0%

{{::'controllers.mainSite.MainTarrifDedicatedTitle1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainTarrifDedicatedDesc2' | translate}}
{{::'controllers.mainSite.MainTarrifDedicatedDesc1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.LoadingPleaseWait' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.tarrifDedicated' | translate}}

عددی است که پیامک توسط آن برای مخاطبان شما ارسال می شود، شماره اختصاصی اغلب توسط کسب و کارهای متوسط و بزرگ استفاده می شود، صاحبان مشاغل می توانند براحتی توسط پیامک از مشتریان خود سوالی بپرسند و سپس انتظار دریافت پاسخ را توسط همان شماره اختصاصی پیامک داشته باشند، شماره اختصاصی پیامک، دقیقا همانند شماره موبایل خودتان است با این تفاوت که امکان دریافت و ارسال پیامک را در حجم بسیار زیاد دارد. تحقیقات نشان داده است که 64% از شرکت‌های غول پیکر با استفاده از پیام های دو طرفه مشتریان خود را درگیر می کنند و شماره اختصاصی اس ام اس، این امکان را در اختیار کسب و کارها می گذارد.

{{::'controllers.mainSite.MainTarrifDedicatedSbTitle' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainTarrifDedicatedIconTitle' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainTarrifDedicatedIconContent' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainTarrifDedicatedIconTitle1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainTarrifDedicatedIconContent1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainTarrifDedicatedBenefit' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainTarrifDedicatedBenefitSubTitle' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainTarrifDedicatedBenefitTitle1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainTarrifDedicatedBenefitText1' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainTarrifDedicatedBenefitTitle2' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainTarrifDedicatedBenefitText22' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainTarrifDedicatedBenefitTitle3' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainTarrifDedicatedBenefitText3' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainTarrifDedicatedBenefitTitle4' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainTarrifDedicatedBenefitText4' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainTarrifDedicatedBenefitTitle5' | translate}}{{::'controllers.mainSite.MainTarrifDedicatedBenefitTitle5' | translate}}<

{{::'controllers.mainSite.MainTarrifDedicatedBenefitText55' | translate}}

{{::'controllers.mainSite.MainTarrifDedicatedBenefitTitle6' | translate}}{{::'controllers.mainSite.MainTarrifDedicatedBenefitTitle6' | translate}}<

{{::'controllers.mainSite.MainTarrifDedicatedBenefitText6' | translate}}

قیمت خطوط اختصاصی پیام کوتاه

{{::'controllers.mainSite.MainTarifsDedicate4' | translate}} {{::'controllers.mainSite.MainTarifsDedicate5' | translate}} {{::'controllers.mainSite.MainTarifsDedicate6' | translate}}