0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس گالیله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس مرتکب اشتباهی نشده ، اکتشافی هم نکرده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا به حرف كسی گوش می دهد كه داراي اراده ای قوی است و می داند كه به كدامين سو می رود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما نمی توانيد به يک نفر چيزی را که خودش از قبل نمی داند ياد بدهيد، بلكه فقط مي توانيد او را از آنچه می داند با خبر و آگاه کنيد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر زمان حال را بدانيد كه گذشته برنمي گردد و آينده شايد نيايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا به حرف كسي گوش مي دهد كه داراي اراده اي قوي است و مي داند كه به كدامين سو مي رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس مرتکب اشتباهی نشده ، اکتشافی هم نکرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر زمان حال را بدانيد كه گذشته برنمي گردد و آينده شايد نيايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا به حرف كسي گوش مي دهد كه داراي اراده اي قوي است و مي داند كه به كدامين سو مي رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز مردي ولو بسيار نادان را نديدم که از وي چيزي نتوانم بياموزم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار كنيد تا همه غصه ها و پريشانيهاي خود را فراموش كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان تنها حرارت و باران مهرباني ندارد، بلكه آذرخش و سيل هم دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزگاران در را باز مي کنند، اما اين تويي که بايد وارد شوي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما نمي توانيد به يک نفر چيزي را که خودش از قبل نمي داند ياد بدهيد، [بلكه] فقط مي توانيد او را از آنچه مي داند با خبر و آگاه کنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد شجاع فرصت می آفرینند .ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آن ها را آشکار می کند

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس گالیله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس مرتکب اشتباهی نشده ، اکتشافی هم نکرده است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا به حرف كسی گوش می دهد كه داراي اراده ای قوی است و می داند كه به كدامين سو می رود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما نمی توانيد به يک نفر چيزی را که خودش از قبل نمی داند ياد بدهيد، بلكه فقط مي توانيد او را از آنچه می داند با خبر و آگاه کنيد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر زمان حال را بدانيد كه گذشته برنمي گردد و آينده شايد نيايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا به حرف كسي گوش مي دهد كه داراي اراده اي قوي است و مي داند كه به كدامين سو مي رود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس مرتکب اشتباهی نشده ، اکتشافی هم نکرده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر زمان حال را بدانيد كه گذشته برنمي گردد و آينده شايد نيايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا به حرف كسي گوش مي دهد كه داراي اراده اي قوي است و مي داند كه به كدامين سو مي رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز مردي ولو بسيار نادان را نديدم که از وي چيزي نتوانم بياموزم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار كنيد تا همه غصه ها و پريشانيهاي خود را فراموش كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان تنها حرارت و باران مهرباني ندارد، بلكه آذرخش و سيل هم دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزگاران در را باز مي کنند، اما اين تويي که بايد وارد شوي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما نمي توانيد به يک نفر چيزي را که خودش از قبل نمي داند ياد بدهيد، [بلكه] فقط مي توانيد او را از آنچه مي داند با خبر و آگاه کنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد شجاع فرصت می آفرینند .ترسوها و ضعفا منتظر فرصت می نشینند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آن ها را آشکار می کند

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران