0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کنفوسیوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد بزرگ دیر وعده می دهد و زود انجام میدهد . کنفوسیوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه را تصحیح نکردن خود اشتباه دیگریست. کنفوسیوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد بزرگ برخود سخت می گیرد و مردکوچک به دیگران. کنفوسیوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردم مرا نشناسند غصه نخواهم خورد ولی من اگر مردم را نشناسم افسرده خواهم شد. کنفوسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین انسان کسی است که در حق همه نیکی کند . کنفوسیوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثروت و افتخاری که از راه نامشروع به دست آمده مانند ابری زودگذر است. کنفوسیوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد بزرگ دیر وعده می دهدو زود انجام می دهد. کنفوسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی زیبائی های مخصوص به خودش را دارد ولی هرکسی نمیتواند آنها را ببیند. کنفوسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را می‌شنوم، فراموش می‌کنم. آنچه را می‌بینم، به خاطر می‌سپارم. آنچه را انجام می‌دهم، درک می‌کنم. کنفوسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانیکه دانش یک مرد برای موفقیت کافی است. ولی تقوای او کافی نیست. هر چه را که او ممکن است بدست آورد دوباره از دست خواهد داد . کنفسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اشتباهات خود شرمنده نشوید و آن را جرم ندانید . کنفسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانیکه دانش یک مرد برای موفقیت کافی است. ولی تقوای او کافی نیست. هر چه را که او ممکن است بدست آورد دوباره از دست خواهد داد. کنفسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اشتباهات خود شرمنده نشوید و آن را جرم ندانید. کنفسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خوبی که در ماست ؛ کار خداست. کنفوسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر غذایی نامطبوع بخوری، آبی ناگوار بنوشی و بر خم بازوانت بالین بسازی، هنوز می توانی سرور و شادمانی را بیابی . کنفسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد خشمگین پر از زهر است و زندگی را زهرآگین می کند . کنفوسیوس 

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کنفوسیوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد بزرگ دیر وعده می دهد و زود انجام میدهد . کنفوسیوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشتباه را تصحیح نکردن خود اشتباه دیگریست. کنفوسیوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد بزرگ برخود سخت می گیرد و مردکوچک به دیگران. کنفوسیوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر مردم مرا نشناسند غصه نخواهم خورد ولی من اگر مردم را نشناسم افسرده خواهم شد. کنفوسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین انسان کسی است که در حق همه نیکی کند . کنفوسیوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثروت و افتخاری که از راه نامشروع به دست آمده مانند ابری زودگذر است. کنفوسیوس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد بزرگ دیر وعده می دهدو زود انجام می دهد. کنفوسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیزی زیبائی های مخصوص به خودش را دارد ولی هرکسی نمیتواند آنها را ببیند. کنفوسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را می‌شنوم، فراموش می‌کنم. آنچه را می‌بینم، به خاطر می‌سپارم. آنچه را انجام می‌دهم، درک می‌کنم. کنفوسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانیکه دانش یک مرد برای موفقیت کافی است. ولی تقوای او کافی نیست. هر چه را که او ممکن است بدست آورد دوباره از دست خواهد داد . کنفسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اشتباهات خود شرمنده نشوید و آن را جرم ندانید . کنفسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانیکه دانش یک مرد برای موفقیت کافی است. ولی تقوای او کافی نیست. هر چه را که او ممکن است بدست آورد دوباره از دست خواهد داد. کنفسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از اشتباهات خود شرمنده نشوید و آن را جرم ندانید. کنفسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خوبی که در ماست ؛ کار خداست. کنفوسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر غذایی نامطبوع بخوری، آبی ناگوار بنوشی و بر خم بازوانت بالین بسازی، هنوز می توانی سرور و شادمانی را بیابی . کنفسیوس 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد خشمگین پر از زهر است و زندگی را زهرآگین می کند . کنفوسیوس 

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران