0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس چه گوارا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد بودن تنها انتقامی است که می توان از زندگی گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه مسیح هستم، نه انسانی نیکوکار. من نقطه متقابل مسیح هستم. من با هر ابزاری که در دست دارم برای باورهایم مبارزه می کنم. و دشمنم  را نابود می کنم به جای این که بگذارم به صلیبی یا جای دیگر میخکوب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانستم در لحظه ‌ای که روح بزرگ حاکم، ضربه ‌ای می زند تا تمام بشریت  را به دو دسته مخالف تقسیم کند، من در کنار مردم عادی خواهم بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه گوارا، نه تنها یک روشنفکر بلکه کامل ترین انسان دوران ما بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عید من آن روزی است که زحمت یک سال دهقان، شام یک شب پادشاه نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمان شهر برای آزادی تابوت ساختند و برای عشق مرز … غافل از اینکه نه آزادی در تابوت جا می گیرد و نه عشق مرز می شناسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در یک انقلاب، انسان یا پیروز می‌شود یا می‌میرد، اگر آن انقلاب واقعی باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت استدلالی است که معانی دیگری را به دوش می‌کشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هرگز نمی‌توانیم از داشتن چیزی برای زندگی مطمئن شویم تا وقتی که برای آن مایل به مردن باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو در برابر هر بی‌عدالتی از خشم به لرزه می افتی؛ بدان که یکی از رفقای من هستی(یکی مثل من هستی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقلاب، سیبی نیست که پس از رسیدن می افتد، ما باید به افتادن مجبورش کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبران بی رحم تعویض می شوند تا رهبر دیگری بی‌رحم شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانستم در لحظه‌ای که روح بزرگ حاکم، ضربه‌ای می زند تا تمام بشریت را به دو دسته مخالف تقسیم کند، من در کنار مردم عادی خواهم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک انقلابی واقعی همان جایی خدمت می کند که به او احتیاج است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسالت یک انسان برای رسیدن به آزادی در صف ایستادن نیست بلکه بر هم زدن صف است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم بوی گل می داد، مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند اما هیچ کس فکر نکرد شاید من شاخه گلی کاشته باشم

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس چه گوارا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد بودن تنها انتقامی است که می توان از زندگی گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نه مسیح هستم، نه انسانی نیکوکار. من نقطه متقابل مسیح هستم. من با هر ابزاری که در دست دارم برای باورهایم مبارزه می کنم. و دشمنم  را نابود می کنم به جای این که بگذارم به صلیبی یا جای دیگر میخکوب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانستم در لحظه ‌ای که روح بزرگ حاکم، ضربه ‌ای می زند تا تمام بشریت  را به دو دسته مخالف تقسیم کند، من در کنار مردم عادی خواهم بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه گوارا، نه تنها یک روشنفکر بلکه کامل ترین انسان دوران ما بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عید من آن روزی است که زحمت یک سال دهقان، شام یک شب پادشاه نباشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمان شهر برای آزادی تابوت ساختند و برای عشق مرز … غافل از اینکه نه آزادی در تابوت جا می گیرد و نه عشق مرز می شناسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در یک انقلاب، انسان یا پیروز می‌شود یا می‌میرد، اگر آن انقلاب واقعی باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت استدلالی است که معانی دیگری را به دوش می‌کشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هرگز نمی‌توانیم از داشتن چیزی برای زندگی مطمئن شویم تا وقتی که برای آن مایل به مردن باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تو در برابر هر بی‌عدالتی از خشم به لرزه می افتی؛ بدان که یکی از رفقای من هستی(یکی مثل من هستی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقلاب، سیبی نیست که پس از رسیدن می افتد، ما باید به افتادن مجبورش کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رهبران بی رحم تعویض می شوند تا رهبر دیگری بی‌رحم شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانستم در لحظه‌ای که روح بزرگ حاکم، ضربه‌ای می زند تا تمام بشریت را به دو دسته مخالف تقسیم کند، من در کنار مردم عادی خواهم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک انقلابی واقعی همان جایی خدمت می کند که به او احتیاج است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسالت یک انسان برای رسیدن به آزادی در صف ایستادن نیست بلکه بر هم زدن صف است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم بوی گل می داد، مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند اما هیچ کس فکر نکرد شاید من شاخه گلی کاشته باشم