0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم پرنده فروشی میگم اقا قناری های نرومادتون کدوما هستن؟ میگه میخوای بخری ؟ گفتم: پ ن پ مامور منکراتم اومدم ببینم قفسشون یه وقت مختلط نباشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتیم کوه دارم چوب جمع میکنم میگه میخوای باچوب اتیش درست کنی؟؟! میگم پ ن پ پشت دریاها شهریست قایقی خواهم ساخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماشینو بردم کارواش یارو اومده میگه بشورم؟ میگم پـَـ نـَـ پـَـ ماشینم شنا بلد نیست اوردم از دور ببینه ترسش بریزه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ زدم اژانس میگه ماشین می خواید؟ میگم نه پ.امشب شب مهتابه حبیبم رو میخوام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گداهه دستشو آورد چلو مرد گفت:پول میخوای گداهه گفت:پ ن پ بزن قدش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقد اومده به عروس میگه وکیلم؟؟عروس میگه پ ن پ تو این بی شوهری برم گل بچینم؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مامانم میگم دیگه وقتشه از تنهایی دربیام  هرچی باشه بیستو شیش سالمه مامانم میگه یعنی زن میخوای پدرسوخته!؟ میگم پ ن پ ی داداش توپل موپل میخواستم روم نمیشه مستقیم به بابام بگم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشیم رو سایلنت کردم ، رو میز میلرزه، میگه: داره زنگ میخوره؟ میگم: پ ن پ خربزه خورده فکر اینجاشو نکرده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستم میگم عاشق این ماشین شاسی بلندام میگه منظورت پرادو رونیز ایناست؟ میگم پ ن پ منظورم کامیون تراکتورو ایناست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم دستشویی عمومی در میزنم میگم یکم سریع تر... میگه شمام دستشویی داری؟؟!  پ ن پ اومدم ببینم شما کم و کسری نداری؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم درمونگاه , منشیه میگه : مریض شمایید؟ میگم:په نه په! من میکروبم , اومدم خودمو معرفی کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ننم میگم دیگه وقتشه ازتنهایی دربیام هرچی باشه دیگه بیست وشیش سالمه ننه... میگه: یعنی زن میخوایی پدرسوخته؟ میگم: پ ن پ ی داداش تپل موپل میخواستم روم نمی شدمستقیم به بابابگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم سوپر مارکت میگم اقا ببخشید یه لامپ۱۰۰محبت کنین. اورده تست کرده میگه میبری؟ میگم پـَـ نـَـ پـَـ همین جا میخورم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند. گل ادم بسرشتند و به پیمانه زدند. پـَـ نـَـ پـَـ کچلی را بگرفتند و سرش شانه زدند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو اومده خونه رو ببینه واسه خرید. تا طبقه سوم با پله اومده میگه پس اینجا کلا آسانسور نداره!! پَـــ نَ پَــــ آسانسور داره ولی از طبقه چهارم شروع میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از کلی کلنجار رفتن با شریکم بهش گفتم باید از هم جدا شیم میگه یعنی جداً ازهم جدا شیم؟ پَـــ نَ پَــــ من فقط عاشق اینم حرف قلبتو بدونم الکی بگم جدا شیم، تو بگی که نمیتونم !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس پ ن پ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم پرنده فروشی میگم اقا قناری های نرومادتون کدوما هستن؟ میگه میخوای بخری ؟ گفتم: پ ن پ مامور منکراتم اومدم ببینم قفسشون یه وقت مختلط نباشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتیم کوه دارم چوب جمع میکنم میگه میخوای باچوب اتیش درست کنی؟؟! میگم پ ن پ پشت دریاها شهریست قایقی خواهم ساخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماشینو بردم کارواش یارو اومده میگه بشورم؟ میگم پـَـ نـَـ پـَـ ماشینم شنا بلد نیست اوردم از دور ببینه ترسش بریزه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنگ زدم اژانس میگه ماشین می خواید؟ میگم نه پ.امشب شب مهتابه حبیبم رو میخوام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گداهه دستشو آورد چلو مرد گفت:پول میخوای گداهه گفت:پ ن پ بزن قدش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاقد اومده به عروس میگه وکیلم؟؟عروس میگه پ ن پ تو این بی شوهری برم گل بچینم؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مامانم میگم دیگه وقتشه از تنهایی دربیام  هرچی باشه بیستو شیش سالمه مامانم میگه یعنی زن میخوای پدرسوخته!؟ میگم پ ن پ ی داداش توپل موپل میخواستم روم نمیشه مستقیم به بابام بگم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشیم رو سایلنت کردم ، رو میز میلرزه، میگه: داره زنگ میخوره؟ میگم: پ ن پ خربزه خورده فکر اینجاشو نکرده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوستم میگم عاشق این ماشین شاسی بلندام میگه منظورت پرادو رونیز ایناست؟ میگم پ ن پ منظورم کامیون تراکتورو ایناست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم دستشویی عمومی در میزنم میگم یکم سریع تر... میگه شمام دستشویی داری؟؟!  پ ن پ اومدم ببینم شما کم و کسری نداری؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم درمونگاه , منشیه میگه : مریض شمایید؟ میگم:په نه په! من میکروبم , اومدم خودمو معرفی کنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ننم میگم دیگه وقتشه ازتنهایی دربیام هرچی باشه دیگه بیست وشیش سالمه ننه... میگه: یعنی زن میخوایی پدرسوخته؟ میگم: پ ن پ ی داداش تپل موپل میخواستم روم نمی شدمستقیم به بابابگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتم سوپر مارکت میگم اقا ببخشید یه لامپ۱۰۰محبت کنین. اورده تست کرده میگه میبری؟ میگم پـَـ نـَـ پـَـ همین جا میخورم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند. گل ادم بسرشتند و به پیمانه زدند. پـَـ نـَـ پـَـ کچلی را بگرفتند و سرش شانه زدند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یارو اومده خونه رو ببینه واسه خرید. تا طبقه سوم با پله اومده میگه پس اینجا کلا آسانسور نداره!! پَـــ نَ پَــــ آسانسور داره ولی از طبقه چهارم شروع میشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از کلی کلنجار رفتن با شریکم بهش گفتم باید از هم جدا شیم میگه یعنی جداً ازهم جدا شیم؟ پَـــ نَ پَــــ من فقط عاشق اینم حرف قلبتو بدونم الکی بگم جدا شیم، تو بگی که نمیتونم !