0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس گابریل گارسیا مارکز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند . مارکز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز وقتت راباکسی که حاضر نیست وقتش را باتو بگذراند ، نگذران. مارکز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین چیزها زمانی رخ می دهد که انتظارش را نداری. مارکز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی ترا آنطور که میخواهی دوست ندارد به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد. گارسیا مارکز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ممکن است در تمام دنیا فقط یک نفر باشی ،‌ولی برای بعضی افراد تمام دنیا هستی. گابریل گارسیا مارکز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ؛ نه به خاطر شخصیت تو ؛ بلکه به خاطر شخصیتی که در هنگام با تو بودن پیدا می کنم . گابریل گارسیا مارکز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند . گابریل گارسیا مارکز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گابریل گارسیا مارکز : من یادگرفته ام که همه میخواهند درقله کوه زندگی کنند،بی آنکه به خوشبختی آرمیده درکف دست خود نگاهی انداخته باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون عشق می توان ایثار کرد اما بدون ایثار هرگز نمی توان عشق ورزید. گابریل گارسیا مارکز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسوی حقیقی از پرواز نمی ترسد بلکه آنکس که با ترس پرواز را یاد می گیرد ترسو است! گابریل گارسیا مارکز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان تنها زمانی حق دارد به انسانی دیگر از بالا بنگرد که ناگزیر است او را یاری رساند تا روی پای خود بایستد.  گابریل گارسیا مارکز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت ، جاذبه مرد و جاذبه ، قدرت زن است ! گابریل گارسیامارکز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار، بهترین چیزها در زمانی اتفاق می افتد كه انتظارش را نداری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه افرادی هستند كه تو را می آزارند، با این حال همواره به دیگران اعتماد كن و فقط مواظب باش كه به كسی كه تو را آزرده، دوباره اعتماد نكنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 به چیزی كه گذشت غم مخور، به آن چه پس از آن آمد لبخند بزن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید خدا خواسته است كه ابتدا بسیاری افراد نامناسب را بشناسی و سپس شخص مناسب را، به این ترتیب وقتی او را یافتی بهتر می توانی شكرگزار باشی

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس گابریل گارسیا مارکز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند . مارکز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز وقتت راباکسی که حاضر نیست وقتش را باتو بگذراند ، نگذران. مارکز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین چیزها زمانی رخ می دهد که انتظارش را نداری. مارکز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی ترا آنطور که میخواهی دوست ندارد به این معنی نیست که تو را با تمام وجودش دوست ندارد. گارسیا مارکز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ممکن است در تمام دنیا فقط یک نفر باشی ،‌ولی برای بعضی افراد تمام دنیا هستی. گابریل گارسیا مارکز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ؛ نه به خاطر شخصیت تو ؛ بلکه به خاطر شخصیتی که در هنگام با تو بودن پیدا می کنم . گابریل گارسیا مارکز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست واقعی کسی است که دستهای تو را بگیرد ولی قلب ترا لمس کند . گابریل گارسیا مارکز 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گابریل گارسیا مارکز : من یادگرفته ام که همه میخواهند درقله کوه زندگی کنند،بی آنکه به خوشبختی آرمیده درکف دست خود نگاهی انداخته باشند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون عشق می توان ایثار کرد اما بدون ایثار هرگز نمی توان عشق ورزید. گابریل گارسیا مارکز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترسوی حقیقی از پرواز نمی ترسد بلکه آنکس که با ترس پرواز را یاد می گیرد ترسو است! گابریل گارسیا مارکز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان تنها زمانی حق دارد به انسانی دیگر از بالا بنگرد که ناگزیر است او را یاری رساند تا روی پای خود بایستد.  گابریل گارسیا مارکز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدرت ، جاذبه مرد و جاذبه ، قدرت زن است ! گابریل گارسیامارکز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار، بهترین چیزها در زمانی اتفاق می افتد كه انتظارش را نداری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه افرادی هستند كه تو را می آزارند، با این حال همواره به دیگران اعتماد كن و فقط مواظب باش كه به كسی كه تو را آزرده، دوباره اعتماد نكنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 به چیزی كه گذشت غم مخور، به آن چه پس از آن آمد لبخند بزن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید خدا خواسته است كه ابتدا بسیاری افراد نامناسب را بشناسی و سپس شخص مناسب را، به این ترتیب وقتی او را یافتی بهتر می توانی شكرگزار باشی