0%
بارگذاری . . . کمتر از چند ثانیه

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پائولوکوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمینی كه روی آن زندگی می كنیم بهتر خواهد شد اگر ما بهتر باشیم و بدتر خواهد شد اگر ما بدتر باشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور می‌تواند برانگیزاننده ی خوبی باشد. پول نیز می‌تواند، ولی هرگز نباید آنها را هدف بدانیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب آدمها گاهی شكوه می كند، چرا كه آدمها می ترسند بزرگترین رؤیاهایشان را برآورده كنند، به این دلیل كه یا فكر می كنند لیاقتش را ندارند و یا اینكه نمی توانند از عهده ی آن برآیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم جوری حرف می زنند كه همه چیز را می دانند، اما اگر جسارت داشته باشی و سؤالی بپرسی آنها هیچ چیز نمی دانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

��قط خودت می دانی كه چه چیزی برایت بهترین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت همواره همان جایی است كه ایمان هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی كه فراموش می كند شاخه گلی به محبوبش بدهد، سرانجام وی را از دست خواهد داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم این نیست كه چقدر زندگی می كنیم مهم این است كه چگونه زندگی می كنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از اوقات ما خودمان استعدادهایمان را می كشیم، چرا كه نمی دانیم با آنها چه كنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دست دادن بخشی از چیزی، بهتر است تا از دست دادن كل آن چیز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان باید از گذشته رها شود و از میان راههایی كه به او پیشنهاد می شود، بهترین را برگزیند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر ترس از دست دادن، چه چیزهایی را از دست داده ایم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آگاهی از استعدادها و محدودیت هایتان، هیچ كس مناسب تر از خودتان نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نسبت به دیگران صبور باشیم، پذیرش خطاهای خودمان ساده تر می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جوانی آنگاه كه رویاهایمان با تمام قدرت در ما شعله ورند، خیلی شجاعیم، اما هنوز راه مبارزه را نمی دانیم. وقتی پس از زحمات فراوان مبارزه را می آموزیم، دیگر شجاعت آن را نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به قلبت بگو كه ترس از رنج از خود رنج بدتر است. تاریكترین لحظه ی شب لحظه ی پیش از برآمدن آفتاب است.

گروه پیامک سخنان بزرگان / اس ام اس پائولوکوئیلو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمینی كه روی آن زندگی می كنیم بهتر خواهد شد اگر ما بهتر باشیم و بدتر خواهد شد اگر ما بدتر باشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور می‌تواند برانگیزاننده ی خوبی باشد. پول نیز می‌تواند، ولی هرگز نباید آنها را هدف بدانیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب آدمها گاهی شكوه می كند، چرا كه آدمها می ترسند بزرگترین رؤیاهایشان را برآورده كنند، به این دلیل كه یا فكر می كنند لیاقتش را ندارند و یا اینكه نمی توانند از عهده ی آن برآیند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم جوری حرف می زنند كه همه چیز را می دانند، اما اگر جسارت داشته باشی و سؤالی بپرسی آنها هیچ چیز نمی دانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط خودت می دانی كه چه چیزی برایت بهترین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت همواره همان جایی است كه ایمان هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی كه فراموش می كند شاخه گلی به محبوبش بدهد، سرانجام وی را از دست خواهد داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم این نیست كه چقدر زندگی می كنیم مهم این است كه چگونه زندگی می كنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسیاری از اوقات ما خودمان استعدادهایمان را می كشیم، چرا كه نمی دانیم با آنها چه كنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دست دادن بخشی از چیزی، بهتر است تا از دست دادن كل آن چیز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان باید از گذشته رها شود و از میان راههایی كه به او پیشنهاد می شود، بهترین را برگزیند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر ترس از دست دادن، چه چیزهایی را از دست داده ایم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای آگاهی از استعدادها و محدودیت هایتان، هیچ كس مناسب تر از خودتان نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر نسبت به دیگران صبور باشیم، پذیرش خطاهای خودمان ساده تر می شود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جوانی آنگاه كه رویاهایمان با تمام قدرت در ما شعله ورند، خیلی شجاعیم، اما هنوز راه مبارزه را نمی دانیم. وقتی پس از زحمات فراوان مبارزه را می آموزیم، دیگر شجاعت آن را نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به قلبت بگو كه ترس از رنج از خود رنج بدتر است. تاریكترین لحظه ی شب لحظه ی پیش از برآمدن آفتاب است.