0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کریشنامورتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما میخواهیم همه چیز را تغییر دهیم جز خودمان... {کریشنا مورتی}}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها يك ذهن بي گناه مي داند كه عشق چيست، اين، تنها ذهن بي گناه است كه مي تواند در دنيايي كه پاك نيست، زندگي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شما خود را با دیگران نسنجید، آنچه که هستید، همان خواهید بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هریک از ما در همه ی روابطمان، تصویری را در مورد دیگری در ذهن می سازیم ،همانگونه که طرف مقابل نیز تصویری از ما در ذهن دارد. در نتیجه، “دو تصویر” با یکدیگر در ارتباطند، نه دو موجود بشری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادام که حیوان، ناز و نوازش می شود، واکنش های زیبایی دارد، ولی به محض اینکه با او مخالفت می شود، همه ی خشونت طبیعتش پدیدار می گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با حقیقت روبرو شوید، به آن نگاه کنید، از آن نگریزید؛ زیرا زمانی که فرار می کنید، زمان آغاز ترس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  اگر آموختن ��رباره ی خود، بر پایه ی گفته های دیگران باشد، ما درباره ی آنها چیز آموخته ایم و نه درباره ی خویش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از دشواریهای بزرگ ما، ندیدن خودمان به گونه ای درست و روشن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یک ذهن بی گناه می داند که عشق چیست، این، تنها ذهن بی گناه است که می تواند در دنیایی که پاک نیست، زندگی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شما خود را با ديگران نسنجيد، آنچه كه هستيد، همان خواهيد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هريك از ما در همه ي روابطمان، تصويري را در مورد ديگري در ذهن مي سازيم ،همانگونه كه طرف مقابل نيز تصويري از ما در ذهن دارد. در نتيجه، "دو تصوير" با يكديگر در ارتباطند، نه دو موجود بشري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادام كه حيوان، ناز و نوازش مي شود، واكنش هاي زيبايي دارد، ولي به محض اينكه با او مخالفت مي شود، همه ي خشونت طبيعتش پديدار مي گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با حقيقت روبرو شويد، به آن نگاه كنيد، از آن نگريزيد؛ زيرا زماني كه فرار مي كنيد، زمان آغاز ترس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آموختن درباره ي خود، بر پايه ي گفته هاي ديگران باشد، ما درباره ي آنها چيز آموخته ايم و نه درباره ي خويش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي از دشواريهاي بزرگ ما، نديدن خودمان به گونه اي درست و روشن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها يك ذهن بي گناه مي داند كه عشق چيست، اين، تنها ذهن بي گناه است كه مي تواند در دنيايي كه پاك نيست، زندگي كند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کریشنامورتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما میخواهیم همه چیز را تغییر دهیم جز خودمان... {کریشنا مورتی}}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها يك ذهن بي گناه مي داند كه عشق چيست، اين، تنها ذهن بي گناه است كه مي تواند در دنيايي كه پاك نيست، زندگي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شما خود را با دیگران نسنجید، آنچه که هستید، همان خواهید بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هریک از ما در همه ی روابطمان، تصویری را در مورد دیگری در ذهن می سازیم ،همانگونه که طرف مقابل نیز تصویری از ما در ذهن دارد. در نتیجه، “دو تصویر” با یکدیگر در ارتباطند، نه دو موجود بشری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادام که حیوان، ناز و نوازش می شود، واکنش های زیبایی دارد، ولی به محض اینکه با او مخالفت می شود، همه ی خشونت طبیعتش پدیدار می گردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با حقیقت روبرو شوید، به آن نگاه کنید، از آن نگریزید؛ زیرا زمانی که فرار می کنید، زمان آغاز ترس است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

  اگر آموختن درباره ی خود، بر پایه ی گفته های دیگران باشد، ما درباره ی آنها چیز آموخته ایم و نه درباره ی خویش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از دشواریهای بزرگ ما، ندیدن خودمان به گونه ای درست و روشن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها یک ذهن بی گناه می داند که عشق چیست، این، تنها ذهن بی گناه است که می تواند در دنیایی که پاک نیست، زندگی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر شما خود را با ديگران نسنجيد، آنچه كه هستيد، همان خواهيد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هريك از ما در همه ي روابطمان، تصويري را در مورد ديگري در ذهن مي سازيم ،همانگونه كه طرف مقابل نيز تصويري از ما در ذهن دارد. در نتيجه، "دو تصوير" با يكديگر در ارتباطند، نه دو موجود بشري.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادام كه حيوان، ناز و نوازش مي شود، واكنش هاي زيبايي دارد، ولي به محض اينكه با او مخالفت مي شود، همه ي خشونت طبيعتش پديدار مي گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با حقيقت روبرو شويد، به آن نگاه كنيد، از آن نگريزيد؛ زيرا زماني كه فرار مي كنيد، زمان آغاز ترس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پ��امک

:

اگر آموختن درباره ي خود، بر پايه ي گفته هاي ديگران باشد، ما درباره ي آنها چيز آموخته ايم و نه درباره ي خويش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي از دشواريهاي بزرگ ما، نديدن خودمان به گونه اي درست و روشن است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها يك ذهن بي گناه مي داند كه عشق چيست، اين، تنها ذهن بي گناه است كه مي تواند در دنيايي كه پاك نيست، زندگي كند.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران ��ور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران