0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ژان ژاک روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران ، نیکی در باره آنها ست. روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از معجزات عشق این است که ما از درد های آن نیزلذتی احساس می کنیم . ژان ژاک روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به توانائی خود ایمان داشتن نیمی از کامیابی است. روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی توان منکر آن شد. روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیش از سخن گفتن حرفت را بسنج چنان که بیش از کاشتن تخم شخم می زنی. ژان ژاک روسو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چه برای انسان در جهان مهم است انجام وظیفه است. ژان ژاک روسو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه بار زندگی را بردوش ماسنگین تر میسازد، عموماً زیاده روی در خود زندگی است. روسو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه بار زندگی را بردوش ماسنگین تر میسازد، عموماً زیاده روی در خود زندگی است. روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه ما را محدود میکند ما اسمش را میگذاریم بخت و اقبال. ژان ژاک روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوان حقیقتی را دوست نداشت ، اما نمیتوان منکر آن شد. ژان ژاک روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان داشتن به توانایی های خویش ، نیمی از موفقیت و کامیابی است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرزانگی بزرگتر از مهربانی وجود دارد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر تلخ است ولی میوه آن شیرین است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل همه چيز مي توان مقاومت كرد جز نيكي و خوبي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين وسيله براي جلب محبت ديگران، نيكي كردن به آنهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق حقيقي آتشي مخرب است كه شعله خود را به ساير احساسات نيز مي كشاند و آنها را با يك نيروي جديد، زنده مي سازد. اينجاست كه گفته اند عشق، قهرمانهايي را خلق مي كند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ژان ژاک روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران ، نیکی در باره آنها ست. روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از معجزات عشق این است که ما از درد های آن نیزلذتی احساس می کنیم . ژان ژاک روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به توانائی خود ایمان داشتن نیمی از کامیابی است. روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی توان منکر آن شد. روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیش از سخن گفتن حرفت را بسنج چنان که بیش از کاشتن تخم شخم می زنی. ژان ژاک روسو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چه برای انسان در جهان مهم است انجام وظیفه است. ژان ژاک روسو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه بار زندگی را بردوش ماسنگین تر میسازد، عموماً زیاده روی در خود زندگی است. روسو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه بار زندگی را بردوش ماسنگین تر میسازد، عموماً زیاده روی در خود زندگی است. روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه ما را محدود میکند ما اسمش را میگذاریم بخت و اقبال. ژان ژاک روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوان حقیقتی را دوست نداشت ، اما نمیتوان منکر آن شد. ژان ژاک روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان داشتن به توانایی های خویش ، نیمی از موفقیت و کامیابی است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرزانگی بزرگتر از مهربانی وجود دارد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر تلخ است ولی میوه آن شیرین است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل همه چيز مي توان مقاومت كرد جز نيكي و خوبي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين وسيله براي جلب محبت ديگران، نيكي كردن به آنهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق حقيقي آتشي مخرب است كه شعله خود را به ساير احساسات نيز مي كشاند و آنها را با يك نيروي جديد، زنده مي سازد. اينجاست كه گفته اند عشق، قهرمانهايي را خلق مي كند.