0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پائولوکوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره مي توانيم بگوييم سنگي كه ديگران به سوي ما انداخته اند، به ما نخورده است، اما تنها در شب مي توانيم براي قلب ضعيف خود بگرييم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پذيرفتن نيك سرشتي خود هميشه آسانتر از رويارويي با ديگران و جنگيدن براي حقوق خويش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنيدن يك توهين و پاسخ ندادن به آن، آسانتر از درگير نبرد شدن با شخصي نيرومندتر از خود است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هميشه خواهان دگرگوني و تحول است، اما همزمان، سكون و ثبوت را آرزو مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم جوري حرف مي زنند كه [ گويي ] همه چيز را مي دانند، اما اگر جسارت داشته باشي و سؤالي بپرسي آنها هيچ چيز نمي دانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مي توانم انتخاب كنم كه قرباني دنيا باشم يا يك ماجراجو در جستجوي گنج؛ همه چيز بستگي به روش نگاه من به زندگي دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس نمي داند زندگي براي ما چه اندوخته است؛ بسيار خوب است كه هميشه راه گريز را بدانيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتاب زمان به اندازه اي است كه در چند لحظه مي تواند مردم را از بهشت به دوزخ بفرستد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي همواره چشم به راه شرايط بحراني مي ماند تا قدرتش را نشان دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتوان گفت: بهارا، به اميد ديدن و ماندن تو! مي توان گفت: بهارا، تو بيا دانه ي اميد به قلبم بنشان! و سفر كن به كجاآبادي، هر زماني كه تو را دلخواه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين ما هستيم كه سرعت گذر زمان را تعيين مي كنيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كشتي در ساحل بسيار امن تر است، اما براي اين [ كار ] ساخته نشده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم نيست آدم از كوهي بالا رود تا بفهمد بلند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه به قلبت بگو كه ترس از رنج از خود رنج بدتر است. تاريكترين لحظه ي شب لحظه ي پيش از برآمدن آفتاب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب آدمها گاهي شكوه مي كند، چرا كه آدمها مي ترسند بزرگترين رؤياهايشان را برآورده كنند، به اين دليل كه يا فكر مي كنند لياقتش را ندارند و يا اينكه نمي توانند از عهده ي آن برآيند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتادن از طبقه ي سوم همان اندازه صدمه مي زند كه افتادن از طبقه ي صدم؛ پس اگر قرار بود بيفتم، چه بهتر كه از فاصله ي زيادي بيفتم.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پائولوکوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره مي توانيم بگوييم سنگي كه ديگران به سوي ما انداخته اند، به ما نخورده است، اما تنها در شب مي توانيم براي قلب ضعيف خود بگرييم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پذيرفتن نيك سرشتي خود هميشه آسانتر از رويارويي با ديگران و جنگيدن براي حقوق خويش است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنيدن يك توهين و پاسخ ندادن به آن، آسانتر از درگير نبرد شدن با شخصي نيرومندتر از خود است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هميشه خواهان دگرگوني و تحول است، اما همزمان، سكون و ثبوت را آرزو مي كند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم جوري حرف مي زنند كه [ گويي ] همه چيز را مي دانند، اما اگر جسارت داشته باشي و سؤالي بپرسي آنها هيچ چيز نمي دانند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مي توانم انتخاب كنم كه قرباني دنيا باشم يا يك ماجراجو در جستجوي گنج؛ همه چيز بستگي به روش نگاه من به زندگي دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس نمي داند زندگي براي ما چه اندوخته است؛ بسيار خوب است كه هميشه راه گريز را بدانيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شتاب زمان به اندازه اي است كه در چند لحظه مي تواند مردم را از بهشت به دوزخ بفرستد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي همواره چشم به راه شرايط بحراني مي ماند تا قدرتش را نشان دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتوان گفت: بهارا، به اميد ديدن و ماندن تو! مي توان گفت: بهارا، تو بيا دانه ي اميد به قلبم بنشان! و سفر كن به كجاآبادي، هر زماني كه تو را دلخواه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين ما هستيم كه سرعت گذر زمان را تعيين مي كنيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كشتي در ساحل بسيار امن تر است، اما براي اين [ كار ] ساخته نشده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم نيست آدم از كوهي بالا رود تا بفهمد بلند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه به قلبت بگو كه ترس از رنج از خود رنج بدتر است. تاريكترين لحظه ي شب لحظه ي پيش از برآمدن آفتاب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب آدمها گاهي شكوه مي كند، چرا كه آدمها مي ترسند بزرگترين رؤياهايشان را برآورده كنند، به اين دليل كه يا فكر مي كنند لياقتش را ندارند و يا اينكه نمي توانند از عهده ي آن برآيند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتادن از طبقه ي سوم همان اندازه صدمه مي زند كه افتادن از طبقه ي صدم؛ پس اگر قرار بود بيفتم، چه بهتر كه از فاصله ي زيادي بيفتم.