0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پائولوکوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش كن نشانه ها را دريابي و به آنها احترام بگذاري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هم مثل همه هستم؛ دنيا را آنگونه مي بينم كه دلم مي خواهد باشد، نه آنگونه كه به راستي هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مدتي كوتاهتر از يك فرياد همه چيز در زندگي [ انسان ] تغيير مي كند، پيش از آنكه حتي به موقعيت جديدش عادت كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول، چيزي جادويي است؛ با پول، انسان هيچ وقت كاملاً تنها نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك چوپان مي تواند سفر را دوست داشته باشد، اما هرگز ميش هايش را فراموش نمي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ مانعي وجود ندارد، مگر خود [ انسان ].

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است گاهي چيزها را به حال خود رها كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چيز در زندگي بهايي دارد؛ اين آن چيزي است كه مبارزين روشنايي مي كوشند بياموزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها بسيار زود از علت زندگي خويش آگاه مي شوند، شايد براي همين هم هست كه بسيار زود از آن چشم مي پوشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هميشه امكان برآورده ساختن روياهايش را ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تو چيزي را مي خواهي همه ي جهان دست به يكي مي كند تا تو آرزويت را برآورده سازي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحقق "افسانه ي شخصي" تنها وظيفه ي انسان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هر كه باشي و هر چه بكني، وقتي به راستي چيزي را بخواهي، اين خواست در "روح جهان" زاده مي شود و اين، ماموريت تو بر روي زمين است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگي ما لحظه اي فرا مي رسد كه تسلط بر زندگي را از دست مي دهيم و از آن پس، سرنوشت بر هستي ما مسلط مي شود و اين بزرگترين گزافه ي جهان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كسي گمان مي كند كه دقيقاً مي داند ما بايد چگونه زندگي كنيم، اما هيچ كس هرگز نمي داند كه چگونه بايد زندگي خاص خودش را داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم مي تواند هميشه دوستان جديدي پيدا كند، بي آنكه مجبور باشد هر روز آنها را ببيند.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پائولوکوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلاش كن نشانه ها را دريابي و به آنها احترام بگذاري

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هم مثل همه هستم؛ دنيا را آنگونه مي بينم كه دلم مي خواهد باشد، نه آنگونه كه به راستي هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مدتي كوتاهتر از يك فرياد همه چيز در زندگي [ انسان ] تغيير مي كند، پيش از آنكه حتي به موقعيت جديدش عادت كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول، چيزي جادويي است؛ با پول، انسان هيچ وقت كاملاً تنها نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك چوپان مي تواند سفر را دوست داشته باشد، اما هرگز ميش هايش را فراموش نمي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ مانعي وجود ندارد، مگر خود [ انسان ].

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهتر است گاهي چيزها را به حال خود رها كنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چيز در زندگي بهايي دارد؛ اين آن چيزي است كه مبارزين روشنايي مي كوشند بياموزند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانها بسيار زود از علت زندگي خويش آگاه مي شوند، شايد براي همين هم هست كه بسيار زود از آن چشم مي پوشند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هميشه امكان برآورده ساختن روياهايش را ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تو چيزي را مي خواهي همه ي جهان دست به يكي مي كند تا تو آرزويت را برآورده سازي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تحقق "افسانه ي شخصي" تنها وظيفه ي انسان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هر كه باشي و هر چه بكني، وقتي به راستي چيزي را بخواهي، اين خواست در "روح جهان" زاده مي شود و اين، ماموريت تو بر روي زمين است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگي ما لحظه اي فرا مي رسد كه تسلط بر زندگي را از دست مي دهيم و از آن پس، سرنوشت بر هستي ما مسلط مي شود و اين بزرگترين گزافه ي جهان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر كسي گمان مي كند كه دقيقاً مي داند ما بايد چگونه زندگي كنيم، اما هيچ كس هرگز نمي داند كه چگونه بايد زندگي خاص خودش را داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم مي تواند هميشه دوستان جديدي پيدا كند، بي آنكه مجبور باشد هر روز آنها را ببيند.