0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ژان ژاک روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران ، نیکی در باره آنها ست. روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از معجزات عشق این است که ما از درد های آن نیزلذتی احساس می کنیم . ژان ژاک روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به توانائی خود ایمان داشتن نیمی از کامیابی است. روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی توان منکر آن شد. روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیش از سخن گفتن حرفت را بسنج چنان که بیش از کاشتن تخم شخم می زنی. ژان ژاک روسو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چه برای انسان در جهان مهم است انجام وظیفه است. ژان ژاک روسو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه بار زندگی را بردوش ماسنگین تر میسازد، عموماً زیاده روی در خود زندگی است. روسو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه بار زندگی را بردوش ماسنگین تر میسازد، عموماً زیاده روی در خود زندگی است. روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه ما را محدود میکند ما اسمش را میگذاریم بخت و اقبال. ژان ژاک روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوان حقیقتی را دوست نداشت ، اما نمیتوان منکر آن شد. ژان ژاک روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان داشتن به توانایی های خویش ، نیمی از موفقیت و کامیابی است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرزانگی بزرگتر از مهربانی وجود دارد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر تلخ است ولی میوه آن شیرین است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل همه چيز مي توان مقاومت كرد جز نيكي و خوبي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين وسيله براي جلب محبت ديگران، نيكي كردن به آنهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق حقيقي آتشي مخرب است كه شعله خود را به ساير احساسات نيز مي كشاند و آنها را با يك نيروي جديد، زنده مي سازد. اينجاست كه گفته اند عشق، قهرمانهايي را خلق مي كند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ژان ژاک روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران ، نیکی در باره آنها ست. روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از معجزات عشق این است که ما از درد های آن نیزلذتی احساس می کنیم . ژان ژاک روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به توانائی خود ایمان داشتن نیمی از کامیابی است. روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی توان منکر آن شد. روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیش از سخن گفتن حرفت را بسنج چنان که بیش از کاشتن تخم شخم می زنی. ژان ژاک روسو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن چه برای انسان در جهان مهم است انجام وظیفه است. ژان ژاک روسو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه بار زندگی را بردوش ماسنگین تر میسازد، عموماً زیاده روی در خود زندگی است. روسو 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه بار زندگی را بردوش ماسنگین تر میسازد، عموماً زیاده روی در خود زندگی است. روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه ما را محدود میکند ما اسمش را میگذاریم بخت و اقبال. ژان ژاک روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوان حقیقتی را دوست نداشت ، اما نمیتوان منکر آن شد. ژان ژاک روسو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان داشتن به توانایی های خویش ، نیمی از موفقیت و کامیابی است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه فرزانگی بزرگتر از مهربانی وجود دارد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر تلخ است ولی میوه آن شیرین است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل همه چيز مي توان مقاومت كرد جز نيكي و خوبي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترين وسيله براي جلب محبت ديگران، نيكي كردن به آنهاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق حقيقي آتشي مخرب است كه شعله خود را به ساير احساسات نيز مي كشاند و آنها را با يك نيروي جديد، زنده مي سازد. اينجاست كه گفته اند عشق، قهرمانهايي را خلق مي كند.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران