بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainSmsBankBanner2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس حسین پناهی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چه مهمانان بی دردسری هستند مردگان نه به دستی ظرفی را چرک می کنند نه به حرفی دلی را آلوده تنها به شمعی قانعند و اندکی سکوت… حسین پناهی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

ميزي براي كار،كاري براي تخت،تختي براي خواب،خوابي براي مرگ،مرگي براي ياد،يادي براي سنگ.اين بود زندگي...(حسين پناهي)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

پنجره رابازكن،وازاين هواى مطبوع بارانى لذت ببر،خوشبختانه باران، ارث پدرهيچ كس نيست. {حسين پناهى}

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

صفر را بستند تا به بيرون زنگ نزنيم از شما چه پنهان ما از درون زنگ زديم! حسین پناهی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

صفر را بستند تا ما به بیرون زنگ نزنیم: از شما چه پنهان: ما از درون زنگ زده ایم ...! (حسین پناهی)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

چه اوقات سختی که بر من گذشت گواه دل ریش من ماه بود دمی شک نکردیم به شاهراه ها دریغا که بیراهه ها راه بود! (حسین پناهی)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

به تعبیر و تفسیر این زندگی /بیایید با هم همه شک کنیم// خطا بوده شاید تعابیر ما / نگاهی به تعبیر جلبک کنیم! (حسین پناهی)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

میری برای کار ، کاری برای تخت ، خوابی برای جان ، جانی برای مرگ ، مرگی برای یاد ، یادی برای سنگ  این بود زندگی ....  ( زنده یاد حسین پناهی )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

با تو ، بی تو ، همسفره سایه ی خویش و به سوی بی سویه تو میام ...  ( زنده یاد حسین پناهی )

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

فــــلــــســـفــه یــعــنــی رنـــج افـتـخـاره کـه بـگــی رنـــجـــوری؟ حسین پناهی

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

خدا پرسید می خوری یا میبری؟ من گرسنه پاسخ دادم می خورم،،، چه میدانستم لذت ها را میبرند،حسرت ها را می خورند "حسین پناهی"

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این روزها خدا هم از حرف های تکراری من خسته شده است چه حس مشترکی داریم من و خدا  او... از حرف های تکراری من خسته است  و من ... از تکرار غم انگیز روزهایم ...

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

جالب است ثبت احوال همه چیز را در شناسنامه ام نوشته است به جز احوالم (زنده یاد حسین پناهی)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

این آینده کدام بود که بهترین روزهای عمر را حرام دیدارش کردم!!! (زنده یاد حسین پناهی)

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

جا مانده است چیزی جایی که هیچ گاه دیگر هیچ چیز جایش را پر نخواهد کرد. حسين پناهى

{{::'controllers.mainSite.SmsCount' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsType' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SendSms' | translate}}

:

بعضی از مردم انقدر فقیرند که تنها داراییشان پول است .(حسین پناهی)

{{::'controllers.mainSite.Group1' | translate}} اس ام اس سخنان بزرگان / اس ام اس حسین پناهی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چه مهمانان بی دردسری هستند مردگان نه به دستی ظرفی را چرک می کنند نه به حرفی دلی را آلوده تنها به شمعی قانعند و اندکی سکوت… حسین پناهی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

ميزي براي كار،كاري براي تخت،تختي براي خواب،خوابي براي مرگ،مرگي براي ياد،يادي براي سنگ.اين بود زندگي...(حسين پناهي)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

پنجره رابازكن،وازاين هواى مطبوع بارانى لذت ببر،خوشبختانه باران، ارث پدرهيچ كس نيست. {حسين پناهى}

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

صفر را بستند تا به بيرون زنگ نزنيم از شما چه پنهان ما از درون زنگ زديم! حسین پناهی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

صفر را بستند تا ما به بیرون زنگ نزنیم: از شما چه پنهان: ما از درون زنگ زده ایم ...! (حسین پناهی)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

چه اوقات سختی که بر من گذشت گواه دل ریش من ماه بود دمی شک نکردیم به شاهراه ها دریغا که بیراهه ها راه بود! (حسین پناهی)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

به تعبیر و تفسیر این زندگی /بیایید با هم همه شک کنیم// خطا بوده شاید تعابیر ما / نگاهی به تعبیر جلبک کنیم! (حسین پناهی)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

میری برای کار ، کاری برای تخت ، خوابی برای جان ، جانی برای مرگ ، مرگی برای یاد ، یادی برای سنگ  این بود زندگی ....  ( زنده یاد حسین پناهی )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

با تو ، بی تو ، همسفره سایه ی خویش و به سوی بی سویه تو میام ...  ( زنده یاد حسین پناهی )

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

فــــلــــســـفــه یــعــنــی رنـــج افـتـخـاره کـه بـگــی رنـــجـــوری؟ حسین پناهی

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

خدا پرسید می خوری یا میبری؟ من گرسنه پاسخ دادم می خورم،،، چه میدانستم لذت ها را میبرند،حسرت ها را می خورند "حسین پناهی"

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این روزها خدا هم از حرف های تکراری من خسته شده است چه حس مشترکی داریم من و خدا  او... از حرف های تکراری من خسته است  و من ... از تکرار غم انگیز روزهایم ...

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

جالب است ثبت احوال همه چیز را در شناسنامه ام نوشته است به جز احوالم (زنده یاد حسین پناهی)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

این آینده کدام بود که بهترین روزهای عمر را حرام دیدارش کردم!!! (زنده یاد حسین پناهی)

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

جا مانده است چیزی جایی که هیچ گاه دیگر هیچ چیز جایش را پر نخواهد کرد. حسين پناهى

{{::'controllers.mainSite.SmsBankNumberOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankKindOfSms' | translate}}

:

{{::'controllers.mainSite.SmsBankSendSms' | translate}}

:

بعضی از مردم انقدر فقیرند که تنها داراییشان پول است .(حسین پناهی)