0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ژان پل سارتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عشق، یك و یك می شود یك.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشه گیری و كاهلی، روش كسانی است كه می گویند: آنچه را كه من نمی توانم كرد دیگران می توانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز كشف شده است، مگر چگونه زیستن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ثروتمندان جنگ به پا می كنند، این فقرا هستند كه می میرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی كه (توهم جاودان بودن) را از دست بدهی، زندگی هم معنایش را از دست می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر هیچ نیست، مگر آنچه از خود می سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار جهان بر این مدار است كه گویی تمام آدمیان، چشم بر رفتار هر یك از افراد دوخته اند و روش خود را طبق رفتار همین یك نفر تنظیم می كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه دروغ می گوید و با گفتن اینكه همه ی مردم چنین نمی كنند، برای خود عذری می تراشد، كسی است كه با وجدان خود بر سر ستیز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما آزاده اید؛ راه خود را برگزینید؛ یعنی بیافرینید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقتی وجود ندارد، جز در عمل.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر، محكوم است، زیرا خود را نیافریده و در عین حال، آزاد است، زیرا همین كه پا به جهان گذاشت مسئول همه ی كارهایی است كه انجام می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی جز آنچه به مرحله ی تحقق درمی آید، وجود ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر وجود ندارد، مگر در حدی كه طرح های خود را تحقق می بخشد. بنابراین، جز مجموعه ی اعمال خود، جز زندگانی خود، هیچ نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه آدمی را سست عنصر می سازد، عمل گریز یا تسلیم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امكان عشق، چیزی جز آنچه از عشق تجلی می كند نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه به بشر امكان زندگی می دهد، تنها عمل است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ژان پل سارتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عشق، یك و یك می شود یك.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشه گیری و كاهلی، روش كسانی است كه می گویند: آنچه را كه من نمی توانم كرد دیگران می توانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیز كشف شده است، مگر چگونه زیستن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ثروتمندان جنگ به پا می كنند، این فقرا هستند كه می میرند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی كه (توهم جاودان بودن) را از دست بدهی، زندگی هم معنایش را از دست می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر هیچ نیست، مگر آنچه از خود می سازد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كار جهان بر این مدار است كه گویی تمام آدمیان، چشم بر رفتار هر یك از افراد دوخته اند و روش خود را طبق رفتار همین یك نفر تنظیم می كنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كسی كه دروغ می گوید و با گفتن اینكه همه ی مردم چنین نمی كنند، برای خود عذری می تراشد، كسی است كه با وجدان خود بر سر ستیز است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما آزاده اید؛ راه خود را برگزینید؛ یعنی بیافرینید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقتی وجود ندارد، جز در عمل.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر، محكوم است، زیرا خود را نیافریده و در عین حال، آزاد است، زیرا همین كه پا به جهان گذاشت مسئول همه ی كارهایی است كه انجام می دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقی جز آنچه به مرحله ی تحقق درمی آید، وجود ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر وجود ندارد، مگر در حدی كه طرح های خود را تحقق می بخشد. بنابراین، جز مجموعه ی اعمال خود، جز زندگانی خود، هیچ نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه آدمی را سست عنصر می سازد، عمل گریز یا تسلیم است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امكان عشق، چیزی جز آنچه از عشق تجلی می كند نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه به بشر امكان زندگی می دهد، تنها عمل است.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران