0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس گالیله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس مرتکب اشتباهی نشده ، اکتشافی هم نکرده است. گالیله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما نمی توانید به یک نفر چیزی را که خودش از قبل نمی داند یاد بدهید . فقط می توانید او را از آنچه می داند با خبر و آگاه کنید. گالیله 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرزمان حال را بدانید که گذشته بر نمی گردد و آینده شاید نیاید. گالیله 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز مردی ولو بسیار نادان را ندیدم که از وی چیزی نتوانسته ام بیاموزم . گالیله 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس مرتکب اشتباهی شده ، اکتشافی هم نکرده است . گالیله 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس مرتکب اشتباهی نشده، اکتشافی هم نکرده است. گالیله 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز را نمیتوان به کسی یاد داد بلکه میتوان به او فرصتی داد تا پاسخ را از درون خود بیابد(گالیله)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز مردی ولو بسیار نادان را ندیدم که از وی چیزی نتوانسته ام بیاموزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" قدر زمان حال را بدانید که گذشته بر نمی گردد و آینده شاید نیاید. "  , گالیله ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس مرتکب اشتباهی نشده ، اکتشافی هم نکرده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  شما نمی توانید به یک نفر چیزی را که خودش از قبل نمی داند یاد بدهید . فقط می توانید او را از آنچه می داند با خبر و آگاه کنید. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز مردي ولو بسيار نادان را نديدم که از وي چيزي نتوانم بياموزم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار كنيد تا همه غصه ها و پريشانيهاي خود را فراموش كنيد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر زمان حال را بدانيد كه گذشته برنمی گردد و آينده شايد نيايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان تنها حرارت و باران مهربانی ندارد، بلكه آذرخش و سيل هم دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزگاران در را باز می کنند، اما اين تويی که بايد وارد شوی .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس گالیله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس مرتکب اشتباهی نشده ، اکتشافی هم نکرده است. گالیله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما نمی توانید به یک نفر چیزی را که خودش از قبل نمی داند یاد بدهید . فقط می توانید او را از آنچه می داند با خبر و آگاه کنید. گالیله 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرزمان حال را بدانید که گذشته بر نمی گردد و آینده شاید نیاید. گالیله 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز مردی ولو بسیار نادان را ندیدم که از وی چیزی نتوانسته ام بیاموزم . گالیله 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس مرتکب اشتباهی شده ، اکتشافی هم نکرده است . گالیله 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کس مرتکب اشتباهی نشده، اکتشافی هم نکرده است. گالیله 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز را نمیتوان به کسی یاد داد بلکه میتوان به او فرصتی داد تا پاسخ را از درون خود بیابد(گالیله)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز مردی ولو بسیار نادان را ندیدم که از وی چیزی نتوانسته ام بیاموزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" قدر زمان حال را بدانید که گذشته بر نمی گردد و آینده شاید نیاید. "  , گالیله ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس مرتکب اشتباهی نشده ، اکتشافی هم نکرده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  شما نمی توانید به یک نفر چیزی را که خودش از قبل نمی داند یاد بدهید . فقط می توانید او را از آنچه می داند با خبر و آگاه کنید. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز مردي ولو بسيار نادان را نديدم که از وي چيزي نتوانم بياموزم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار كنيد تا همه غصه ها و پريشانيهاي خود را فراموش كنيد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدر زمان حال را بدانيد كه گذشته برنمی گردد و آينده شايد نيايد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان تنها حرارت و باران مهربانی ندارد، بلكه آذرخش و سيل هم دارد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموزگاران در را باز می کنند، اما اين تويی که بايد وارد شوی .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران