0%

بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس چرچیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 تا هنگامی كه پایانهای بزرگ در جهان وجود دارد، می دانیم كه روح و معنی هستیم نه جسم و جانور.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاستمدار كسی است كه حوادث فردا و یك ماه و یكسال بعد را پیش بینی كند و سپس بتواند دلایلی بیاورد كه چرا اتفاق نیفتاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اشخاص همیشه گناه را به گردن شرایط و بی نظمی می اندازند؛ من به شرایط و بی نظمی باور ندارم. مردان كامیاب، شرایط و نظم را جستجو می كنند و آن را می آفرینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 شجاعت را به حق در صدر صفات برجسته انسان دانسته اند... زیرا این صفت تكیه گاه صفت های دیگر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ماجراجو و خطرناك باشید، با روزگار به مقابله برخیزید و ترس به خود راه ندهید؛ زیرا هر چه پیش آید خوش آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 از مخالفت نهراسید؛ بادبادك تنها زمانی می تواند بالا رود كه با باد مخالف مواجه شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 موفقیت، توانایی رفتن از شكستی به شكست دیگر بدون از دست دادن شور و حرارت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 حقیقت، انكارناپذیر است. بدخواهی ممكن است به آن حمله كند. ممكن است نادانی آن را به مسخره بگیرد، اما سرانجام حقیقت پایدار خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرنهای تاریك باز خواهد گشت، روزگار حجر بر بالهای درخشان دانش باز خواهد گشت، چه بسا امروز بركت های بی شمار به بشر ارزانی داشته تا یك روز مایه ی نابودی وی شود، آگاه باش! فرصت از دست نرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون تردید، افراد بشر حاضر نیستند كه همگی بطور یكسان و برابر از گرسنگی بمیرند و بی گمان برای آخرین تكه نانی كه می ماند و باید تقسیم شود، درگیری شدیدی به وجود خواهد آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمترین كار ما این نیست كه ببینیم در دور دستهای مبهم و ناپیدا چه چیزهایی وجود دارد. كار ما این است كه به آنچه آشكارا در پیش رو داریم، بپردازیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 شهامت چیزی است كه باعث می شود انسان بایستد و سخن بگوید. البته این هم كه انسان بنشیند و گوش دهد، شهامت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بدون انگیزه و شوق، همه ی خوبیهای دیگر، مفهوم خود را از دست خواهند داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ما از جهانیان، هیچ نمی خواهیم، جز احترام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 تجربه همیشه به سود انسان نیست، زیرا، هیچ رویدادی دوبار به یك شكل رخ نمی‌دهد.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس چرچیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 تا هنگامی كه پایانهای بزرگ در جهان وجود دارد، می دانیم كه روح و معنی هستیم نه جسم و جانور.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سیاستمدار كسی است كه حوادث فردا و یك ماه و یكسال بعد را پیش بینی كند و سپس بتواند دلایلی بیاورد كه چرا اتفاق نیفتاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 اشخاص همیشه گناه را به گردن شرایط و بی نظمی می اندازند؛ من به شرایط و بی نظمی باور ندارم. مردان كامیاب، شرایط و نظم را جستجو می كنند و آن را می آفرینند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 شجاعت را به حق در صدر صفات برجسته انسان دانسته اند... زیرا این صفت تكیه گاه صفت های دیگر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ماجراجو و خطرناك باشید، با روزگار به مقابله برخیزید و ترس به خود راه ندهید؛ زیرا هر چه پیش آید خوش آید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 از مخالفت نهراسید؛ بادبادك تنها زمانی می تواند بالا رود كه با باد مخالف مواجه شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 موفقیت، توانایی رفتن از شكستی به شكست دیگر بدون از دست دادن شور و حرارت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 حقیقت، انكارناپذیر است. بدخواهی ممكن است به آن حمله كند. ممكن است نادانی آن را به مسخره بگیرد، اما سرانجام حقیقت پایدار خواهد بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرنهای تاریك باز خواهد گشت، روزگار حجر بر بالهای درخشان دانش باز خواهد گشت، چه بسا امروز بركت های بی شمار به بشر ارزانی داشته تا یك روز مایه ی نابودی وی شود، آگاه باش! فرصت از دست نرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدون تردید، افراد بشر حاضر نیستند كه همگی بطور یكسان و برابر از گرسنگی بمیرند و بی گمان برای آخرین تكه نانی كه می ماند و باید تقسیم شود، درگیری شدیدی به وجود خواهد آمد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهمترین كار ما این نیست كه ببینیم در دور دستهای مبهم و ناپیدا چه چیزهایی وجود دارد. كار ما این است كه به آنچه آشكارا در پیش رو داریم، بپردازیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 شهامت چیزی است كه باعث می شود انسان بایستد و سخن بگوید. البته این هم كه انسان بنشیند و گوش دهد، شهامت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 بدون انگیزه و شوق، همه ی خوبیهای دیگر، مفهوم خود را از دست خواهند داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 ما از جهانیان، هیچ نمی خواهیم، جز احترام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 تجربه همیشه به سود انسان نیست، زیرا، هیچ رویدادی دوبار به یك شكل رخ نمی‌دهد.

کلیه حقوق مادی و معنوی وب سایت نیک اس ام اس با شماره شناسایی 20978 در امور زیر ساخت ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات متعلق به شرکت نوآوران دور اندیش زمان می باشد.

تهیه شده توسط شرکت نوآوران