0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کریستین بوبن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كودكی، دنیای شگفتی‌‌ست، دوست داشتنی و كسل كننده؛ هم گنج است و هم ابهام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی، كسی كه از گفتگو با یك ابلهِ مسلم، لذت ببرد، ابله نیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی، به فیلمی از لورل و هاردی شباهت دارد. زنجیره‌ای از دردهاست كه تاب آورده و سپس، به دیگران می‌دهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این یك قانون كهن دنیاست، قانونی نامكتوب: هر كسی كه چیزی بیشتر دارد، در همان دَم، چیزی هم كمتر دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا مانند انباری، یك باغ، یك اتاق پُرهمهمه و یك بازار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی، گاه آدم‌ها را پَس می‌زند، گاه نیز تنهایی، آدم‌ها را به سوی خود می‌كِشد؛ چون به همان اندازه كه دریاچه وجود دارد، تنهایی هم وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آدم، دیرگاهی به چیزی بنگرد، تبدیل به همان چیز می‌شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جایی كه فقط یك دیوانه وجود دارد، همه بی‌گمان می‌دانند كه دیوانه نیستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كسی شرم و حیای خودش را دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم فقط چیزهایی را به دیگران می‌دهد كه خودش دوست دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نتوانید پیش‌بینی كنید كه در آنچه پایان می‌پذیرد، چیز دیگری آغاز می‌شود، چه بسا نگران كننده خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز دوام ندارد؛ هیچ چیز تا ابد باقی نمی‌ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رازها روی نوك زبان ما مانند فلفل قرمزند؛ دیر یا زود، زبان‌مان را آتش می‌زنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به باور من، هیچ چیز را نباید نادیده گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فروختن آب به كسی كه در بیابان مانده، كار آسانی‌ست. هر كسی می‌تواند این كار را انجام دهد. بازاریاب راستین، كسی است كه به صحرانشینان، ماسه می‌فروشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز، با همه‌ی جوانی‌اش، دیگر نیست. امروز، اینجاست و به زیبایی می‌گذرد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس کریستین بوبن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كودكی، دنیای شگفتی‌‌ست، دوست داشتنی و كسل كننده؛ هم گنج است و هم ابهام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به راستی، كسی كه از گفتگو با یك ابلهِ مسلم، لذت ببرد، ابله نیست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی، به فیلمی از لورل و هاردی شباهت دارد. زنجیره‌ای از دردهاست كه تاب آورده و سپس، به دیگران می‌دهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این یك قانون كهن دنیاست، قانونی نامكتوب: هر كسی كه چیزی بیشتر دارد، در همان دَم، چیزی هم كمتر دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا مانند انباری، یك باغ، یك اتاق پُرهمهمه و یك بازار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی، گاه آدم‌ها را پَس می‌زند، گاه نیز تنهایی، آدم‌ها را به سوی خود می‌كِشد؛ چون به همان اندازه كه دریاچه وجود دارد، تنهایی هم وجود دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر آدم، دیرگاهی به چیزی بنگرد، تبدیل به همان چیز می‌شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جایی كه فقط یك دیوانه وجود دارد، همه بی‌گمان می‌دانند كه دیوانه نیستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كسی شرم و حیای خودش را دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم فقط چیزهایی را به دیگران می‌دهد كه خودش دوست دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نتوانید پیش‌بینی كنید كه در آنچه پایان می‌پذیرد، چیز دیگری آغاز می‌شود، چه بسا نگران كننده خواهد بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز دوام ندارد؛ هیچ چیز تا ابد باقی نمی‌ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رازها روی نوك زبان ما مانند فلفل قرمزند؛ دیر یا زود، زبان‌مان را آتش می‌زنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به باور من، هیچ چیز را نباید نادیده گرفت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فروختن آب به كسی كه در بیابان مانده، كار آسانی‌ست. هر كسی می‌تواند این كار را انجام دهد. بازاریاب راستین، كسی است كه به صحرانشینان، ماسه می‌فروشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز، با همه‌ی جوانی‌اش، دیگر نیست. امروز، اینجاست و به زیبایی می‌گذرد.