0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ژان ژاک روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران ، نیکی کردن به آنهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان داشتن به توانایی های خویش ، نیمی از موفقیت و کامیابی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پدیده ای زمانی که از دست آفریدگارش بیرون می آید خوب است و همین که بدست انسانها می افتد به تباهی میگراید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه های صرفاً ذهنی و کلی ،منشا بزرگترین خطاهای بشرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان از مادر ، آزاده آفریده شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه بار زندگی را بر دوش ما سنگین تر میسازد ، عموماً زیاده روی در خود زندگی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیش از سخن گفتن گفتارت را بسنج ، چنان که بیش از کاشتن تخم شخم میزنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس دل ، بالاتر از منطق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید و آرزو آخرین چیزی است که دست از گریبان بشر برمی دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوان حقیقتی را دوست نداشت ، اما نمیتوان منکر آن شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم بدون عشق کورانی هستند که به هیچ وجه به منزل نخواهند رسید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زرگترین تفاوت انسان و حیوان ،فهم و اندیشه نیست ،بلکه اراده و اختیار اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فحش دلیل کسانی است که حق ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طور کلی اشخاصی که زیاد میدانند ، کم حرف میزنند و کسانی که کم میدانند ، پرحرف هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنکه بتوانیم کسی رادوست داشته باشیم به زمان و آگاهی نیاز داریم . برای دوست داشتن ابتدا باید داوری کرد و برای برتری دادن ،باید نخست سنجید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسایش زمان نمیشناسد ،هرگاه خسته شدی بیاسای.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ژان ژاک روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران ، نیکی کردن به آنهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان داشتن به توانایی های خویش ، نیمی از موفقیت و کامیابی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پدیده ای زمانی که از دست آفریدگارش بیرون می آید خوب است و همین که بدست انسانها می افتد به تباهی میگراید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه های صرفاً ذهنی و کلی ،منشا بزرگترین خطاهای بشرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ا��سان از مادر ، آزاده آفریده شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه بار زندگی را بر دوش ما سنگین تر میسازد ، عموماً زیاده روی در خود زندگی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیش از سخن گفتن گفتارت را بسنج ، چنان که بیش از کاشتن تخم شخم میزنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس دل ، بالاتر از منطق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید و آرزو آخرین چیزی است که دست از گریبان بشر برمی دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوان حقیقتی را دوست نداشت ، اما نمیتوان منکر آن شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم بدون عشق کورانی هستند که به هیچ وجه به منزل نخواهند رسید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زرگترین تفاوت انسان و حیوان ،فهم و اندیشه نیست ،بلکه اراده و اختیار اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فحش دلیل کسانی است که حق ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طور کلی اشخاصی که زیاد میدانند ، کم حرف میزنند و کسانی که کم میدانند ، پرحرف هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنکه بتوانیم کسی رادوست داشته باشیم به زمان و آگاهی نیاز داریم . برای دوست داشتن ابتدا باید داوری کرد و برای برتری دادن ،باید نخست سنجید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسایش زمان نمیشناسد ،هرگاه خسته شدی بیاسای.