0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ژان ژاک روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجدان بزرگترين فيلسوف است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي وجدان، تو عامل بزرگي وجود انسان و اخلاقي بودن كارهاي او هستي و بدون تو چيزي در وجود خود احساس نمي كنم كه مرا در جهاني برتر از حيوانات قرار دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمان فقر جسماني، ورزش؛ فقر روحاني، دين؛ فقر مالي، تلاش و فقر معنوي، دانش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان آزاد آفريده شده است اما همه جا در زنجيري است كه خود بافته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عموما اشخاصي كه زياد مي دانند، كم حرف مي زنند و كساني كه كم مي دانند، پرحرف هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زنان هوش و در مردان استعداد بيشتر است. آنچه را زن با چشم دقت و بررسي مي بيند، مرد با ديده عقل و انديشه مي نگرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده ترين درس زندگي اين است : هرگز كسي را ميازار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فحش دليل كساني است كه حق ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طور كلي اشخاصي كه زياد مي دانند، كم حرف مي زنند و كساني كه كم مي دانند، پر حرف هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب، دانشمندترين فيلسوفان و دانايان است. كسي كه داراي قلب پاك باشد به پند و اندرز فيلسوفان نيازي ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، حيواني بيمار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعي كنيد همان طوري باشيد كه مي خواهيد ديگران شما را [ آنگونه] ببينند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كساني كه دير قول مي دهند، خوش قول ترين مردان دنيا هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايمان داشتن به تواناييهاي خويش، نيمي از موفقيت و كاميابي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول، زاده پول است. گاهي به دست آوردن اولين ليره دشوارتر از به دست آوردن ميليون ليره دوم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پديده اي زماني كه از دست آفريدگارش بيرون مي آيد خوب است و همين كه به دست انسانها مي افتد به تباهي مي گرايد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ژان ژاک روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وجدان بزرگترين فيلسوف است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي وجدان، تو عامل بزرگي وجود انسان و اخلاقي بودن كارهاي او هستي و بدون تو چيزي در وجود خود احساس نمي كنم كه مرا در جهاني برتر از حيوانات قرار دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمان فقر جسماني، ورزش؛ فقر روحاني، دين؛ فقر مالي، تلاش و فقر معنوي، دانش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان آزاد آفريده شده است اما همه جا در زنجيري است كه خود بافته است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عموما اشخاصي كه زياد مي دانند، كم حرف مي زنند و كساني كه كم مي دانند، پرحرف هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زنان هوش و در مردان استعداد بيشتر است. آنچه را زن با چشم دقت و بررسي مي بيند، مرد با ديده عقل و انديشه مي نگرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساده ترين درس زندگي اين است : هرگز كسي را ميازار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فحش دليل كساني است كه حق ندارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به طور كلي اشخاصي كه زياد مي دانند، كم حرف مي زنند و كساني كه كم مي دانند، پر حرف هستند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب، دانشمندترين فيلسوفان و دانايان است. كسي كه داراي قلب پاك باشد به پند و اندرز فيلسوفان نيازي ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان، حيواني بيمار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سعي كنيد همان طوري باشيد كه مي خواهيد ديگران شما را [ آنگونه] ببينند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كساني كه دير قول مي دهند، خوش قول ترين مردان دنيا هستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ايمان داشتن به تواناييهاي خويش، نيمي از موفقيت و كاميابي است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول، زاده پول است. گاهي به دست آوردن اولين ليره دشوارتر از به دست آوردن ميليون ليره دوم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر پديده اي زماني كه از دست آفريدگارش بيرون مي آيد خوب است و همين كه به دست انسانها مي افتد به تباهي مي گرايد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران