0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدربزرگم فوت کرده تو قبرستونیم دوستم زنگ زده میگه کجایی؟ میگم بهشت زهرا ! میگه واسه چی ؟ میگم واسه پدر بزرگم. میگه اِ ؟ فوت کرده ؟ میگم پـَـــ نَ پـَـــــ تمرینی اومدیم مانور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم مرغ فروشی به فروشنده میگم بال دارین، میگه بال مرغ؟ پـَـَـ نَ پـَـَــــ بال هواپیما، چندتا کوچه پایین تر سقوط کردیم میخوام درستش کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگم حاجی, بزن تو دنده من هول میدم روشن شه. میگه بزنم ۲ ؟ پَـــ نَ پَـــ بزن ۳فوتبال داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرغ و از فریزر در آوردم میگه می خوای غذا درست کنی ؟! پـَـَـ نَ پـَـَــــ خانوادش اومدن از سردخونه میخوان ببرن خاکش کنن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم جلسه ثبت نام ۱ساعت وایسادم. یارو اومده میگه میخوای ثبت نام کنی؟ پـَـــ نَ پـَـــ اومدم حالتو احوالتو سفید رویتو سیه مویتو ببینم بروم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم دکتر میگم : دو روزه بدنم خیلی درد میکنه! بعد از ۲۰ دقیقه معاینه میگه : می‌خوای واست دارو بنویسم؟ گفتم پَـــ نَ‌‌ پَـــ چه کاریه خسته می‌شی خودش خوب می‌شه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسم نبود با صورت رفتم تو در بابام میگه ندیدیش؟ گفتم پَـــ نَ‌‌ پَـــ من دارکوبم می‌خوام با منقار یه سوراخ برا خودم باز کنم برم تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگس کش دستمه مامانم میگه میخوای مگسا رو بکشی؟ گفتم پَـــ نَ‌‌ پَـــ میخوام رهبری ارکسترشون رو بکنم سمفونی بتهوون بزنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو اومده می‌بینه همکارم توی اتاق نیست باز می‌پرسه آقای حیف نونیان نیست؟ گفتم پ نه پ هست افتاده پشت کمد را دست نداره با خط کشی چیزی بزن دربیاد بیرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم رو تردمیل عینه خر میدووم یارو میگه اینجوری میدویی لاغر کنی؟ میگم پـَــ نَ پـَـــ دارم واسه نقش آفرینی تو سری جدید میگ میگ آماده میشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن کریستف کلمب وقتی رسید به امریکا سرش رو از پنجره کشتی کرد بیرون از یه سرخ پوست پرسید داداش اینجا آمریکاست؟ سرخ پوسته گفت پَـــ نَ پَـــ ژاپونه ما هم چون شلوار پامون نیست از خجالت قرمز شدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم پمپ بنزین به یارو میگم ۴۰ تا بزن میگه ۴۰ لیتر؟ پَـــ نَ پَــــ ۴۰ تا قاشق چای خوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دستشویی سوسک بود با مگس کش کشتمش جنازشو ورداشتم ببرم بندازم بیرون خواهرم بین راه نگاه میکنه میگه کشتیش؟ پـ نــه پـ تو دستشویی خوابش برده بود دارم میبرمش تو رختخوابش بخوابه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم پیش مامان بزرگم میگم خسته نباشى ننه دارى بافتنى میبافى؟ میگه پَــ نَ پَـــ دارم سبزه گره میزنم بختم باز شه یکى بیاد بگیرتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر جلسه امتحان به جلوییم میگم سوال ۳ رو بلدی؟ میگه آره می‌خوای؟ میگم پَـــ نَ پَـــ نگرانت بودم میخواستم اگه ننوشتی بت بگم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اومدم در یخچالو باز میکنم دنبال غذا مامانم میگه گشنته؟ پَـــ نَ پَــــ اومدم ببینم کی هی چراغ این تو رو خاموش روشن می‌کنه!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدربزرگم فوت کرده تو قبرستونیم دوستم زنگ زده میگه کجایی؟ میگم بهشت زهرا ! میگه واسه چی ؟ میگم واسه پدر بزرگم. میگه اِ ؟ فوت کرده ؟ میگم پـَـــ نَ پـَـــــ تمرینی اومدیم مانور !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم مرغ فروشی به فروشنده میگم بال دارین، میگه بال مرغ؟ پـَـَـ نَ پـَـَــــ بال هواپیما، چندتا کوچه پایین تر سقوط کردیم میخوام درستش کنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به یارو میگم حاجی, بزن تو دنده من هول میدم روشن شه. میگه بزنم ۲ ؟ پَـــ نَ پَـــ بزن ۳فوتبال داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرغ و از فریزر در آوردم میگه می خوای غذا درست کنی ؟! پـَـَـ نَ پـَـَــــ خانوادش اومدن از سردخونه میخوان ببرن خاکش کنن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم جلسه ثبت نام ۱ساعت وایسادم. یارو اومده میگه میخوای ثبت نام کنی؟ پـَـــ نَ پـَـــ اومدم حالتو احوالتو سفید رویتو سیه مویتو ببینم بروم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم دکتر میگم : دو روزه بدنم خیلی درد میکنه! بعد از ۲۰ دقیقه معاینه میگه : می‌خوای واست دارو بنویسم؟ گفتم پَـــ نَ‌‌ پَـــ چه کاریه خسته می‌شی خودش خوب می‌شه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسم نبود با صورت رفتم تو در بابام میگه ندیدیش؟ گفتم پَـــ نَ‌‌ پَـــ من دارکوبم می‌خوام با منقار یه سوراخ برا خودم باز کنم برم تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگس کش دستمه مامانم میگه میخوای مگسا رو بکشی؟ گفتم پَـــ نَ‌‌ پَـــ میخوام رهبری ارکسترشون رو بکنم سمفونی بتهوون بزنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو اومده می‌بینه همکارم توی اتاق نیست باز می‌پرسه آقای حیف نونیان نیست؟ گفتم پ نه پ هست افت��ده پشت کمد را دست نداره با خط کشی چیزی بزن دربیاد بیرون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم رو تردمیل عینه خر میدووم یارو میگه اینجوری میدویی لاغر کنی؟ میگم پـَــ نَ پـَـــ دارم واسه نقش آفرینی تو سری جدید میگ میگ آماده میشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن کریستف کلمب وقتی رسید به امریکا سرش رو از پنجره کشتی کرد بیرون از یه سرخ پوست پرسید داداش اینجا آمریکاست؟ سرخ پوسته گفت پَـــ نَ پَـــ ژاپونه ما هم چون شلوار پامون نیست از خجالت قرمز شدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم پمپ بنزین به یارو میگم ۴۰ تا بزن میگه ۴۰ لیتر؟ پَـــ نَ پَــــ ۴۰ تا قاشق چای خوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دستشویی سوسک بود با مگس کش کشتمش جنازشو ورداشتم ببرم بندازم بیرون خواهرم بین راه نگاه میکنه میگه کشتیش؟ پـ نــه پـ تو دستشویی خوابش برده بود دارم میبرمش تو رختخوابش بخوابه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم پیش مامان بزرگم میگم خسته نباشى ننه دارى بافتنى میبافى؟ میگه پَــ نَ پَـــ دارم سبزه گره میزنم بختم باز شه یکى بیاد بگیرتم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر جلسه امتحان به جلوییم میگم سوال ۳ رو بلدی؟ میگه آره می‌خوای؟ میگم پَـــ نَ پَـــ نگرانت بودم میخواستم اگه ننوشتی بت بگم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اومدم در یخچالو باز میکنم دنبال غذا مامانم میگه گشنته؟ پَـــ نَ پَــــ اومدم ببینم کی هی چراغ این تو رو خاموش روشن می‌کنه!