0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پائولوکوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي چيزي در حال دگرگوني و تغيير است، هرچه در پيرامون آن است نيز دگرون مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چيز در كيهان در حال دگرگوني است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم ها قدرت روح را نشان مي دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس از نتايج آنچه كه زير آسمان مي گذرد در امان نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كه ما گنجينه هاي حقيقي در دست داريم، هرگز متوجه آن نمي شويم؛ چون آدمها به وجود گنج باور ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين طبيعي است كه از مبادله ي همه ي آنچه كه توانسته ايم به دست آوريم، با يك رويا بترسيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب تو هر جا باشد گنج تو هم همانجا است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها يك راه براي آموختن وجود دارد و آن، عمل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آنچه كه پشت سر گذاشته اي نينديش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم دوست دارد، چون دوست دارد؛ همين؛ هيچ دليلي براي دوست داشتن وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، در هيچ شرايطي مانع از برآورده شدن "افسانه ي شخصي" يك مرد نيست و اگر اين گونه باشد، يعني آن عشق راستين نبوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شر در آن چيزي نيست كه از دهان به درون مي رود، شر در آن چيزي است كه از دهان بيرون مي آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد صحرا را دوست داشت، اما هرگز كاملاً به آن اعتماد نكن؛ چون صحرا محك مردان است. هر گام آنها را احساس مي كند و كسي را كه سربهوا و گيج باشد خواهد كشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نبايد سست شد، حتي اگر راه زيادي را پيموده باشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت، بزرگترين فضيلت براي كسي است كه در جستجوي "زبان جهان" است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز، ابديت را در خود دارد

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پائولوکوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي چيزي در حال دگرگوني و تغيير است، هرچه در پيرامون آن است نيز دگرون مي شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چيز در كيهان در حال دگرگوني است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم ها قدرت روح را نشان مي دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ كس از نتايج آنچه كه زير آسمان مي گذرد در امان نيست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كه ما گنجينه هاي حقيقي در دست داريم، هرگز متوجه آن نمي شويم؛ چون آدمها به وجود گنج باور ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين طبيعي است كه از مبادله ي همه ي آنچه كه توانسته ايم به دست آوريم، با يك رويا بترسيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب تو هر جا باشد گنج تو هم همانجا است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها يك راه براي آموختن وجود دارد و آن، عمل است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آنچه كه پشت سر گذاشته اي نينديش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم دوست دارد، چون دوست دارد؛ همين؛ هيچ دليلي براي دوست داشتن وجود ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، در هيچ شرايطي مانع از برآورده شدن "افسانه ي شخصي" يك مرد نيست و اگر اين گونه باشد، يعني آن عشق راستين نبوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شر در آن چيزي نيست كه از دهان به درون مي رود، شر در آن چيزي است كه از دهان بيرون مي آيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد صحرا را دوست داشت، اما هرگز كاملاً به آن اعتماد نكن؛ چون صحرا محك مردان است. هر گام آنها را احساس مي كند و كسي را كه سربهوا و گيج باشد خواهد كشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نبايد سست شد، حتي اگر راه زيادي را پيموده باشي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شجاعت، بزرگترين فضيلت براي كسي است كه در جستجوي "زبان جهان" است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز، ابديت را در خود دارد