0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر برای اداره امور کشوری نیاز به یاری داشتید همکاران خود را از میان اشخاص شریف و اصیل برگزین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای جذب افرادی که به شما وفادار باشند تلاش کنید. البته این کوشش با جور ستم, زور و قدرت یافت نمی شود بلکه با یاری به دیگران, کارهای نیک و رفتار پسندیده به دست می اید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشوارترین قدم، همان قدم اول است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر .

��عداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کوروش کبیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر برای اداره امور کشوری نیاز به یاری داشتید همکاران خود را از میان اشخاص شریف و اصیل برگزین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای جذب افرادی که به شما وفادار باشند تلاش کنید. البته این کوشش با جور ستم, زور و قدرت یافت نمی شود بلکه با یاری به دیگران, کارهای نیک و رفتار پسندیده به دست می اید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشوارترین قدم، همان قدم اول است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران