0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفته پیش مریض شدم، رفتم آمپول بزنم... آمپولا رو دادم به پرستاره... می گه آمپول بزنم؟ پـَـ نه پَــ، توش آب پر کن تفنگ بازی کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس نفس زنون خودم رو رسوندم به اتوبوس. راننده می گه: می خوای سوار شی؟ میگم پـَـ نه پَــ، اومدم سفر خوشی رو براتون آرزو کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسایه مون می گم تخم مرغ داری؟ می گه می خوای غذا درست کنی؟ پـَـ نه پَــ، می خوام بخوابم روشون تا جوجه بشن بفهمم مادر بودن چه حسی داره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش می گم با من ازدواج می کنی؟ می گه داری بهم پیشنهاد می دی؟ پـَـ نه پَــ، می خوام غیر مستقیم حالیت کنم مامانت تصادف کرده بری بیمارستان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم توالت عمومی در میزنم ! مرده میگه: دستشویی داری؟ میگم : پ نه پ خواستم ببینم شما کم و کسری نداری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم داشته یه سوال درسی رو برام توضیح می داده بهش میگم از اول بگو متوجه نشدم. میگه از اول سوال؟ پ نه پ از جمع و تفریق اول ابتدایی شروع کن پایه ام قوی بشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو با ۱۶۰ تا سرعت زده به یه عابر پیاده ، عابره پرت شده ۲۰ متر اونطرفتر افتاده زمین هیچ تکونیم نمیخوره*دوستم میگه یعنی مرده؟ میگم پـَـَـ نَ پـَـَــــ داره تمارض میکنه پنالتی بگیره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو توالت بودم و تو حال خودم ، یک هو یکی محکم زد به در … گفتم بله ، دیدم داداشمه میگه اه تو اونجایی !!! گفتم پـَـ نـَـ پـَـ این صدای منشی توالته ! لطفا بعد از شنیدن بوق بفرمایین داخل !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی منو دیده بهم میگه اسمت سحره؟ میگم پ نه پ لنگه ظهرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه عربه پرسیدن شما به خاطر نفت کشورتون انقدر پول دار هستید؟ نتونست بگه” پــَـــ نــَـــ پــَــــ ” , مـُـرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ساعت سازی به یارو میگم ساعتم کار نمیکنه میپرسه یعنی درستش کنم ؟ پـَـــ نــه پـَـــ باهاش صحبت کن سر عقل بیاد برگرده سر کار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ساندويچ بخرم،يارو ميگه:ميخواي بخوري؟ پ نه پ ميخوام بپوشم هركي منو ميبينه اشتهاش باز شه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم انشامو خوندم،معلمه اومده میگه:اینو به سبکه خودت نوشتی؟ پـَـــ نــه پـَـــ به سبک استیل البرز نوشتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم پمپ بنزین به یارو میگم ۲۰ تا بزن. میگه ۲۰ لیتر؟ پـَـــ نــه پـَـــ ۲۰ تا قاشق چای خوری!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جارو دستم بود داشتم میرفتم اتاقمو جارو بزنم ... عمه ام دید گفت داری میری جارو بزنی؟ پَـــ نَ پَـــ زنگ زدم بچه ها بیان قسمت ده هری پاتر رو بسازیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با رفيقم وايساديم كنار اتوبان يه موتوري با صد تا سرعت از كنارمون رد شد. دوستم ميگه موتور بود ؟ پ نه پ ميگ ميگ بود !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هفته پیش مریض شدم، رفتم آمپول بزنم... آمپولا رو دادم به پرستاره... می گه آمپول بزنم؟ پـَـ نه پَــ، توش آب پر کن تفنگ بازی کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفس نفس زنون خودم رو رسوندم به اتوبوس. راننده می گه: می خوای سوار شی؟ میگم پـَـ نه پَــ، اومدم سفر خوشی رو براتون آرزو کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همسایه مون می گم تخم مرغ داری؟ می گه می خوای غذا درست کنی؟ پـَـ نه پَــ، می خوام بخوابم روشون تا جوجه بشن بفهمم مادر بودن چه حسی داره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهش می گم با من ازدواج می کنی؟ می گه داری بهم پیشنهاد می دی؟ پـَـ نه پَــ، می خوام غیر مستقیم حالیت کنم مامانت تصادف کرده بری بیمارستان!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم توالت عمومی در میزنم ! مرده میگه: دستشویی داری؟ میگم : پ نه پ خواستم ببینم شما کم و کسری نداری !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم داشته یه سوال درسی رو برام توضیح می داده بهش میگم از اول بگو متوجه نشدم. میگه از اول سوال؟ پ نه پ از جمع و تفریق اول ابتدایی شروع کن پایه ام قوی بشه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو با ۱۶۰ تا سرعت زده به یه عابر پیاده ، عابره پرت شده ۲۰ متر اونطرفتر افتاده زمین هیچ تکونیم نمیخوره*دوستم میگه یعنی مرده؟ میگم پـَـَـ نَ پـَـَــــ داره تمارض میکنه پنالتی بگیره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو توالت بودم و تو حال خودم ، یک هو یکی محکم زد به در … گفتم بله ، دیدم داداشمه میگه اه تو اونجایی !!! گفتم پـَـ نـَـ پـَـ این صدای منشی توالته ! لطفا بعد از شنیدن بوق بفرمایین داخل !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی منو دیده بهم میگه اسمت سحره؟ میگم پ نه پ لنگه ظهرم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه عربه پرسیدن شما به خاطر نفت کشورتون انقدر پول دار هستید؟ نتونست بگه” پــَـــ نــَـــ پــَــــ ” , مـُـرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ساعت سازی به یارو میگم ساعتم کار نمیکنه میپرسه یعنی درستش کنم ؟ پـَـــ نــه پـَـــ باهاش صحبت کن سر عقل بیاد برگرده سر کار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم ساندويچ بخرم،يارو ميگه:ميخواي بخوري؟ پ نه پ ميخوام بپوشم هركي منو ميبينه اشتهاش باز شه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم انشامو خوندم،معلمه اومده میگه:اینو به سبکه خودت نوشتی؟ پـَـــ نــه پـَـــ به سبک استیل البرز نوشتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم پمپ بنزین به یارو میگم ۲۰ تا بزن. میگه ۲۰ لیتر؟ پـَـــ نــه پـَـــ ۲۰ تا قاشق چای خوری!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جارو دستم بود داشتم میرفتم اتاقمو جارو بزنم ... عمه ام دید گفت داری میری جارو بزنی؟ پَـــ نَ پَـــ زنگ زدم بچه ها بیان قسمت ده هری پاتر رو بسازیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با رفيقم وايساديم كنار اتوبان يه موتوري با صد تا سرعت از كنارمون رد شد. دوستم ميگه موتور بود ؟ پ نه پ ميگ ميگ بود !