0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میرم نونوایی میگم حاجی بش دانا بربری خاشخاشلری ور میگه سن ترک سن؟ میگم پ ن پ لرم تازه آپگرید شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو صف ماشین های ونک وایسادم یارو میگه ونک میری آقا ؟ میگم پ ن پ تو صف وایستاده بودم از شما تشکر کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مامانم می گم برسم کو؟ می گه می خوای موهاتو شونه کنی؟ پ نه پ می خوام پسر همسایه بغلیو غشو کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستم میگم شب بیا خونه من با بچه ها دور هم باشیم می گه همین جوری دور همی؟ پ ن پ می خوام پرزنتت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت ۵-۴ صبح زنگ زده گوشی رو برداشتم به زور دارم جواب میدم میگه خواب بودی؟ پ نــه پ داشتم سر گلدسته ی مسجد محلمون اذان می گفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامانم میگه مگس رو نگاه کن نشسته رو مانیتور می گم چیکارش کنم بکشمش؟ په نه په بهش بگو یکم عقب تر بشینه چشاش ضعیف نشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دستشویی اومدم بیرون همکارم منتظر وایستاده منو دیده میگه تو بودی تو دستشویی؟ میگم پـَـــ نــه پـَـــ سه نفر دیگه هم هست، من اول شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد چند سال دوستمو می بینم میگه زنده ای ؟ پـــــ نه پـــــــ مردم ، گرمم ، نمی فهمم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سواره اتوبوس شدم یکی جلو دره میگم میشه برین کنار میگه: میخواین پیاده بشین پ نه پ میخوام بری کنار میله های اتوبوس و بگیرام بارفیکس برم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داداشم زده تو گوشم می گه درد داشت می گم پ نه پ حال داد این دفعه با مایتابه امتحان کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم زنگ زده میگه کجایی؟ میگم استادیوم آزادی، میگه چه خبره فوتباله! پَ نه پَ britney با rihana کنسرت گذاشتن منم به عنوان مهمونه ویژه نشستم VIP

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو اومده خونه رو ببینه واسه خرید تا طبقه سوم با پله اومده میگه پس اینجا کلا آسانسور نداره پَـــ نَ پَــــ آسانسور داره ولی از طبقه چهارم شروع میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بش میگم دیروز تو اداره تست اعتیاد میگرفتن یه عده فرار میکردن میگه معتادا؟ پ نه پ مایکل اسکافیلد و دوستاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به داداشم میگم ساعت 5 میریم خونه خاله تو نمی یای میگه 5 بعد از ظهر پ نه پ 5 صبح میریم که نمازم با هم بخونیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم خونه دوستم دارم بند کفشمو باز می کنم میگه میای تو؟ پَــ نَ پَـ نذر کردم پا برهنه برم ، می خوام کفشامو بزارم اینجا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حشمت فردوس : صابر ماشین قاسمو تا جایی که جا داره بار بزن قبل بقیه صابر : همین الان آقاجون؟ حشمت فردوس : د نه د 13 بدر سال بعد!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میرم نونوایی میگم حاجی بش دانا بربری خاشخاشلری ور میگه سن ترک سن؟ میگم پ ن پ لرم تازه آپگرید شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو صف ماشین های ونک وایسادم یارو میگه ونک میری آقا ؟ میگم پ ن پ تو صف وایستاده بودم از شما تشکر کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مامانم می گم برسم کو؟ می گه می خوای موهاتو شونه کنی؟ پ نه پ می خوام پسر همسایه بغلیو غشو کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستم میگم شب بیا خونه من با بچه ها دور هم باشیم می گه همین جوری دور همی؟ پ ن پ می خوام پرزنتت کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت ۵-۴ صبح زنگ زده گوشی رو برداشتم به زور دارم جواب میدم میگه خواب بودی؟ پ نــه پ داشتم سر گلدسته ی مسجد محلمون اذان می گفتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مامانم میگه مگس رو نگاه کن نشسته رو مانیتور می گم چیکارش کنم بکشمش؟ په نه په بهش بگو یکم عقب تر بشینه چشاش ضعیف نشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دستشویی اومدم بیرون همکارم منتظر وایستاده منو دیده میگه تو بودی تو دستشویی؟ میگم پـَـــ نــه پـَـــ سه نفر دیگه هم هست، من اول شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد چند سال دوستمو می بینم میگه زنده ای ؟ پـــــ نه پـــــــ مردم ، گرمم ، نمی فهمم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سواره اتوبوس شدم یکی جلو دره میگم میشه برین کنار میگه: میخواین پیاده بشین پ نه پ میخوام بری کنار میله های اتوبوس و بگیرام بارفیکس برم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داداشم زده تو گوشم می گه درد داشت می گم پ نه پ حال داد این دفعه با مایتابه امتحان کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستم زنگ زده میگه کجایی؟ میگم استادیوم آزادی، میگه چه خبره فوتباله! پَ نه پَ britney با rihana کنسرت گذاشتن منم به عنوان مهمونه ویژه نشستم VIP

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو اومده خونه رو ببینه واسه خرید تا طبقه سوم با پله اومده میگه پس اینجا کلا آسانسور نداره پَـــ نَ پَــــ آسانسور داره ولی از طبقه چهارم شروع میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بش میگم دیروز تو اداره تست اعتیاد میگرفتن یه عده فرار میکردن میگه معتادا؟ پ نه پ مایکل اسکافیلد و دوستاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به داداشم میگم ساعت 5 میریم خونه خاله تو نمی یای میگه 5 بعد از ظهر پ نه پ 5 صبح میریم که نمازم با هم بخونیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم خونه دوستم دارم بند کفشمو باز می کنم میگه میای تو؟ پَــ نَ پَـ نذر کردم پا برهنه برم ، می خوام کفشامو بزارم اینجا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حشمت فردوس : صابر ماشین قاسمو تا جایی که جا داره بار بزن قبل بقیه صابر : همین الان آقاجون؟ حشمت فردوس : د نه د 13 بدر سال بعد!