0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ژان ژاک روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران ، نیکی کردن به آنهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان داشتن به توانایی های خویش ، نیمی از موفقیت و کامیابی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پدیده ای زمانی که از دست آفریدگارش بیرون می آید خوب است و همین که بدست انسانها می افتد به تباهی میگراید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه های صرفاً ذهنی و کلی ،منشا بزرگترین خطاهای بشرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان از مادر ، آزاده آفریده شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه بار زندگی را بر دوش ما سنگین تر میسازد ، عموماً زیاده روی در خود زندگی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیش از سخن گفتن گفتارت را بسنج ، چنان که بیش از کاشتن تخم شخم میزنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس دل ، بالاتر از منطق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید و آرزو آخرین چیزی است که دست از گریبان بشر برمی دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوان حقیقتی را دوست نداشت ، اما نمیتوان منکر آن شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم بدون عشق کورانی هستند که به هیچ وجه به منزل نخواهند رسید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زرگترین تفاوت انسان و حیوان ،فهم و اندیشه نیست ،بلکه اراده و اختیار اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فحش دلیل کسانی است که حق ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طور کلی اشخاصی که زیاد میدانند ، کم حرف میزنند و کسانی که کم میدانند ، پرحرف هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنکه بتوانیم کسی رادوست داشته باشیم به زمان و آگاهی نیاز داریم . برای دوست داشتن ابتدا باید داوری کرد و برای برتری دادن ،باید نخست سنجید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسایش زمان نمیشناسد ،هرگاه خسته شدی بیاسای.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ژان ژاک روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران ، نیکی کردن به آنهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان داشتن به توانایی های خویش ، نیمی از موفقیت و کامیابی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پدیده ای زمانی که از دست آفریدگارش بیرون می آید خوب است و همین که بدست انسانها می افتد به تباهی میگراید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندیشه های صرفاً ذهنی و کلی ،منشا بزرگترین خطاهای بشرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان از مادر ، آزاده آفریده شد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه بار زندگی را بر دوش ما سنگین تر میسازد ، عموماً زیاده روی در خود زندگی است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیش از سخن گفتن گفتارت را بسنج ، چنان که بیش از کاشتن تخم شخم میزنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس دل ، بالاتر از منطق است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امید و آرزو آخرین چیزی است که دست از گریبان بشر برمی دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوان حقیقتی را دوست نداشت ، اما نمیتوان منکر آن شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم بدون عشق کورانی هستند که به هیچ وجه به منزل نخواهند رسید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زرگترین تفاوت انسان و حیوان ،فهم و اندیشه نیست ،بلکه اراده و اختیار اوست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فحش دلیل کسانی است که حق ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طور کلی اشخاصی که زیاد میدانند ، کم حرف میزنند و کسانی که کم میدانند ، پرحرف هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آنکه بتوانیم کسی رادوست داشته باشیم به زمان و آگاهی نیاز داریم . برای دوست داشتن ابتدا باید داوری کرد و برای برتری دادن ،باید نخست سنجید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسایش زمان نمیشناسد ،هرگاه خسته شدی بیاسای.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران