توانستیم با ارائه بهترین کیفیت در خدمات و همراهی شاخص ترین مشتریان حال حاضر،
برای چندمین سال متوالی، رهبر ارائه کنندگان سرویس ارسال اس ام اس انبوه و پیام کوتاه باشیم.