0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ژان پل سارتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز ساده تر از قلب نمی شکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز دری را نزن، مگر اینکه بدانی در آن سویش چه می گذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همه اندوهگین تر شخصی است که از همه بیشتر می خندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 تا زمانی كه مطمئن نشوم، امیدم را از دست نمی دهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 تصمیم هایی وجود دارد كه هیچ كس نباید ناگزیر به گرفتن شان شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هنگامی كه چیزی از دست می رود، دیگر نمی توان آن را پس گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بی دانش، نه می توان امیدوار بود نه ناامید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 همه نیاز به زمان دارند. آدم نباید پیش از اینكه بداند چه می گوید، نتیجه گیری كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دمی بی خبری كافی است تا همه چیز را از دست بدهی و ناگهان هر چه را كه با تلاش به دست آورده ای، نابود می شود و از دست می رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همه اندوهگین تر شخصی است كه از همه بیشتر می خندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عشق، یك نفر به اضافه ی یك نفر مساوی یك است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقرا نمی دانند كه تنها دلیل آنها برای زندگی، تمایل ما به تظاهر در برخورداری از فضیلت سخاوت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها كسانی كه پارو نمی زنند فرصت تكان دادن قایق را دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لجن، زجر آب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان محكوم است كه آزاد باشد، چرا كه به محض پرتاب شدن به این دنیا، مسئول كارهای خویش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان روش مند از آزاداندیشی به دور است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس ژان پل سارتر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز ساده تر از قلب نمی شکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز دری را نزن، مگر اینکه بدانی در آن سویش چه می گذرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همه اندوهگین تر شخصی است که از همه بیشتر می خندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 تا زمانی كه مطمئن نشوم، امیدم را از دست نمی دهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 تصمیم هایی وجود دارد كه هیچ كس نباید ناگزیر به گرفتن شان شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 هنگامی كه چیزی از دست می رود، دیگر نمی توان آن را پس گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بی دانش، نه می توان امیدوار بود نه ناامید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 همه نیاز به زمان دارند. آدم نباید پیش از اینكه بداند چه می گوید، نتیجه گیری كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 دمی بی خبری كافی است تا همه چیز را از دست بدهی و ناگهان هر چه را كه با تلاش به دست آورده ای، نابود می شود و از دست می رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همه اندوهگین تر شخصی است كه از همه بیشتر می خندد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عشق، یك نفر به اضافه ی یك نفر مساوی یك است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقرا نمی دانند كه تنها دلیل آنها برای زندگی، تمایل ما به تظاهر در برخورداری از فضیلت سخاوت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها كسانی كه پارو نمی زنند فرصت تكان دادن قایق را دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لجن، زجر آب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان محكوم است كه آزاد باشد، چرا كه به محض پرتاب شدن به این دنیا، مسئول كارهای خویش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان روش مند از آزاداندیشی به دور است.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران