0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کنفوسیوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ در هنگام زوال می افتدمیوه در هنگام کمال می افتدبنگر که چگونه می افتی چون برگی زرد و یا سیبی سرخ . کنفسیوس" 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردبزرگ دیر وعده می دهدو زود انجام می دهد. کنفوسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد آزاده پیوسته می کوشد که در گفتار آهسته و در کردار خود کردار خود تند و سریع باشد . کنفوسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به راه خطا رفتی از بازگشتنش مترس . کنفوسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به خطا رفتی، از برگشتن واهمه نداشته باش. کنفسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای آنکه به تاریکی لعنت بفرستید ، یک شمع روشن کنید. کنفسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میانه روی و اندازه نگه داشتن کمال طبیعت آدمی است. کنفسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان سه راه دارد: راه اول از اندیشه می‌گذرد، این والاترین راه است. راه دوم از تقلید می‌گذرد، این آسان‌ترین راه است. و راه سوم از تجربه می‌گذرد، این تلخ‌ترین راه است. (کنفسیوس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان سه راه دارد: راه اول از انديشه مي‌گذرد، اين والاترين راه است. راه دوم از تقليد مي‌گذرد، اين آسان‌ترين راه است. و راه سوم از تجربه مي‌گذرد اين تلخ‌ترين راه است. ((کنفوسيوس))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سادگی از دهاتیان است و ظرافت از شهریان . مرد کامل ظرافت و سادگی را باهم دارا است. کنفوسیوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خوبی که در ماست ؛ کار خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را می‌شنوم، فراموش می‌کنم. آنچه را می‌بینم، به خاطر می‌سپارم. آنچه را انجام می‌دهم، درک می‌کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین انسان کسی است که در حق همه نیکی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد بزرگ دیر وعده می دهدو زود انجام می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر غذايي نامطبوع بخوري، آبي ناگوار بنوشي و بر خم بازوانت بالين بسازي، هنوز مي تواني سرور و شادماني را بيابي "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بردن همه چیز نیست ؛ امّا تلاش برای بردن چرا .

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کنفوسیوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ در هنگام زوال می افتدمیوه در هنگام کمال می افتدبنگر که چگونه می افتی چون برگی زرد و یا سیبی سرخ . کنفسیوس" 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردبزرگ دیر وعده می دهدو زود انجام می دهد. کنفوسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد آزاده پیوسته می کوشد که در گفتار آهسته و در کردار خود کردار خود تند و سریع باشد . کنفوسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به راه خطا رفتی از بازگشتنش مترس . کنفوسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر به خطا رفتی، از برگشتن واهمه نداشته باش. کنفسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای آنکه به تاریکی لعنت بفرستید ، یک شمع روشن کنید. کنفسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میانه روی و اندازه نگه داشتن کمال طبیعت آدمی است. کنفسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان سه راه دارد: راه اول از اندیشه می‌گذرد، این والاترین راه است. راه دوم از تقلید می‌گذرد، این آسان‌ترین راه است. و راه سوم از تجربه می‌گذرد، این تلخ‌ترین راه است. (کنفسیوس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان سه راه دارد: راه اول از انديشه مي‌گذرد، اين والاترين راه است. راه دوم از تقليد مي‌گذرد، اين آسان‌ترين راه است. و راه سوم از تجربه مي‌گذرد اين تلخ‌ترين راه است. ((کنفوسيوس))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سادگی از دهاتیان است و ظرافت از شهریان . مرد کامل ظرافت و سادگی را باهم دارا است. کنفوسیوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خوبی که در ماست ؛ کار خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را می‌شنوم، فراموش می‌کنم. آنچه را می‌بینم، به خاطر می‌سپارم. آنچه را انجام می‌دهم، درک می‌کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین انسان کسی است که در حق همه نیکی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد بزرگ دیر وعده می دهدو زود انجام می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر غذايي نامطبوع بخوري، آبي ناگوار بنوشي و بر خم بازوانت بالين بسازي، هنوز مي تواني سرور و شادماني را بيابي "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بردن همه چیز نیست ؛ امّا تلاش برای بردن چرا .

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران