0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پائولوکوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم نیست آدم از كوهی بالا رود تا بفهمد بلند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كشتی در ساحل بسیار امن تر است، اما برای این ساخته نشده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کائنات همیشه به ما کمک می کنند که برای رویاهای خودمان بجنگیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه سعادت برای هر کس متفاوت است،و هیچ الگویی وجود ندارد که به دیگران ارائه دهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه می خواهی به چیزی برسی، چشم هایت را باز نگه دار ،تمرکز کن و مطمئن باش که دقیقا می دانی چه می خواهی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ بزرگترین یاور و همراه ماست ،چون به زندگی ما معنا می بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی بی تعهدی نیست توانایی انتخاب و تعهد به آن انتخاب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز از رویاهایت چشم پوشی نکن.منتظر نشانه ها باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس با مطالبی که دیگران به او می گویند چیزی یاد نمی گیرد،باید خودش به همه چیز پی ببرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی معنی بودن زندگی تقصیر هیچکس به جز خودمان نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان،اگر خوب پرورش داده شود،در برابر نا امیدی مقاومت می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلید عرفان،تلاش برای دیدن آن چیزی است که در پس هر چیز نهفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نگذار آگاهی از عیب هایت تو را بترساند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر توانایی هایت را در زمان حال بپذیری،شکی نیست که در آینده می توانی آنها را بهبود بخشی.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پائولوکوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم نیست آدم از كوهی بالا رود تا بفهمد بلند است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كشتی در ساحل بسیار امن تر است، اما برای این ساخته نشده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کائنات همیشه به ما کمک می کنند که برای رویاهای خودمان بجنگیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه سعادت برای هر کس متفاوت است،و هیچ الگویی وجود ندارد که به دیگران ارائه دهیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه می خواهی به چیزی برسی، چشم هایت را باز نگه دار ،تمرکز کن و مطمئن باش که دقیقا می دانی چه می خواهی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ بزرگترین یاور و همراه ماست ،چون به زندگی ما معنا می بخشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی بی تعهدی نیست توانایی انتخاب و تعهد به آن انتخاب است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز از رویاهایت چشم پوشی نکن.منتظر نشانه ها باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس با مطالبی که دیگران به او می گویند چیزی یاد نمی گیرد،باید خودش به همه چیز پی ببرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی معنی بودن زندگی تقصیر هیچکس به جز خودمان نیست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایمان،اگر خوب پرورش داده شود،در برابر نا امیدی مقاومت می کند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلید عرفان،تلاش برای دیدن آن چیزی است که در پس هر چیز نهفته است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز نگذار آگاهی از عیب هایت تو را بترساند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر توانایی هایت را در زمان حال بپذیری،شکی نیست که در آینده می توانی آنها را بهبود بخشی.