0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس چرچیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بهای هیچ چیز گزاف تر از انتقامجویی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 درستكاری اهمیت دارد، ولی روراستی نیز مهم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میانجی مانند کسی است که به تمساح غذا می دهد و امیدوار است که آخرین کسی باشد که طعمه او می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون پول، آرامش به دشواري به دست خواهد آمد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه از مردن در راه باورشان سخن می گویند، اما هیچ كس از كشته شدن در راه باورش دم نمی زند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شخصاً همیشه آماده ی چیز یاد گرفتن هستم، هر چند همیشه هم دوست ندارم به من چیزی یاد بدهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرسخت و سمج و پایدار باشید و هرگز تسلیم نشوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون پول، آرامش به دشواری به دست خواهد آمد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیب جامعه این است كه همه می خواهند آدم مهمی باشند و هیچ كس نمی خواهد فرد مفیدی باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو به پیشرفت، یعنی دگرگونی، رو به تكامل، یعنی دگرگونی های بسیار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین درس زندگی این است كه گاهی احمقها هم درست می گویند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیین دموكراسی بدترین شكل حكومت است. با وجود این از تمام آیین هایی كه تاكنون آزمایش شده بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خوردن حرف هرگز سوء هاضمه نمی گیرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بدبین، سختی را در هر فرصتی می بیند، آدم خوش بین فرصت را در هر سختی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا هنگامی كه پایانهای بزرگ در جهان وجود دارد، می دانیم كه روح و معنی هستیم نه جسم و جانور.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاستمدار كسی است كه حوادث فردا و یك ماه و یكسال بعد را پیش بینی كند و سپس بتواند دلایلی بیاورد كه چرا اتفاق نیفتاد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس چرچیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بهای هیچ چیز گزاف تر از انتقامجویی نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 درستكاری اهمیت دارد، ولی روراستی نیز مهم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میانجی مانند کسی است که به تمساح غذا می دهد و امیدوار است که آخرین کسی باشد که طعمه او می‌شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون پول، آرامش به دشواري به دست خواهد آمد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه از مردن در راه باورشان سخن می گویند، اما هیچ كس از كشته شدن در راه باورش دم نمی زند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من شخصاً همیشه آماده ی چیز یاد گرفتن هستم، هر چند همیشه هم دوست ندارم به من چیزی یاد بدهند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرسخت و سمج و پایدار باشید و هرگز تسلیم نشوید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون پول، آرامش به دشواری به دست خواهد آمد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیب جامعه این است كه همه می خواهند آدم مهمی باشند و هیچ كس نمی خواهد فرد مفیدی باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو به پیشرفت، یعنی دگرگونی، رو به تكامل، یعنی دگرگونی های بسیار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین درس زندگی این است كه گاهی احمقها هم درست می گویند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیین دموكراسی بدترین شكل حكومت است. با وجود این از تمام آیین هایی كه تاكنون آزمایش شده بهتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خوردن حرف هرگز سوء هاضمه نمی گیرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم بدبین، سختی را در هر فرصتی می بیند، آدم خوش بین فرصت را در هر سختی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا هنگامی كه پایانهای بزرگ در جهان وجود دارد، می دانیم كه روح و معنی هستیم نه جسم و جانور.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاستمدار كسی است كه حوادث فردا و یك ماه و یكسال بعد را پیش بینی كند و سپس بتواند دلایلی بیاورد كه چرا اتفاق نیفتاد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران