0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو حموم به مامانم می‌گم یه صابون بده میگه: مگه صابون نیست؟ میگم پـَـَـ نَ پـَـَــــ تعدادمون زیاده میترسم یه وقت کم بیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم باغ وحش از نگهبانه میپرسم ببخشید آقا قفس شیرا کجاست ؟ میگه بازدید کننده ای ؟ پَـــ نَ پَــــ نه از اقوامشون هستم اینورا کاری داشتم گفتم سری بهشون بزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بابام می‌گم : میگم بابا تصمیم رو گرفتم می‌خوام زن بگیرم میگه : میشناسیش؟ میگم : آره میگه : مجرده؟ گفتم پَـــ نَ‌‌ پَـــ منتظرم شوهرش رضایت نامشو امضا کنه بریم خواستگاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم واسه استخدام یارو میگه اومدی واسه استخدام؟ گفتم پَـــ نَ‌‌ پَـــ اومدم ببینم کی استخدام می‌شه ازش شیرینی بگیرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم تلویزیون می‌دیدم بعد مادر بزرگم اومده کانال رو عوض کرده بعدش به من میگه داشتی میدیدی؟ گفتم پَـــ نَ‌‌ پَـــ داشتم گرمش میکردم تا شما بیای ببینی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم صندلی بخرم واسه کامپیوتر یارو گفت : راحت باشه؟ گفتم پَـــ نَ‌‌ پَـــ خار داشته باشه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو حموم به مامانم می‌گم یه صابون بده میگه: مگه صابون نیست؟ میگم پـَـَـ نَ پـَـَــــ تعدادمون زیاده میترسم یه وقت کم بیاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم باغ وحش از نگهبانه میپرسم ببخشید آقا قفس شیرا کجاست ؟ میگه بازدید کننده ای ؟ پَـــ نَ پَــــ نه از اقوامشون هستم اینورا کاری داشتم گفتم سری بهشون بزنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بابام می‌گم : میگم بابا تصمیم رو گرفتم می‌خوام زن بگیرم میگه : میشناسیش؟ میگم : آره میگه : مجرده؟ گفتم پَـــ نَ‌‌ پَـــ منتظرم شوهرش رضایت نامشو امضا کنه بریم خواستگاری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم واسه استخدام یارو میگه اومدی واسه استخدام؟ گفتم پَـــ نَ‌‌ پَـــ اومدم ببینم کی استخدام می‌شه ازش شیرینی بگیرم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم تلویزیون می‌دیدم بعد مادر بزرگم اومده کانال رو عوض کرده بعدش به من میگه داشتی میدیدی؟ گفتم پَـــ نَ‌‌ پَـــ داشتم گرمش میکردم تا شما بیای ببینی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم صندلی بخرم واسه کامپیوتر یارو گفت : راحت باشه؟ گفتم پَـــ نَ‌‌ پَـــ خار داشته باشه