0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ژان پل سارتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عشق، یك و یك می شود یك.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشه گیری و كاهلی، روش كسانی است كه می گویند: آنچه را كه من نمی توانم كرد دیگران می توانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز كشف شده است، مگر چگونه زیستن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ثروتمندان جنگ به پا می كنند، این فقرا هستند كه می میرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی كه (توهم جاودان بودن) را از دست بدهی، زندگی هم معنایش را از دست می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر هیچ نیست، مگر آنچه از خود می سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار جهان بر این مدار است كه گویی تمام آدمیان، چشم بر رفتار هر یك از افراد دوخته اند و روش خود را طبق رفتار همین یك نفر تنظیم می كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه دروغ می گوید و با گفتن اینكه همه ی مردم چنین نمی كنند، برای خود عذری می تراشد، كسی است كه با وجدان خود بر سر ستیز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما آزاده اید؛ راه خود را برگزینید؛ یعنی بیافرینید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقتی وجود ندارد، جز در عمل.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر، محكوم است، زیرا خود را نیافریده و در عین حال، آزاد است، زیرا همین كه پا به جهان گذاشت مسئول همه ی كارهایی است كه انجام می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی جز آنچه به مرحله ی تحقق درمی آید، وجود ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر وجود ندارد، مگر در حدی كه طرح های خود را تحقق می بخشد. بنابراین، جز مجموعه ی اعمال خود، جز زندگانی خود، هیچ نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه آدمی را سست عنصر می سازد، عمل گریز یا تسلیم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امكان عشق، چیزی جز آنچه از عشق تجلی می كند نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه به بشر امكان زندگی می دهد، تنها عمل است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ژان پل سارتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عشق، یك و یك می شود یك.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشه گیری و كاهلی، روش كسانی است كه می گویند: آنچه را كه من نمی توانم كرد دیگران می توانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز كشف شده است، مگر چگونه زیستن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ثروتمندان جنگ به پا می كنند، این فقرا هستند كه می میرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی كه (توهم جاودان بودن) را از دست بدهی، زندگی هم معنایش را از دست می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر هیچ نیست، مگر آنچه از خود می سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار جهان بر این مدار است كه گویی تمام آدمیان، چشم بر رفتار هر یك از افراد دوخته اند و روش خود را طبق رفتار همین یك نفر تنظیم می كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه دروغ می گوید و با گفتن اینكه همه ی مردم چنین نمی كنند، برای خود عذری می تراشد، كسی است كه با وجدان خود بر سر ستیز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما آزاده اید؛ راه خود را برگزینید؛ یعنی بیافرینید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقتی وجود ندارد، جز در عمل.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر، محكوم است، زیرا خود را نیافریده و در عین حال، آزاد است، زیرا همین كه پا به جهان گذاشت مسئول همه ی كارهایی است كه انجام می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی جز آنچه به مرحله ی تحقق درمی آید، وجود ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر وجود ندارد، مگر در حدی كه طرح های خود را تحقق می بخشد. بنابراین، جز مجموعه ی اعمال خود، جز زندگانی خود، هیچ نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه آدمی را سست عنصر می سازد، عمل گریز یا تسلیم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امكان عشق، چیزی جز آنچه از عشق تجلی می كند نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه به بشر امكان زندگی می دهد، تنها عمل است.