0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس گوته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خاموشی شب بلبل بانگ برداشت و آواز شبانه اش به عرش خداوند رسید خدا نغمه بلبل را شنید و به پاداش آن در قفسی زرینش کرد و به او روح نام داد از آن پس مرغ روح در قفس تن زندانی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمان جهان از خُرد تا بزرگ تارهای سست از آرزوهای گران بر گِرد خویش می تنند و خود عنکبوت وار میان آن جای میگیرند ناگهان ضربت جادویی این تارهای سست را از هم می گسلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را به این زمین ِ خسته می آوری رهایمان می کنی تا خود را به گناه بیالاییم آن گاه می گذاری پشیمانی بکشیم یک آن لغزش و یک عمر اندوه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرین برهر آنچه که روح آدمی را با جذبه و جادو به سوی خویش می کشد و او را در این ماتم کده با نیروهای اغوا و فریب در بند می کشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقان یکدل در تاریکی شب نیز راه کوی یار را گم نمی کنند کاش لیلی و مجنون زنده می شدند تا من راه عشق را به آنان دهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که خورشید فروزان عاشقانه به ابر بهاری چشمک می زند و به او دست زناشویی می دهد در آسمان رنگین کمانی زیبا پدید می آید اما در آسمان مه آلود آنرا بجز رنگ سپید نمی توان دید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلدار من اگر بخواهی بی دریغ بلخ و بخارا و سمرقند را به خال هندویت خواهم بخشید اما پیش از آن از امپراطور بپرس بدین بخشش راضی است یا نه زیرا امپراطور که بسی بزرگتر و عاقلتر از من و توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بر کاغذ ابریشمین اشعار موزون نمی نویسم و آنها را در قاب زرین نمی گیرم زیرا دیرگاهی است نغمه های جانسوز خویش را بر خاک بیابان می نویسم

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس گوته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در خاموشی شب بلبل بانگ برداشت و آواز شبانه اش به عرش خداوند رسید خدا نغمه بلبل را شنید و به پاداش آن در قفسی زرینش کرد و به او روح نام داد از آن پس مرغ روح در قفس تن زندانی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمان جهان از خُرد تا بزرگ تارهای سست از آرزوهای گران بر گِرد خویش می تنند و خود عنکبوت وار میان آن جای میگیرند ناگهان ضربت جادویی این تارهای سست را از هم می گسلد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را به این زمین ِ خسته می آوری رهایمان می کنی تا خود را به گناه بیالاییم آن گاه می گذاری پشیمانی بکشیم یک آن لغزش و یک عمر اندوه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نفرین برهر آنچه که روح آدمی را با جذبه و جادو به سوی خویش می کشد و او را در این ماتم کده با نیروهای اغوا و فریب در بند می کشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقان یکدل در تاریکی شب نیز راه کوی یار را گم نمی کنند کاش لیلی و مجنون زنده می شدند تا من راه عشق را به آنان دهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که خورشید فروزان عاشقانه به ابر بهاری چشمک می زند و به او دست زناشویی می دهد در آسمان رنگین کمانی زیبا پدید می آید اما در آسمان مه آلود آنرا بجز رنگ سپید نمی توان دید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلدار من اگر بخواهی بی دریغ بلخ و بخارا و سمرقند را به خال هندویت خواهم بخشید اما پیش از آن از امپراطور بپرس بدین بخشش راضی است یا نه زیرا امپراطور که بسی بزرگتر و عاقلتر از من و توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر بر کاغذ ابریشمین اشعار موزون نمی نویسم و آنها را در قاب زرین نمی گیرم زیرا دیرگاهی است نغمه های جانسوز خویش را بر خاک بیابان می نویسم