ام را دوست داشتم روز هایی که به جای دلم سر زانوی هایم زخمی بود …

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

می کوشم غم هایم را غرق کنم اما بی شرف ها یاد گرفته اند شنا کنند

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پنجره را باز کن و از این هوای مطبوع بارانی لذت ببر خوشبختانه باران ارث پدر هیچکس نیست

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

آن لحظه که دستهای جوانم در روشنایی روز گلباران سلام و تبریکات دوستان نیمه رفیقم میگشت دلم سایه‌ای بود ایستاده در سرما که شال کهنه‌اش را گره میزد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

مگه اشک چقدر وزن داره …؟ که با جاری شدنش، اینقدر سبک می شیم؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میدونی بهشت کجاست؟ یه فضای چند وجب در چند وجب بین بازو های کسی که دوسش داری …

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اشکهای من از غصه نیست، فقط چشمهای من خجالتیست چشمانم به وقت دیدنت عرق می کند اما تو این را باور نکن غصه از اشکهای من می بارد

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

دم به کله می کوبد  و شقیقه‌اش دو شقه می‌شود بی آنکه بداند حلقه آتش را خواب دیده است عقرب عاشق !

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

اجازه … اشک سه حرف ندارد !! اشک خیلی حرفدارد.

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

راست گفتن را نیز خوب یاد گرفته ام !! حال من خوب است … خوبِ خوبِ !!

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ماندن به پای کسی که دوستش داری قشنگ ترین اسارت زندگی است

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس حسین پناهی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اجازه … اشک سه حرف ندارد … اشک خیلی حرف دارد !!!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

می دانی؟! به رویت نیاوردم از همان زمانی که جای “تو” به “من” گفتی : “شما” فهمیدم پای “او” در میان است

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

در سلام، خداحافظ چیز تازه اگر یافتید بر این دو اضافه کنید تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خوشا به حالتان که می توانید بخندید گریه کنید همین است برای زندگی بیهوده به دنبال معنای دیگری نگردید

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعضی ها خیلی فقیرند. تنها داراییشان پول است !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

کودکی ام را دوست داشتم روز هایی که به جای دلم سر زانوی هایم زخمی بود …

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

می کوشم غم هایم را غرق کنم اما بی شرف ها یاد گرفته اند شنا کنند

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پنجره را باز کن و از این هوای مطبوع بارانی لذت ببر خوشبختانه باران ارث پدر هیچکس نیست

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

آن لحظه که دستهای جوانم در روشنایی روز گلباران سلام و تبریکات دوستان نیمه رفیقم میگشت دلم سایه‌ای بود ایستاده در سرما که شال کهنه‌اش را گره میزد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

مگه اشک چقدر وزن داره …؟ که با جاری شدنش، اینقدر سبک می شیم؟!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میدونی بهشت کجاست؟ یه فضای چند وجب در چند وجب بین بازو های کسی که دوسش داری …

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اشکهای من از غصه نیست، فقط چشمهای من خجالتیست چشمانم به وقت دیدنت عرق می کند اما تو این را باور نکن غصه از اشکهای من می بارد

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

دم به کله می کوبد  و شقیقه‌اش دو شقه می‌شود بی آنکه بداند حلقه آتش را خواب دیده است عقرب عاشق !

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

اجازه … اشک سه حرف ندارد !! اشک خیلی حرفدارد.

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

راست گفتن را نیز خوب یاد گرفته ام !! حال من خوب است … خوبِ خوبِ !!

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ماندن به پای کسی که دوستش داری قشنگ ترین اسارت زندگی است