{{:: 'controllers.shop_main.detail' | translate}}
{{:: product.Title }}
{{:: 'controllers.shop_main.type' | translate}} {{:: product.Model }}
{{:: 'controllers.shop_main.justDetail' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.Price' | translate}}
{{:: 'controllers.shop_main.notAvailable' | translate}}
{{:: product.SellViewPrice | culturedNumber:0}} {{:: (product.SellViewPrice2 || product.PriceWithTax) | culturedNumber:0}}
{{:: 'controllers.shop_main.rial' | translate}}

{{:: vm.dataSource.Product.Title}}

{{:: 'controllers.shop_main.type' | translate}} {{:: vm.dataSource.Product.Model }}
{{:: 'controllers.shop_main.unitCoast' | translate}}
{{:: vm.dataSource.Product.SellViewPrice | culturedNumber:0}} {{:: 'controllers.shop_main.rial' | translate}} {{:: (vm.dataSource.Product.SellViewPrice2 || vm.dataSource.Product.PriceWithTax) | culturedNumber:0}} {{:: 'controllers.shop_main.rial' | translate}}
{{:: 'controllers.shop_main.notAvailable' | translate}}

{{:: 'controllers.shop_main.videoTitle' | translate}}

دستگاه نیک پوز چیست؟
نحوه عملکرد دستگاه
مشکلات مرتفع شده
امکانات منحصر بفرد
ارزش افزوده در استفاده
نحوه تولید و قیمت گذاری
نظر مشتریان دستگاه
نحوه سفارش و تحویل

{{:: 'controllers.shop_main.description' | translate}}

{{:: 'controllers.shop_main.related_accessories' | translate}}

{{:: 'controllers.shop_main.related_products' | translate}}

{{vm.calculated.count | culturedNumber}}
{{:: 'controllers.shop_main.basket' | translate}}
{{vm.calculated.count | culturedNumber}}
{{:: product.Title }}
{{:: product.Model }}
{{:: 'controllers.shop_main.unitCoast' | translate}} {{:: product.Price | culturedNumber:0}} {{:: 'controllers.shop_main.rial' | translate}}
{{:: 'controllers.shop_main.total' | translate}}
{{ vm.calculated.total | culturedNumber:0 }} {{:: 'controllers.shop_main.rial' | translate}}
{{:: 'controllers.shop_main.discount' | translate}}
{{ vm.calculated.discount | culturedNumber:0 }} {{:: 'controllers.shop_main.rial' | translate}}
{{:: 'controllers.shop_main.tax' | translate}}
{{ vm.calculated.tax | culturedNumber:0 }} {{:: 'controllers.shop_main.rial' | translate}}
{{:: 'controllers.shop_main.delivery' | translate}}
{{ vm.calculated.delivery | culturedNumber:0 }} {{:: 'controllers.shop_main.rial' | translate}}
{{:: 'controllers.shop_main.sum' | translate}}
{{ vm.calculated.sum | culturedNumber:0 }} {{:: 'controllers.shop_main.rial' | translate}}
{{:: 'controllers.shop_main.transferBankChoose' | translate}}
{{:: 'controllers.shop_main.bankUserAccount' | translate}} {{:: 'controllers.shop_main.noavanCompany' | translate}}
{{:: 'controllers.shop_main.numCredit' | translate}} 6104 3378 1118 9859
{{:: 'controllers.shop_main.numAccount' | translate}} 8511893617
{{:: 'controllers.shop_main.shabaSina' | translate}} IR 8301 2000 0000 0085 1189 3617
{{:: 'controllers.shop_main.bankUserAccount' | translate}} {{:: 'controllers.shop_main.noavanCompany' | translate}}
{{:: 'controllers.shop_main.numCredit' | translate}} 6393 4610 2775 7380
{{:: 'controllers.shop_main.numAccount' | translate}} 0439 0040 4139 8900 01
{{:: 'controllers.shop_main.shabaSina' | translate}} IR 6105 9004 3900 4041 3989 0001
{{vm.uploadPercent}}%